Nordkorea i FN:s generalförsamling

Demokratiska Folkrepubliken Koreas (DFRK) utrikesminister Pak Kil Yon höll ett uppmärksammat tal inför FN:s generalförsamling 1 oktober. Han tog upp angelägna frågor om systemproblem inom Förenta Nationerna och den växande globala risken för angreppskrig med Förenta Nationernas ädlaste principer som förevändning. Här är hans tal i sin helhet.

Herr ordförande!
Låt mig först av allt, på Demokratiska Folkrepubliken Koreas (DFRK) delegations vägnar, gratulera herr John William Ashe till valet som ordförande för FN:s generalförsamlings 68:e session. Jag är övertygad om att ditt kompetenta ledarskap kommer att leda denna session till framgång.

Herr ordförande!
FN:s millennietoppmöte år 2000 fastställde fred och säkerhet, hållbar utveckling, skydd och främjande av mänskliga rättigheter, som de tre huvudmålen för FN:s verksamhet.
Ända sedan Förenta Nationernas bildande har mänskligheten strävat efter att bygga upp en ny fredlig värld fri från krig och samtidigt uppnå gemensamt välstånd och utveckling baserat på samarbete mellan medlemsstater.
Denna strävan är emellertid ännu långt från att förverkligas trots att sekelskiftet och dess första decennium nu passerat.
Egenmäktighet och godtycke frodas allt mer i internationella relationer. Kränkning av suveränitet, inblandning i inre angelägenheter och regimskifte fortsätter att förekomma med oförminskad styrka under förevändning av ”icke-spridning” och ”skydd av mänskliga rättigheter”, för vilka FN-organisationen missbrukas.
Konfrontation mellan olika intressens, staters och civilisationers styrkor, samt krig stora och små, ​​fortsätter att äger rum i olika delar av världen, vilket allvarligt skadar trovärdigheten för Förenta Nationerna, vars främsta uppgift är att trygga fred och säkerhet.
Denna utveckling visar tydligt att en hållbar utveckling och verkligt skydd för de mänskliga rättigheterna är omöjlig, så länge det inte finns någon fred och säkerheten tryggas som FN-stadgan föreskriver.
En viss stats egenmäktighet och godtycke, som undergräver fred och säkerhet, bör förkastas i internationella relationer i syfte att uppnå verkligt samarbete och utveckling mellan länder, baserat på suverän likställdhet.
Obehörig inblandning, påtryckningar och våldsanvändning, det som försiggår i Syrien i form av kränkningar av dess suveränitet och territoriella integritet, som ytterligare undergräver freden och stabiliteten, bör inte tillåtas i något fall, och USA:s blockader mot Kuba måste upphöra så snart som möjligt.
Det är det internationella samhällets enhälliga krav att helt eliminera alla kärnvapen och att bygga en kärnvapenfri värld genom kärnvapennedrustning.
Som överenskommits vid högnivåmötet om kärnvapennedrustning som hölls under den aktuella sessionen på initiativ av NAM, bör förhandlingar om kärnvapennedrustning inledas utan ytterligare dröjsmål för att arbeta på universella instrument för att juridiskt definiera de negativa säkerhetsgarantierna samt förbudet mot användningen av kärnvapen, bland annat.
”Utvecklingsdagordning för tiden efter 2015, scenarrangemang” har valts som temat för den aktuella sessionen och detta faktum understryker vikten av hållbar utveckling för världsfred och gemensamt välstånd.
Vi har mindre tid kvar före år 2015, slutåret för att uppnå millennieutvecklingsmålen, inklusive fattigdomsminskning i synnerhet. Men till vår besvikelse har de internationella insatserna i detta avseende inte gett avsedda resultat.
För att identifiera och framgångsrikt uppnå målen för hållbar utveckling efter 2015, måste praktiska åtgärder vidtas för att hantera sådana frågor som att fastställa rättvisa internationella ekonomiska relationer, överföra miljövänlig teknik till utvecklingsländer och stärka ekonomiskt stöd.
Trots internationella insatser för att skydda och främja mänskliga rättigheter blir egenmäktighet och dubbla måttstockar allt mer oförställda i FN:s forum för mänskliga rättigheter, selektivt med utvecklingsländer som måltavla, liksom tidigare.
Politisering, selektivitet och dubbla måttstockar bör stoppas inom FN:s forum för mänskliga rättigheter, och ingen ska kunna motivera eller möjliggöra en fortsatt situation där situationen för mänskliga rättigheter i vissa länder antingen ifrågasätts eller helt enkelt ignoreras i enlighet med västvärldens politiska syften och intressen och västliga standardvärderingar.
Reform av Förenta Nationerna håller på att bli en fråga som inte tål ytterligare dröjsmål för att uppnå de nämnda viktigaste målen för FN:s verksamhet under det nya århundradet.
Då FN: s generalförsamling behandlar aktuella internationella frågor, bör den ges befogenhet att ha sista ordet, eftersom den representerar alla medlemmars samlade vilja, och i synnerhet, bör FN: s säkerhetsråds resolutioner som rör fred och säkerhet, såsom sanktioner och våldsanvändning, träda i kraft endast med FN: s generalförsamling auktoritet och godkännande.
De tillfällen då säkerhetsrådet missbrukas av en viss stat som verktyg för dess strategiska intressen bör aldrig stå oemotsagda.
Under USA:s manipulation genomdrevs i januari den orättvisa ”resolutionen om sanktioner” som gjorde vår legitima uppskjutning av en satellit för fredliga ändamål, som erkänns av internationell rätt, till en stridsfråga. Det utgör ett typiskt exempel på hur och för vilka ändamål FN:s säkerhetsråds makt missbrukas.
Reform av FN:s säkerhetsråd, som är den viktigaste komponenten i FN-reformen, bör genomföras på grundval av principerna om att säkerställa ansvarsskyldighet, öppenhet och opartiskhet i dess verksamhet och säkerställa full representation för utvecklingsländer i dess sammansättning.

Herr ordförande!
Idag deltar hela folket i Demokratiska Folkrepubliken Korea i en allomfattande kampanj för att bygga en blomstrande socialistisk stat i närmaste möjliga framtid under kära respekterade marskalk Kim Jong Uns kloka ledning.
Den kära respekterade marskalk Kim Jong Un, vårt folks högste ledare, ger fortgående vägledning på platsen i alla delar av landet, och ger rätt riktning och innovativa sätt för att påskynda ekonomisk uppbyggnad och förbättring av människors försörjning.
Praktiska åtgärder vidtas, en efter en, för att liva upp den samlade nationella ekonomin, åstadkomma framgångar inom de ekonomiska utvecklingsområdena och förbättra människors välfärd.
Ingenting är mer värdefullt än en stabil och fredlig omgivning för DFRK:s regering och det koreanska folket, vilka ställde byggandet av en ekonomisk makt och förbättring av folkets försörjning som regeringens övergripande mål. Fastän våra ansträngningar för en fredlig utveckling konfronteras med allvarliga utmaningar, kommer det koreanska folket förvisso att tidigare nå dagen för slutsegern genom att gå fram med fullt förtroende och optimism, helhjärtat enade kring den käre respekterade marskalk Kim Jong Un och under hans kloka ledarskap.

Herr ordförande!
60 år har gått sedan skottlossningen upphörde i det hårda treåriga kriget och undertecknandet av vapenstilleståndsavtalet på Koreahalvön under förra århundradet.
Ändå har ingen mekanism som garanterar fred kommit på plats, vilket gör att den instabila situationen av varken krig eller fred fortsätter på Koreahalvön.
I syfte att militärt dominera Nordostasien med Koreahalvön som språngbräda förstärker USA, efter att ha utsett DFRK som sitt första angreppsmål, sin militära närvaro i södra Korea och dess omgivningar och iscensätter å andra sidan en serie krigsövningar mot DFRK varje år med massiv uppbyggnad av hundratusentals soldater och modern militär utrustning, vilket oupphörligen förvärrar konfrontationen och spänningen.
”FN-kommandot”, den föråldrade kvarlevan efter Koreakriget, fortsätter att tjäna USA:s militärstrategin genom att missbruka Förenta Nationernas namn.
”FN-kommandot”, som inte har någonting med Förenta Nationerna att göra, genomför oavbrutet militära aktioner som hotar Koreahalvön och dess omgivningar i FN:s namn under USA:s ledning. Detta visar att den resolution som generalförsamlingen antog vid sin 30:e session och som kräver upplösning av ”FN-kommandot” förblir enbart ett dokumentblad och också ett uttryck för i vilken utsträckning Förenta Nationernas trovärdighet har underminerats.
Roten till den upprepade onda cirkeln av ökade spänningar på Koreahalvön är USA:s fientliga politik mot DFRK.
USA utsåg DFRK med annorlunda ideologi och system till sin fiende från allra första dagen av dess grundande och har vägrat att erkänna dess suveränitet och genomdrivit alla slags sanktioner, påtryckningar och militära hot mot DFRK i mer än ett halvt sekel.
Det enda sättet att säkra varaktig fred på Koreahalvön är att sätta stopp för USA:s fientliga politik.
Förenta staterna bör upphöra med sin fientliga politik genom till en början, bland annat, att respektera DFRK:s suveränitet, att ersätta vapenstilleståndsavtalet med en fredsmekanism som utan dröjsmål upplöser ”FN-kommandot” och att upphöra med alla sanktioner och militära hot.
DFRK förblir konsekvent i sin ståndpunkt och sina ansträngningar att sätta stopp för spänningen på Koreahalvön med fredliga medel genom dialog och förhandlingar, samt bidra till att skapa fred och säkerhet i regionen.
För verklig fred och minskade spänningar på Koreahalvön gör vi alla tänkbara insatser med maximalt tålamod.
Att återförena landet är en länge närd önskan och den mest angelägna uppgiften för den koreanska nationen.
I upptakten till det nya århundradet hölls de nord-sydliga toppmötena vid två tillfällen och hälsades med glad entusiasm av alla landsmän. De antog den nord-sydliga gemensamma 15 juni-deklarationen och 4 oktober-deklarationen och blev därmed en milstolpe för försoning, samarbete och återförening mellan norra och södra delarna av Korea.
Tack vare DFRK:s aktiva och generösa ansträngningar har ett möjligheternas fönster för förbättring av nord-syd relationerna öppnats efter en lång period av dödläge. Emellertid kommer föråldrade inställningar av konfrontation mot samma landsmän upp från de sydkoreanska myndigheterna, vilket skapar risk för att relationerna åter pressas tillbaka till ett destruktivt tillstånd.
Som klargörs av den nord-sydliga gemensamma 15 juni-deklarationen och 4 oktober-deklarationen, är det enda sättet att uppnå en fredlig återförening av landet och att öppna vägen framåt för landet att främja dialog och samarbete mellan de norra och södra delarna av Korea genom att gå hand i hand i andan ”den koreanska nationen själv”.
Vi kommer att arbeta, hand i hand, med var och en som verkligen vill nationens återförening, försoning och välstånd och sträva efter att åstadkomma den historiska uppgiften nationell återförening genom nationens gemensamma ansträngningar under den gemensamma 15 juni-deklarationens och 4 oktober-deklarationens banér.

Herr ordförande!
Avslutningsvis kommer DFRK att fortsätta att stärka och utveckla vänskap och samarbete med FN:s alla medlemsländer, placera Koreahalvöns situation under stabil ledning som en medlem av det internationella samfundet och fullt ut utöva sitt ansvar och sin roll för att säkerställa världsfreden och mänsklighetens gemensamma välstånd, i enlighet med sina utrikespolitika ideal: självständighet, fred och vänskap.

Tack.

text/talifn20131001.txt · Senast uppdaterad: 2013/10/09 22:13 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan