Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Denna sida uppdateras sporadiskt men för snabba nyheter kan man följa vår kanal på Telegram, via app eller web.Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Avtal Ryssland - DFRK

Vi publicerar här en tidig översättning till engelska av det avtal för strategiskt partnerskap som slöts mellan Ryssland och DFR Korea 19 juni i Pyongyang:

» Agreement on a Comprehensive Strategic Partnership between the Democratic People’s Republic of Korea and the Russian Federation

2024/06/20 18:49

Putin besöker DFRK

18-19 juni, besökte Rysslands president Vladimir Putin DFRK. Inför besöket hade Putin skrivit en artikel i Rodong Sinmun i vilken han slår fast att Ryssland stöder norra Korea i dess kamp mot sina fiender.
Under besöket undertecknades ett långtgående avtal mellan de bpda länderna. Efter DFRK åkte Putin vidare till Vietnam.

Fler bilder och filmklipp finns delade på vår kanal på Telegram

2024/06/18 10:38

Vill Nordkorea inte längre återförenas med syd?

Vi återpublicerar här en artikel ur Proletären nr 5 (1-7 feb 2024) som är en kommentar till den ändring av återföreningspolitiken som aviserats av DFRK:s ledare Kim Jong Un:

» Vill Nordkorea inte längre återförenas med syd?

2024/02/06 14:11

Om DFRK:s självförsörjande ekonomi

Kan ett land vara självförsörjande?
Demokratiska Folkrepubliken Korea visar att det är möjligt.
Denna koreanska artikel lyfter fram tre faktorer som är grundläggande för landets självförsörjande ekonomi.

» Läs mer här..

2023/12/16 01:01

Malligyong-1

Tis 21 november genomförde DFRK en lyckad uppskjutning av en övervaknings-satellit, Malligyong-1, med en bärraket av typ Chollima-1.
Malligyong-1 ger möjlighet att övervaka och ta foton av fienders militära verksamhet.
Efter uppskjutningen besökte Kim Jong Un nationella rymdteknikadministrationens center i Pyongyang och gratulerade till ett väl utfört arbete. Kim Jong Un besökte återigen centret några dagar senare och fick då se bilder tagna över södra Korea vid Jinhae, Pusan, Ulsan, Phohang, Taegu och Kangrung, men även bilder tagna över USA, på Pearl Harbor samt Hickams flygbas på Honolulu.

2023/11/26 22:54

Segerdagen i Korea 70 år

Med anledning av att det 27 juli 2023 var 70 år sedan de koreanska styrkorna segrade i det stora kriget för fosterlandets försvar, eller Koreakriget som det ofta kallas i väst, höll Svensk-Koreanska föreningen ett möte i Stockholm.

Vid detta höll föreningens ordförande, Christer Lundgren, ett tal som tydligt redogör för krigets bakgrund och förlopp, samt om det hot om ny invasion av norra Korea som USA-imperialismen fortsatt utgör.

» Läs hela talet här.

2023/07/27 23:57

Tal 4 juli i Stockholm

Svensk-Koreanska föreningen deltog i den manifestation mot USA-imperialismen som hölls 4 juli i Stockholm. Se här Christer Lundgrens tal.

2023/07/08 21:35

Sydkorea blockerar YouTube-kanaler

Regimen i södra Korea har lagt till tre YouTube-kanaler på sin lista över media från DFRK som blockeras för koreanerna i syd. De tre kanalerna innehåller reportage och program om vardagen i norra Korea:

Sally Parks [송아 SongA Channel]

Olivia Natasha- YuMi Space DPRK daily

NEW DPRK

Uppdatering 30/6: Det verkar som att amerikanska YouTube nu stängt ner dessa tre kanaler sedan ovanstående publicerades. Vardagsliv i norra Korea är tydligen något som vi inte ska få se något av. Man kan anta att det i så fall skulle bli för stort kontrast mot den mycket negativa bilden av landet som vi annars matas med i den västerländska massmediapropagandan.

2023/06/24 22:51

Solens dag

President Kim Il Sung var en av förra seklets största och mest framgångsrika folkledare. Den 15 april, Solens dag, firar vi hans födelsedag tillsammans med det koreanska folket och Koreavänner världen över.

Kim Il Sung föddes den 15 april 1912 – det är nu 111 år sedan – i byn Mangyongdae, som idag är en charmig förort till Demokratiska Folkrepubliken Koreas huvudstad Pyongyang, men som då var en enkel bondby i det feodala Korea som Japan hade lagt under sig och gjort till en hårt styrd koloni. Hans liv och revolutionära aktiviteter sträckte sig över åtta decennier, större delen av 1900-talet, vilket framgår av titeln på hans detaljerade och mycket intressanta självbiografi ”Med århundradet” (”With the Century”).

Kim Il Sung föddes under enkla förhållanden i en starkt patriotisk och revolutionär familj och kom att ägna sitt liv helt åt kampen för sitt lands och sitt folks frihet – först mot den överväldigande mäktiga kolonialmakten Japan och senare mot USA-imperialismen, som efter andra världskriget framstod som världens starkaste militärmakt.

De japanska imperialisternas herravälde var ett grymt och barbariskt kolonialt förtryck och de försökte utplåna allt koreanskt. Kim Il Sung begav sig till Manchuriet i nordöstra Kina, där en stor del av befolkningen var koreaner och där det fanns bättre förutsättningar för att organisera motstånd mot Japan. I oktober 1926, vid 14 års ålder, grundade han Ned med imperialismen-unionen och i juni 1930 hölls det historiska mötet i Kalun, som lade fast linjen för den politiska kampen och det väpnade motståndet.

I sin självbiografi skriver han:

”Jucheprincipen att man ska lita till folket som revolutionens och uppbyggets herrar och förlita sig på deras kraft är den politiska övertygelse som jag dyrkar mest och just det är mitt livs motto, som gjorde det möjligt för mig att ägna hela mitt liv åt folket.”

Efter att Japan besegrats i andra världskriget, grundade han Juche-Korea, Folkets Korea, den första självständiga koreanska stat i historien där det arbetande folket själva byggde och formade sitt land. Från 1946 ledde han arbetet för att bygga en stark socialistisk ekonomi och klargjorde att ekonomisk självständighet är en förutsättning för fullständigt politiskt oberoende och suveränitet.

Södra Korea hade ockuperats av USA-imperialisterna, som hindrade det koreanska folkets enhetssträvanden och självständighet. Under Koreakriget 1950-1953 värjde sig Demokratiska Folkrepubliken Korea under Kim Il Sungs ledning framgångsrikt mot USA-imperialisternas brutala försök att lägga under sig hela Koreahalvön för fortsatt aggressiv expansion i Asien.

Efter kriget ledde han sitt folk i arbetet för att bygga en stark och självständig socialistisk ekonomi och en kraftfull oberoende försvarsmakt och vapenindustri. Juche-Korea gick inte med i Comecon eller Warszawapakten och tillät aldrig stationering av utländska trupper på sin mark.

När motsättningarna skärptes inom den internationella kommunistiska rörelsen, värnade Kim Il Sung om det socialistiska lägrets enighet samtidigt som han slog vakt om Koreas arbetarpartis självständiga linje och kritiserade såväl höger- som vänsteravvikelser.

När andra länder i början av 1990-talet övergav socialismen, genomgick Demokratiska Folkrepubliken Korea några mycket svåra år men stod klippfast i stormen och försvarade beslutsamt de framsteg som vunnits genom hård kamp, den unika koreanska formen av socialism och de allmänna socialistiska och kommunistiska principerna.

Kim Il Sung var en internationellt aktad statschef, en veteran inom den internationella kommunistiska rörelsen och en förgrundsgestalt i den antikoloniala alliansfria rörelsen. Som ledare för Folkets Korea från 1945 till 1994, totalt 49 år, var han den längst sittande ledaren i det socialistiska lägret.

In i det sista arbetade president Kim Il Sung för att förverkliga Koreas fredliga och självständiga återförening genom hela nationens samlade ansträngningar. Han lade fram flera konstruktiva och detaljerade förslag till hur en sådan återförening kunde gå till.

President Kim Il Sung var en enastående person och ledare, som ända sedan han i unga år anträdde revolutionens väg och fram till de sista ögonblicken av sitt liv ägnade all kraft åt landets och folkets befrielse, mänskliga framsteg och fred och välfärd för världens folk.

Det arv han lämnade efter sig till kommande generationer var en stark och livskraftig stat med ett enat och stridbart folk. Det arvet förvaltas idag av marskalk Kim Jong Un och Koreas arbetarparti, som under svåra förhållanden framgångsrikt fortsätter kampen för att förverkliga presidentens stora vision om ett enat, fredligt, starkt och blomstrande folkets Korea.

2023/04/12 00:20

Koreas folk hedrar minnet av Kim Jong Il

I Demokratiska Folkrepubliken Korea förbereder man nu firandet av den lysande stjärnans dag, den store ledaren general Kim Jong Ils födelsedag den 16 februari. Den dagen uppmärksammas också av vänskapsorganisationer och andra organisationer och enskilda människor världen över.

Kim Jong Il ledde den koreanska revolutionen i nära samverkan med president Kim Il Sung så länge denne levde. Efter presidentens bortgång ledde han med songun-politiken (militären främst) Demokratiska Folkrepubliken Korea genom stora svårigheter. Han försvarade socialismens idé och folkmakten, den unika juche-baserade koreanska modellen av socialism med det arbetande folket i centrum.

Under svåra omständigheter värnade han bestämt landets och folkets öde. Under hans ledning förbättrades befolkningens välstånd och Demokratiska Folkrepubliken Korea byggde ett kraftfullt försvar, grundlade en avskräckande kärnvapenstyrka och ökade det socialistiska Koreas internationella anseende. Han arbetade också intensivt för en fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen, av egen kraft, markerat särskilt av det nord-sydliga toppmötet i Pyongyang och den historiska 15 junideklarationen 2000.

General Kim Jong Il var en framstående ledare och patriot. I handling och med sina skrifter gav han ett betydande bidrag till världens folks strävan efter oberoende.

Dagens anmärkningsvärda utveckling i DFRK, under ledning av ordförande Kim Jong Un, president för statsangelägenheter i DFR Korea, bygger på det revolutionära arv som general Kim Jong Il lämnade efter sig. Det koreanska folket möter alla hot och utmaningar med hög värdighet och är med all rätt stolta över framstegen i det socialistiska bygget, som de menar är direkt kopplade till den store generalens enastående idé, hans brinnande kärlek till sitt folk och hans odödliga bedrifter. De visar djup respekt för den store generalen som ägnade sitt liv åt partiet och revolutionen, landet och folket och kommande generationer.

2023/02/11 23:45

Vind och sol viktiga energikällor

Demokratiska Folkrepubliken Korea använder aktivt naturliga energikällor som vind- och solenergi. Den tekniken ses som ett svar på såväl inhemska behov som globala energiförsörjningsproblem beroende på begränsade fossila energiresurser och ett allt mer onormalt klimat orsakat av miljöföroreningar och global uppvärmning. Andelen av den totala energiförbrukningen från förnybar energi ökade från cirka 7 procent 1992 till nära 25 procent 2015. Dessutom har DFRK vidtagit politiska åtgärder, som lagen om förnybar energi 2013. Småskaliga förnybara energikällor som solpaneler och vindkraftverk lämpar sig särskilt väl för bostadsområden på landsbygden. 2015 började DFRK bygga småskaliga vindkraftverk som genererar mellan 100 och 300 Watt effekt.


2023/02/01 23:10

Nya utmanande mål för det nya året

Årsskiftet blev en rejäl kraftuppvisning i DFRK med en stor mobilisering av Koreas arbetarparti och hela folket för att stärka landets ekonomi, öka folkets levnadsstandard och ytterligare förbättra landets försvarsförmåga.

Under det gamla årets sista dagar samlades Koreas arbetarpartis centralkommitté i ett veckolångt möte den 26–31 december för att noga utvärdera de två senaste årens kamp och ange nya mål för året 2023. Mötet avslutades med en uppvisning av nya avancerade egenutvecklade vapen och med ett storslaget nyårsfirande.

Det var partiets åttonde centralkommitté som höll sitt sjätte plenarmöte. Generalsekreterare Kim Jong Un föredrog en utförlig rapport om utvecklingen sedan den åttonde partikongressen och besluten vid efterföljande plenarmöten under år 2022, som han betecknade som ”en period av utmaningar och hot utan motstycke” med ”plötsliga och allvarliga förändringar i den inre och yttre situationen” under vilken ”partiet och folket har gjort stadiga och kraftfulla framsteg samtidigt som de fört en mödosam kamp i fast enhet”.

Han framhöll bland annat elimineringen av Covid 19 i DFRK, flera stora projekt för att förbättra befolkningens levnadsstandard och den framgångsrika uppbyggnaden av det nationella försvaret, inklusive den nya kärnvapenlagen.

– Fantastiska framgångar som symboliserar kampen för år 2022 har gjorts i byggandet av Hwasong- och Ryonpho-områdena, som var de viktigaste uppgifterna inom byggområdet. Projekt av stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och förbättringen av folkets försörjning avslutades. Det nya programmet för landsbygdsrevolution startade dynamiskt, modellhus som representerade den nya eran av landsbygdsutveckling byggdes i städer och län över hela landet och den ekonomiska förvaltningen har kraftigt förbättrats, sade han.

Han framhöll folkets anda av självtillit, djärvhet och kreativitet som drivkraft bakom framstegen och kritiserade tendensen till ”förlegade idéer” bland vissa ekonomiska tjänstemän, som att försöka kompromissa med principen om självtillit och inte överge beroendet av andras teknologi.

Han uppmanade arbetarna, vetenskapsmännen och teknikerna i den nationella ekonomins nyckelsektorer att övervinna de svårigheter som revolutionen står inför genom sina egna ansträngningar och åter hålla 1960- och 70-talens stridsanda och fana högt.

Rapporten satte som huvudmål de ekonomiska indexen och tolv huvudmål som ska uppnås av alla sektorer av den nationella ekonomin under det nya året och specificerade sätten att uppnå dem.

Rapporten diskuterades vid sektionsvisa workshops och rådgivande möten under två dagar. Därefter summerade partiets politbyrå förslagen till ändringar och kompletteringar i förslaget till resolution, varefter resolutionsförslaget överlämnades till plenarmötet. Mötet fastställde uppgifter för det kommande året och gjorde några förändringar i Koreas arbetarpartis centrala ledarorgan.

Plenarmötet noterade att stora framgångar hade gjorts när det gäller att stärka partiet. Dessutom bekräftade det att oberoende, självförsörjning och självtillit är ”den koreanska revolutionens oföränderliga riktlinje”.

I sin rapport sade generalsekreterare Kim Jong Un att 2023 skulle bli ett mycket betydelsefullt år för DFRK eftersom det då är 70 år sedan segern i fäderneslandets befrielsekrig och 75 år sedan Demokratiska Folkrepubliken Koreas grundande samt det tredje året av den femårsplan som fastställdes av Koreas arbetarpartis åttonde kongress i januari 2021.

Bostadsbyggandet angavs som den första stora politiska uppgiften, däribland en ny gata med 3 700 lägenheter tillsammans med byggandet av 10 000 lägenheter i andra etappen i Hwasong-området och det tredje året av byggandet av 50 000 lägenheter i huvudstaden Pyongyang. Rapporten betonade även behovet av större ansträngningar i landsbygdsbyggandet på grundval av de erfarenheter som samlats under år 2022.

Rapporten angav uppgifter för jordbrukssektorn, lätt industri, regional industri, offentlig service, fiske, stadsförvaltning och andra sektorer direkt relaterade till folkets livsföring, samt vetenskap och teknologi, utbildning, hälsovård och olika kulturområden.

Det ökade hotet från USA-imperialisterna, deras sydkoreanska marionetter och andra krafter gör att DFRK för att bestämt värna om landets absoluta värdighet, suveränitet och rätt till existens, måste öka sin nationella försvarsförmåga inklusive ”en exponentiell ökning av landets kärnvapenarsenal”.

– Under 2022 stationerade USA upprepade gånger olika medel för kärnvapenangrepp i södra Korea på nivån av konstant utplacering, vilket ökade nivån av militärt tryck på DFRK till det maximala. Samtidigt driver de på förverkligandet av trepartssamarbete med Japan och södra Korea i full skala samtidigt som de arbetar hårt för att etablera ett nytt militärt block som en asiatisk version av Nato under benämningen ”förstärkt allians”.

– Vår kärnvapenstyrka ser som det första uppdraget att avskräcka krig och värna fred och stabilitet, men om den inte lyckas avskräcka kommer den att utföra det andra uppdraget, vilket inte kommer att vara defensivt.

Uppgiften ställdes att utveckla ytterligare ett ICBM-system vars huvudsakliga uppdrag är snabba kärnvapenangrepp. DFRK kommer också att skjuta upp sin första militära spaningssatellit.

Koreanska folkarmén kommer att stärkas ideologiskt och politiskt eftersom det kommande året kommer att se både 70-årsdagen av segern i fäderneslandets befrielsekrig mot de amerikanska imperialistiska angriparna och 60-årsdagen av den militanta revolutionära sloganen ”En match för hundra”.

De beslut som mötet antog kommer att vara riktlinjer för den koreanska revolutionens segrar 2023. När de genomförs kommer levnadsstandarden för folket i DFRK att skjuta i höjden och DFRK:s nationella försvarsförmåga kommer att stärkas ytterligare.

2023/01/06 13:04

Elva år sedan Kim Jong Il gick bort

Kim Jong Il var det koreanska folkets store ledare under en avgörande period i Koreas utveckling. Den 17 december i år är det elva år sedan han gick bort, en dag som uppmärksammas såväl i Korea som av progressiva människor världen över.

Född den 16 februari 1942 som son till den store partisanledaren, senare president, Kim Il Sung och hans fru Kim Jong Suk, växte han upp i en revolutionär omgivning och fick tidigt gedigen politisk skolning. Den 25 augusti 1960 inspekterade han Seoul Ryu Kyong Su-vaktens 105:e stridsvagnsdivision med den store ledaren Kim Il Sung, vilket ses som inledningen på hans songun-baserade ledarskap.

Den 22 juli 1961 antogs han vid 19 års ålder som medlem av Koreas arbetarparti och den 19 juni 1964 började han arbeta i Koreas arbetarpartis centralkommitté. I oktober 1972 invaldes han som medlem av centralkommittén. I september 1973 valdes han till sekreterare för partiets centralkommitté och i februari 1974 valdes han till medlem av centralkommitténs politiska kommitté och utsågs som efterträdare till den store ledaren Kim Il Sung.

Vid Koreas arbetarpartis 6:e kongress i oktober 1980 valdes han till medlem av centralkommitténs politiska byrås presidium, sekreterare för partiets centralkommitté och medlem av partiets centralkommittés centrala militärkommission.

Under åren 1982–2002 valdes han till delegat till de 7:e, 8:e, 9:e, 10:e och 11:e Högsta folkförsamlingarna. I maj 1990 valdes han till förste vice ordförande i DFRK:s Nationella försvarskommission, den 24 december 1991 valdes han till överbefälhavare för Koreanska folkarmén, den 20 april 1992 utsågs han till marskalk och den 9 april 1993 valdes han till ordförande i DFRK:s Nationella försvarskommission.

Den 8 oktober 1997 valdes han till Koreas arbetarpartis generalsekreterare.

Han gick bort alltför tidigt vid 69 års ålder, den 17 december 2011, då han var på hemväg från en på-platsen-vägledning vid en fabrik, en produktionsanläggning i ett avlägset område i DFRK. Han sörjdes djupt av sitt folk.

Under sin verksamma period skrev han ett stort antal betydelsefulla arbeten, där han med djupgående kunskap utvecklade juche-idén och belyste för revolutionen viktiga ideologiska och praktiska frågor och erfarenheter. Hans Selected Works (Valda verk) omfattar 14 volymer och För slutförandet av juche-revolutionens sak 10 volymer.

Bland hans verk kan nämnas titlar som Om juche-idén, Revolutionärt partibyggande, Socialism är vårt folks livlina, Låt oss gå fram under marxismen-leninismens och juche-idéns fana, Om att bevara juche och nationalkaraktären i revolutionen.

Då flera andra länder övergav socialismen skrev han viktiga skrifter, däribland Socialism är vetenskap och Att missbruka socialismen är oacceptabelt!

Den 4 augusti 1997 publicerades hans Låt oss utföra kamrat Kim Il Sungs instruktioner för nationell återförening, som kan ses som ett led i förberedelserna för det första nord-sydliga toppmötet i Pyongyang 15 juni 2000.

Kim Jong Il reste också utomlands. Han besökte Sovjetunionen 1959, Indonesien 1965, Kina 1983, 2000, 2001 och 2004 och Ryska federationen 2001 och 2002.

Till hans historiska bidrag och prestationer hör etablerandet av songun-politiken (militären främst) och utvecklandet av DFRK:s avskräckande kärnvapenkapacitet. Tack vare songun-politiken lyckades det koreanska folket under hans ledning ta sig igenom ”den mödosamma marschen” på 1990-talet och slå vakt om sin unika juchebaserade socialistiska folkmakt och DFRK:s fred och självständighet.

Den 31 augusti 1998 sköt DFRK framgångsrikt upp ”Kwanggwangsong 1”, den första konstgjorda satelliten i omloppsbana, som följdes av ”Kwanggongsong 2” den 5 april 2009. DFRK genomförde sitt första kärnvapenprov den 9 oktober 2006 (tre år efter USA:s invasion av Irak, som i Korea sågs som ett allvarligt omen för det egna landets säkerhet) och dess andra kärnvapenprov den 25 maj 2009.

Den 15 juni 2000 hölls, som tidigare nämnts, det första nord-sydliga toppmötet i Pyongyang mellan ledaren Kim Jong Il och södra Koreas president Kim Dae Jung. Det mötet inledde en återföreningsera med flera gemensamma deklarationer och ett andra nord-sydligt toppmöte den 7 oktober 2007.

Efter president Kim Il Sungs bortgång den 8 juli 1994 utlyste Kim Jong Il tre års sorgeperiod och beslutade att den store ledaren Kim Il Sung skulle förbli Demokratiska Folkrepubliken Koreas president för evigt. Han införde juche-eran, en tidräkning som börjar med president Kim Il Sungs födelseår som Juche 01 och han beslöt att den 15 april, president Kim Il Sungs födelsedag, ska firas som Solens dag, som uttryck för högsta respekt för den evige presidenten och den stora ledaren kamrat Kim Il Sung.

Tack vare Kim Jong Ils mer än fyra decennier långa ledarskap kunde hans efterträdare Kim Jong Un överta ledarskapet för en stark och självständig nation, där ledaren, folket, partiet och armén står helhjärtat och orubbligt enade och bygger sitt land för att förverkliga president Kim Il Sungs stora vision om ett starkt, självständigt och återförenat Folkets Korea.

2022/12/12 09:17

Lyckat test av Hwasongpho-17

18 november genomförde DFRK en andra testuppskjutningen av vad som troligen är världens största interkontinentala ballistiska missil, Hwasongpho-17. Detta monster väger ca 100 ton, är 25 m lång och bärs av ett 11-axlat terrängfordon. Den tros ha en räckvidd på 15 000 km. Det betyder att om den används för att bära en stridsspets från DFRK så är hela USA, eller Europa, inom räckvidd. Samtidigt är raketen en möjlig plattform för att lyfta satelliter till omloppsbana. DFRK:s ledare Kim Jong Un bevittnated testuppskjutningen tillsammans med sin dotter. I ett uttalande sade han att Demokratiska Folkrepubliken Koreas mål är förfoga över världens starkaste strategiska försvar.

2022/11/27 17:59

Hård kamp för fred och välstånd – Koreas arbetarparti 77 år

Idag, 10 oktober 2022, firar Koreas arbetarparti sin 77-årsdag.

För en månad sedan, den 8 september, antog Demokratiska Folkrepubliken Koreas 14:e högsta folkförsamling, en lag som befäste republikens ställning som kärnvapennation. Den politiken ligger fast oavsett vilka hot, sanktioner och locktoner man utsätts för, fastslog lagen.

Med denna lag fastställde Högsta folkförsamlingen en politik och en institutionell mekanism för att definitivt garantera statens och folkets säkerhet under en mycket lång tid framöver. I ett utförligt tal klargjorde landets ledare ordförande Kim Jong Un att så länge imperialismen, vars inneboende natur och tillvaro är aggression och plundring, existerar, kan roten till krig inte utrotas, och motsättningen och kampen mellan socialismen, som strävar efter självständighet och fred, och imperialismen är oundviklig. Beslutet låg i linje med den femårsplan som antogs vid Koreas arbetarpartis åttonde kongress i januari 2021 och det baseras på partiets och folkets erfarenheter av den sekellånga och ytterst hårda kampen för nationellt oberoende, fred och suveränitet.

Koreahalvön med sitt strategiska läge i Ostasien har genom historien utsatts för rivalitet mellan stormakter, främst USA, Ryssland, Kina och Japan. I början av 1900-talet gjorde den japanska imperialismen Korea till en koloni och försökte utplåna dess nationella identitet. Efter landets befrielse ockuperades södra delen av landet av USA-imperialisterna, som några år senare försökte lägga under sig hela Koreahalvön, en ambition som de trots sitt nederlag i kriget aldrig övergett.

Koreas arbetarparti har, sedan bildandet den 10 oktober 1945, i 77 år lett det koreanska folkets kamp mot imperialismen, för nationell suveränitet och återförening och dess socialistiska uppbygge för att uppnå massornas självständighet. Partiet har gått en otrampad väg, samlat rika erfarenheter och format en unik koreansk socialistisk modell, som gjort Demokratiska Folkrepubliken Korea till en ointaglig befästning för den antiimperialistiska kampen och för socialismen. Partiets politik sätter folkets intressen främst och det strävar att i allt sitt agerande med moderlig omsorg tjäna folket.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har utsatts för mer långvariga och hårdare sanktioner och blockad än något annat land. Så försöker imperialistmakterna med alla upptänkliga metoder undergräva landets ekonomi, kväva det och därigenom skapa missnöje bland folket i förhoppningen att detta ska riktas mot mot partiet och regeringen och att landet så ska försvagas och avväpnas.

Demokratiska Folkrepubliken Korea står inför allvarliga ekonomiska svårigheter; för att möta dem mobiliserar Koreas arbetarparti hela folket, fast enat med en gemensam ideologi och vilja, till hängivna ansträngningar för landets ekonomiska utveckling och folkets välfärd. Enligt femårsplanen ska BNP öka med mer än 40 procent och produktionen av konsumtionsvaror med mer än 30 procent i slutet av 2025 jämfört med 2020. En kraftfull insats görs för att bygga 50 000 lägenheter i Pyongyang och stora byggprojekt pågår i provinserna och på landsbygdsbygden. Jordbruket och industrin utvecklas kraftfullt liksom produktionen av livsmedel och konsumtionsvaror. Man övervann den hotande folkhälsokrisen, den första i sitt slag sedan statens grundande.

Koreahalvön är en hörnsten för Ostasiens säkerhet och den nuvarande historiska perioden är mycket viktig inte bara för den koreanska revolutionen utan också för den framtida utvecklingen i regionen och hela världen. I sitt tal konstaterade Kim Jong Un:

”Det är mänsklighetens önskan att leva i en fredlig värld fri från aggression och krig. Men fred kommer inte av sig själv bara för att man önskar det; det är något som vi kan uppnå och försvara endast när vi är starka nog att stå emot imperialismens tyranni.”


2022/10/10 20:19

DFRK fyller 74 år

Den 9 september firas 74-års-jubiléet av Demokratiska Folkrepubliken Koreas utropande. Med anledning av detta hölls ett Europa-baserat online-seminarium 3 september 2022 och vi publicerar här en svensk översättning av inledningen till detta, författad av Christer Lundgren, ordförande för Svensk-Koreanska föreningen.

Kära vänner till det koreanska folket,

Välkomna till detta viktiga internationella online-seminarium som hålls för att fira jubiléet av utropandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) och dess stora segrar under 74 år, ledd av de stora ledarna president Kim Il Sung, generalsekreterare Kim Jong Il och ordförande Kim Jong Un.

Utropandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea 9 september 1948 var en extraordinär händelse i landets historia, när de koreanska massorna, ledda av Kim Il Sung, för första gången i landets femtusenåriga historia grundade sin egen stat för att säkerställa Koreas oberoende existens, för säkerhet och framgång. Denna storslagna seger var resultatet av flera decenniers kamp mot japansk kolonialism och USA-imperialism, för nationell enhet och suveränitet.

Genom implementeringen av demokratiska reformer såsom jordbruksreform, nationalisering av nyckelindustrier, jämlikhet mellan könen, och genom upprättandet av folkstyre, utvecklade DFRK en unik samhällsmodell; progressiv demokrati av koreansk karaktär med de arbetande massorna som herrar.

USA-imperialisterna, som redan hade ockuperat södra Korea, var nu desperata att fortsatt hindra koreanskt oberoende och krossa den unga demokratiska folkrepubliken och upprätta deras egen hegemoni över hela Koreahalvön. Genom det vi kallar Koreakriget försökte de göra just detta. De mobiliserade enorma styrkor och flera av sina allierade, men den koreanska republiken kämpade hjältemodigt och stod emot de imperialistiska invadörerna och försvarade Republiken.

Återuppbygget av landet efter kriget genomfördes sedan på mindre än tre år. Och efter 14 år hade socialistisk industrialisering genomförts i anda av den legendariska hästen Chollima, som enligt sägnen kan springa 400 km på en dag. Chollima-Korea blev ett internationellt känt begrepp.

Sedan sina första dagar har Demokratiska Folkrepubliken Korea uppnått anmärkningsvärda prestationer i socialistiskt uppbygge genom att fullt ut tillämpa Juche-idén och organisera allt i folkets intresse. Fri sjukvård och fri utbildning infördes och en glansperiod av socialism påbörjades i alla samhällets områden.

Socialismens kollaps i många andra länder i slutet av förra århundradet försvagade tron på socialismen bland många människor runt om i världen. De internationella imperialisterna försökte utnyttja denna kollaps för att kuva DFRK, men dess ledare Kim Jong Il, ordförande i DFRK:s nationella försvarskommission, publicerade viktiga texter till socialismens försvar och om dess oundviklighet.

Genom den kraftfulla Songun-politiken genomförde det koreanska folket Den mödosamma marschen och krossade därmed den offensiv som de imperialistiska krafterna påbörjat för att kväva det socialistiska Korea. Man försvarade det socialistiska systemet och inledde en ny era för att bygga ett kraftfullt socialistiskt land.

Demokratiska Folkrepubliken Korea visade sig vara ett oövervinnerligt socialistiskt fort som ingen kan förstöra. Hemligheten bakom DFRK:s segrar är den helhjärtade enighet mellan folket och dess ledare som tillsammans delar nationens syfte och öde. Den enhälliga enheten, som är unik i världen, är det mest kraftfulla och oförstörbara politiska vapen.

Folkets sak, den socialistiska Juche-idéns sak, vars fasta hörnstenar tillhandahölls av President Kim Il Sung och som sedan utvecklades vidare av Ordförande Kim jong Il, ser nu sin glansperiod av utveckling under Kim Jong Un.

Idag är Demokratiska Folkrepubliken Korea en stark och oberoende socialistisk stat, vars folk, under ledning av Ordförande Kim Jong Un, trotsar alla svårigheter och hinder och tar sig an det socialistiska uppbygget med enorm styrka, fast enighet och vilja att kämpa för folkets liv och säkerhet och försvara freden på den koreanska halvön.

2022/09/03 20:44

Biologisk terrorism från södra Korea

Det omfattande coronavirusutbrott som drabbade Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) under sommarmånaderna berodde på smitta från föremål illegalt inskickade med luftburna ballonger från södra Korea. Det är slutsatsen av en omfattande vetenskaplig studie av smittspridningen, vars resultat nu presenterats.

» Läs mer..

2022/08/24 20:24

USA övar för invasion av Nordkorea

Idag, måndagen den 22 augusti, inledde Förenta staterna och den sydkoreanska krigsmakten sin största gemensamma militärövning på flera år, benämnd ”Ulchi Freedom Shield”.

Övningarna, de första fullskaliga ”krigsspelen” på fyra år, inkluderar fältövningar med flygplan, krigsfartyg, stridsvagnar och potentiellt tiotusentals trupper. De beräknas pågå i södra Korea till och med början av september och ska inkludera simulerade gemensamma attacker, frontlinjeförstärkningar av vapen och bränsle och ”avlägsnande av massförstörelsevapen” – vilket förmodligen betyder angrepp mot Demokratiska Folkrepubliken Koreas strategiska avskräckande kärnvapen.

Washington och Seoul kallar sina övningar defensiva, men de är uppenbart förberedelser för militär aggression mot och invasion av norra Korea. De är särskilt oroväckande i en situation då Förenta Staternas ledare arbetar för högtryck för att skärpa motsättningarna i Ostasien.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har varnat USA och den sydkoreanska regimen att de kommer att möta ”oöverträffade” säkerhetsutmaningar om de inte upphör med sina gemensamma militärövningar och andra fientliga militära provokationer.

Svensk-Koreanska föreningen uppmanar alla politiska krafter i vårt land att protestera mot de gemensamma militärövningarna i södra Korea och mot den USA-ledda militära upptrappningen i regionen och att verka för fred och avspänning på Koreahalvön i enlighet med de tidigare nord-sydliga gemensamma uttalandena.

För Svensk-Koreanska föreningen, Christer Lundgren OrdförandeI södra Korea genomförs stora demonstrationer mot dessa övningar:

2022/08/23 10:10

DFRK erkänner Donetsk och Lugansk

DFRK meddelade 13 juli att man erkänner folkrepublikerna Donetsk och Lugansk.
DFRK:s utrikesminister Choe Son Hui skickade brev till sina motsvarigheter i Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk, där hon informerade dem om att DFRK:s regering beslutat att erkänna Folkrepubliken Donetsks och Folkrepubliken Lugansks oberoende och uttryckte sin vilja att utveckla de mellanstatliga relationerna med dessa länder enligt idén om självständighet, fred och vänskap.

Utrikesdepartementet i DFRK kommenterar beslutet:
”Ukraina, som tidigare hade begått handlingar som strider mot opartiskhet och rättvisa i relationerna mellan stat och stat samtidigt som det anslutit sig till USA:s orimliga och olagliga fientliga politik gentemot DFRK, har ingen rätt och kvalifikation att ta strid med DFRK om dess legitima utövande av suveränitet. DFRK kommer som alltid att utveckla förbindelser av vänskap och samarbete med alla andra länder i världen som respekterar dess suveränitet och är vänskapliga mot den, enligt principerna om suveränitet, jämlikhet, icke-inblandning och ömsesidig respekt.”

Vid en mottagning på DFRK:s ambassad i Moskva överlämnade Koreas ambassadör Sin Hong Chul officiella dokument till folkrepublikernas ambassadörer i Ryssland, Olga Makeeva respektive Rodion Miroshnik.

2022/07/18 21:21

Nord och syd enade om principer för återförening

Den 4 juli 2022 är det 50 år sedan det historiska gemensamma uttalandet den 4 juli mellan norra och södra Korea publicerades, det första nord-sydliga avtalet sedan Koreas delning 1945.

Att återförena den koreanska nationen var och är det koreanska folkets stora gemensamma önskan och strävan. President Kim Il Sung arbetade hela sitt liv enträget för stor koreansk enighet och nationell självständighet. För att förverkliga landets återförening lade han fram de tre principerna för nationell återförening – oberoende, fredligt och i stor nationell enighet – som båda sidorna enades om i uttalandet den 4 juli 1972. Senare presenterade han ett stort antal förslag, däribland 10-punktsprogrammet för hela nationens enande och för en återförening av landet, som offentliggjordes den 6 april 1993.

Livskraften i den gemensamma nord-sydliga 4 juli-deklarationen och det koreanska folkets gemensamma önskan om nationell återförening bekräftades vid de två omgångarna av nord-syd-toppmöten under generalsekreterare Kim Jong Il – den 15 juni 2000 och 4 oktober 2007, detaljerade program för samverkan och gemensam utveckling mellan nord och syd. Denna strävan bekräftades åter vid de tre nord-syd-toppmöten med ordförande Kim Jong Un som hölls enbart under år 2018. I två gemensamma nord-sydliga uttalanden preciserades vilka steg som var nödvändiga för att uppnå den koreanska nationens stora önskan om återförening.

Den koreanska nationen är utsatt för hårt tryck från yttre och inre krafter som vill permanenta landets delning och så splittring och fiendskap mellan norra och södra Korea enligt principen söndra och härska.

Koreavänner världen över lyckönskar marskalk Kim Jong Un och det koreanska folket i det fortsatta arbetet för att förverkliga president Kim Il Sungs och generalsekreterare Kim Jong Ils strävan att uppnå en snar nationell återförening.

Vi uppmanar alla berörda parter på Koreahalvön och utomlands att i praktiken följa det första nord-sydliga avtalet den 4 juli och övriga nord-sydliga gemensamma uttalanden.

Vi uppmanar Förenta staterna att dra bort de amerikanska trupperna från Koreas territorium och att ersätta vapenstilleståndsavtalet från 27 juli 1953 med ett fredsavtal mellan DFRK och USA och låta det koreanska folket återförenas i en anda av ”av vår nation själv”!

Det är det enda sättet att trygga permanent fred och säkerhet på Koreahalvön och bidra till en varaktig fred i Asien och i hela världen.

Christer Lundgren

Ordförande, Svensk-Koreanska föreningen» Läs här 10-Punktsprogrammet för Koreas återförening

2022/07/03 00:03

Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/29 12:46 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan