Tal vid nordiskt möte inför Solens dag

Följande tal hölls av Svensk-Koreanska föreningens ordförande Christer Lundgren vid nordiskt möte inför Solens dag, 8 april 2017.

Herr ambassadör Kang Yong Dok,
koreanska vänner,
svenska och nordiska Koreavänner!

Först vill jag tacka Demokratiska Folkrepubliken Koreas ambassad som anordnar detta möte inför Solens dag, den store ledaren president Kim Il Sungs födelsedag.
Det är nu 105 år sedan Kim Il Sung föddes den 15 april 1912 i Mangyongdae i Pyongyang.
Hans far Kim Hyong Jik var aktiv i motståndet mot den japanska kolonialismen. Föräldrarna gav sin förstfödde son namnet Kim Song Ju och gav honom en revolutionär uppfostran.
I skolåldern tog han sig till Manchuriet, där han redan som fjortonåring organiserade motstånd mot de japanska imperialisterna. Han bildade Ned med imperialismen-unionen och utsågs till dess ledare.
Han organiserade underjordiskt politiskt arbete och utvecklade en revolutionär ideologi, en politik för tillit till det arbetande folket och dess skaparkraft.
Revolutionen inte är en uppgift för ett litet fåtal, utan genomförs av folkets breda massor, som befriar sig själva genom sina egna ansträngningar, tar makten och blir landets herrar. Alla problem som uppstår i revolutionen måste lösas oberoende och kreativt. Denna grundläggande inställning blev senare känd under den koreanska benämningen juche.

I det underjordiska arbetet började Kim Song Ju kalla sig Kim Il Sung.
Han definierade den koreanska revolutionen som en antiimperialistisk, antifeodal, demokratisk revolution.
Fienden, det kejserliga Japan, var en tungt beväpnad och stark militärmakt. För att besegra en sådan fiende och befria landet krävdes väpnad kamp. För att försvara folket och befria landet byggde han upp en gerillaarmé, som utvecklades till en reguljär armé, Koreanska folkets revolutionära armé.
Hela nationen skulle stödja befrielsen och revoltera mot den japanska imperialismen. Arbetarklassen, bönderna, de nationella kapitalisterna, de religiöst troende och alla andra patriotiska krafter som var emot japanerna måste mobiliseras och aktiveras. Därför organiserade han en bred enhetsfront, Föreningen för fäderneslandets återupprättande, samtidigt som han lade grunden för ett revolutionärt parti, ett nytt koreanskt kommunistiskt parti, fritt från fraktionsstrider.
Två decennier av politisk och väpnad kamp lade grunden för Koreas befrielse när den japanska imperialismen till slut besegrades 1945.
Efter det japanska kolonialväldets kollaps ledde Kim Il Sung uppbygget av landet till en stark och självständig socialistisk stat.
Han upprättade Demokratiska Folkrepubliken Korea, en politiskt, ekonomiskt och militärt självständig stat baserad på det arbetande folkets stora enighet och genomsyrad av jucheidén.
Demokratiska Folkrepubliken Korea utvecklades till ett bålverk mot USA-imperialismen, den ledande imperialistmakten och världsreaktionens anförare, och tillfogade angriparna ett stort nederlag.
Kim Il Sung var inte bara det koreanska folkets president och faderliga ledare, han var också en enastående ledare för den internationella arbetarrörelsen och rörelsen för nationell befrielse och en stor lärare för världens förtryckta och arbetande människor.

Efter president Kim Il Sungs bortgång fördes kampen för hans ideal vidare under ledning av generalsekreterare Kim Jong Il.
Idag förvaltas detta arv under ledning av marskalk Kim Jong Un.
I en ytterst spänd och fientlig omgivning bygger det koreanska folket sitt socialistiska samhälle och förbättrar stadigt välfärden i en anda av solidaritet.
Samtidigt försvarar de beslutsamt freden på Koreahalvön och nationens oberoende. För att stå emot hotet från en supermakt rustad till tänderna med moderna vapen av alla slag inklusive mängder av kärnvapen har de byggt upp en kraftfull militärmakt som också har avskräckande kärnvapen.
Under ledning av marskalk Kim Jong Un hävdar Demokratiska Folkrepubliken Korea sin suveränitet och sina nationella rättigheter även mot FN:s säkerhetsråd, som har pressats att sluta upp bakom USA-imperialismens sanktionspolitik. Därmed försvarar Demokratiska Folkrepubliken Korea folkrättsliga principer av grundläggande betydelse för alla länder som vägrar underkasta sig stormakters diktat.
Vi Koreavänner önskar det koreanska folket
fortsatta framgångar i uppbygget av landet,
fortsatt fred,
nya framsteg i strävan efter en fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen.
President Kim Il Sungs ideal lever vidare. Kampen för fullständig seger fortsätter från generation till generation tills Koreas folk och alla världens folk är fria att forma sin egen framtid utan imperialismens övervåld.

text/solensdag2017.txt · Senast uppdaterad: 2017/04/09 16:49 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan