Idag, 10 oktober, är Koreas arbetarpartis 71-årsdag.

Förra året firade Koreas arbetarparti sitt 70-årsjubileum. Det var en stor dag för ett parti som framgångsrikt lett sitt folk genom sju decennier av svåra prövningar, vunnit stora segrar och hållit fast vid sina socialistiska ideal genom generation efter generation när partier i andra länder svikit och gett upp.
Koreas arbetarparti har nu genomfört sin sjunde kongress, ännu ett bevis inför världen på det socialistiska Koreas styrka och livskraft.
Kongressen utsåg enhälligt Kim Jong Un till partiets ordförande och bekräftade att Koreas arbetarparti målmedvetet fortsätter kampen för att förverkliga de stora ideal och visioner och den politik som president Kim Il Sung och general Kim Jong Il stod för.
Koreas arbetarparti genomför nu kraftfullt den sjunde kongressens beslut i praktiken, däribland den ekonomiska femårsplanen, för att snabbt bygga ett starkt och blomstrande socialistiskt land med hög militär försvarsberedskap och välfärd för sitt folk.
Kongressen bekräftade den dubbla strategin byungjin, med satsning på både ekonomisk utveckling och avskräckande kärnvapenförsvar.
DFRK har, genom att genomföra fem provsprängningar och flera avancerade vapenprov, demonstrerat sin kapacitet som kärnvapenmakt och sin höga försvarsförmåga.
Kongressen framhöll ett federalt recept för nationell återförening – hela den koreanska nationens stora mål.

Efter partikongressen har ungdomsförbundet genomfört sin nionde kongress. Den visade att Koreas arbetarparti lägger stor vikt vid att fostra den kommande generationen till samma höga målmedvetenhet och kampvilja som kännetecknat deras föregångare – andan från de patrioter som genom historien har offrat sina liv för att värna Koreas självständighet och suveränitet, särskilt i den väpnade kampen mot den japanska kolonialmakten och mot USA-imperialismen – den självuppoffrande nationella anda som möjliggjorde dagens Korea.
Ordförande Kim Jong Un framhöll vid ungdomsförbundets kongress:
”Dagens imperialister och reaktionärer, som inriktar sig på våra unga människor i en ny generation som sitt mål, tillgriper ondsinta planer för att försöka demoralisera och korrumpera dem och underminera vår socialism inifrån… Vad fienden fruktar mest är att vår revolutions arv stadigt förs vidare till nya generationer.”

Arbetet med att bygga ett starkt och blomstrande Korea går framåt med imponerande kraft, men nya oväntade prövningar inträffar ständigt. I mitten av september inträffade en svår översvämning i bergsområdena vid Tumanfloden i nordligaste Korea. Minst 133 döda, hundratals saknade och mer än hundra tusen människor hemlösa – en mänsklig katastrof. Partiet och staten lade omedelbart om sina prioriteringar för att så snabbt som möjligt hjälpa till med räddningsarbetet och återuppbyggnaden.

Koreas arbetarparti är på många sätt ett unikt parti, ideologiskt enat kring jucheidén och songunpolitiken, den ideologi som man idag kallar kimilsungismen-kimjongilismen. Den har några specifika kännetecken. Låt mig nämna fyra av dem:

1. Oberoende.
Det socialistiska Korea utformar sin politik självständigt, utifrån det egna landets förhållanden och folkets behov och traditioner, utan att följa stormakters ledband. Det är den hållning som ledaren Kim Il Sung grundade i kampen mot den japanska kolonialismen för nationens återupprättande. Kongressen framhöll:
”Koreas arbetarparti och DFRK:s regering kommer orubbligt att följa oberoendets, songuns och socialismens väg oavsett hur situationen och relationerna med grannländer må förändras, och spela en förtruppsroll som försvarare av oberoende och rättvisa i kampen för globalt oberoende.”

2. Övertygelsen att folkets befrielse måste ske av egen kraft.
Ingen utomstående makt kan ge ett land frihet, oberoende, välstånd och rättvisa. De kan bara vinnas genom hård kamp och hårt arbete.
Tilliten till folkets skapande förmåga och dess revolutionära vilja är grundläggande.
Revolutionen är inte en uppgift för ett fåtal, utan för de breda massorna. Partiets medlemmar måste röra sig bland folket, lyssna och lära och vinna folks förtroende samtidigt som de mobiliserar och entusiasmerar och organiserar de många människorna, folkets breda massor.
Partiet bekämpar lakejmentalitet, översitteri, maktmissbruk och korruption. Dess uppgift är att tjäna folket.

3. Den enade fronten.
Demokratiska Folkrepubliken Korea uppfattar sig, som namnet anger, som en demokrati där folket har makten och är herrar över sitt eget land. Det är inte en parlamentarisk demokrati av västerländsk typ, där rivaliserande partier och fraktioner kämpar om makten. Idealet är enighet.
Den koreanska demokratin baseras på
- oberoende och suveränitet,
- nationell enighet och koalition,
- frihet och jämlikhet,
- välstånd och revolution och
- fred och internationell solidaritet.
Erfarenheterna från befrielsekampen visar nödvändigheten av att ena alla krafter som kan enas för revolutionens mål – inte bara arbetare och bönder, utan alla skikt av befolkningen. Det finns fler partier i DFRK, men Koreas arbetarparti är det ledande partiet.
Enighet ger styrka, säger erfarenheten. ”Enade vi stå, söndrade vi falla”, säger ett talesätt. Fiendens strategi är, som vi vet, att söndra för att härska. Mot det sätter Koreas arbetarparti folkets breda enighet, en enighet baserad på ideologi och vilja såväl som moral och plikt.
Det är en enighet med ledaren i centrum.

4. Fast tro på den slutliga segern.
I början av 1990-talet, då andra länder övergivit socialismen och Demokratiska Folkrepubliken Korea utsattes för oerhört tryck, framhöll President Kim Il Sung att trohet och vilja betyder mer än guld:
”De tider i vilka vi lever kräver att inte bara folket, utan också partiet och staten tror järnhårt på socialismen och kommunismen, försvarar våra uppfattningar och vårt system från den envetna politik av belägring och den reaktionära ideologiska offensiv som genomförs av de allierade imperialistiska krafterna, och att vi med vår diamanthårda vilja bryter igenom de rådande svårigheterna.”
Erfarenheten visar att i tider av motgångar tappar många människor tron på seger. De uppfattar motståndaren som övermäktig, ger upp och blir svikare eller förrädare.
Koreas arbetarparti har erfarenheter av sådant svek och förräderi och fostrar sina medlemmar och sitt folk till att känna igen och bekämpa sådana tendenser och stå fast vid sina ideal in i döden.

Vi vänner till Koreas folk följer med stor sympati Koreas arbetarpartis insatser för Koreas välfärd och fred och nationens självständighet och återförening under ledning av ordförande Kim Jong Un. Deras kamp är viktig, inte bara för det koreanska folket, utan för freden i världen och för hela världens folk som strävar efter fred och oberoende mot imperialism, krig och förtryck.

text/wpk71.txt · Senast uppdaterad: 2016/10/10 20:41 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan