Panmunjomdeklarationen för Koreahalvöns fred, välstånd och återförening

Vid en betydelsefull tidpunkt av historisk omvandling på Koreahalvön, som återspeglar det koreanska folks varaktiga strävan efter fred, välstånd och förening, höll ordföranden för Demokratiska Folkrepubliken Koreas kommission för statsangelägenheter Kim Jong Un, och Republiken Koreas president Moon Jae In ett interkoreanskt toppmöte vid ”Fredshuset” i Panmunjom den 27 april 2018.
De två ledarna förklarade högtidligt inför det koreanska folkets 80 miljoner och hela världen att det inte kommer att bli något mer krig på Koreahalvön och sålunda en ny era av fred har börjat.
De två ledarna, med stark önskan att så snart som möjligt avsluta den långvariga delningen och konfrontationen, en kvarleva från det kalla kriget, för att beslutsamt inleda en ny era av nationell försoning, fred och välstånd och för att förbättra och mer bestämt utveckla interkoreanska relationer, deklarerade på denna historiska plats i Panmunjom följande:

1. Nord och syd kommer att åstadkomma en allomfattande och epokgörande förbättring och utveckling i sina relationer för att återställa nationens avbrutna blodomlopp och påskynda framtiden av gemensam välfärd och oberoende återförening.
Att förbättra och odla nord-syd-relationerna är alla landsmäns rådande önskan och en brådskande angelägenhet som inte kan fördröjas ytterligare.
För det första bekräftade nord och syd principen nationellt oberoende, att vår nations öde måste bestämmas av vår nation själv och kom överens om att åstadkomma en vändpunkt för förbättrande och utveckling av relationer genom att noggrant genomföra interkoreanska deklarationer och alla överenskommelser som de två sidorna hittills antagit.
För det andra kom nord och syd överens om att hålla samtal på hög nivå och andra dialoger och förhandlingar inom en snar framtid för att vidta proaktiva åtgärder för att genomföra de överenskommelser som nås vid toppmötet.
För det tredje kom nord och syd överens om att bilda ett nord-sydligt gemensamt förbindelsekontor med representanter för båda sidor permanent stationerade i Kaeseong-regionen för att hålla nära kontakt och underlätta smidigt utbyte och samarbete på mellanfolklig nivå.
För det fjärde kom nord och syd överens om att uppmuntra mer aktivt samarbete, utbyte, besök och kontakter på alla nivåer för att bygga upp en atmosfär av nationell försoning och enhet.
De kom överens om att uppmuntra atmosfären av försoning och samarbete hemma genom att aktivt främja nationella gemensamma händelser på de datum som har särskild betydelse för både Syd- och Nordkorea, till exempel den 15 juni, i vilka deltagare från alla nivåer, inklusive myndigheterna, parlament, politiska partier, lokala autonoma och civila organisationer och alla andra sociala skikt medverkar, och att visa inför hela världen nationens kreativitet, talanger och enade agerande genom att delta gemensamt i internationella idrottsevenemang som Asiatiska spelen 2018.
För det femte kom nord och syd överens om att sträva efter att snabbt lösa de humanitära frågor som orsakats av nationens delning och att inleda interkoreanska Rödakorssamtal för att diskutera och lösa olika frågor, inklusive återförening av åtskilda familjer och deras släktingar.
Just nu kom de överens om att arrangera ett sådant möte i samband med Nationella befrielsedagen den 15 augusti i år.
För det sjätte kom nord och syd överens om att gå vidare med de projekt som tidigare avtalats i 4 oktober-deklarationen 2007, för att främja en balanserad ekonomisk tillväxt och nationens gemensamma välfärd samt vidta praktiska åtgärder för att i ett första steg koppla samman, modernisera och utnyttja järnvägar och vägar på öst- och västkusterna.

2. Nord och syd kommer att samarbeta för att lätta den akuta militära spänningen och väsentligt undanröja risken för krig på Koreahalvön.
Att minska den militära spänningen och undanröja krigsfaran på Koreahalvön är en mycket viktig fråga för att trygga ett fredligt och stabilt liv för våra landsmän.
För det första kom nord och syd överens om att fullständigt upphöra med fientliga handlingar mot varandra på alla områden, inklusive land, luft och hav, vilka är källorna till militär spänning och konflikt.
De kom överens om att från och med den 1 maj i år upphöra med alla fientliga handlingar och eliminera medlen för dem, inklusive sändning via högtalare och distribution av flygblad, i områdena längs den militära demarkationslinjen och att i framtiden omvandla den demilitariserade zonen till en verklig fredszon.
För det andra kom nord och syd överens om att vidta praktiska åtgärder för att förhindra oavsiktliga militära sammanstötningar och garantera säkra fiskeaktiviteter genom att förvandla området längs ”den norra gränslinjen” (”northern limit line”) i Västhavet till en fredszon.
För det tredje kom nord och syd överens om att vidta en rad militära säkerhetsåtgärder för att återuppliva ömsesidigt samarbete, utbyte, besök och kontakter.
Nord och syd kom överens om att hålla frekventa överläggningar mellan militära myndigheter, inklusive försvarsministrarna, och att först anordna militära samtal på generalsnivå i maj för att omedelbart diskutera och lösa militära frågor som uppstår mellan de båda sidorna.

3. Nord och syd kommer aktivt att samarbeta för att upprätta en permanent och solid fredsmekanism på Koreahalvön.
Att få ett slut på det nuvarande otidsenliga tillståndet av vapenstillstånd och upprätta en robust fredsmekanism på Koreahalvön är ett historiskt uppdrag som inte får försenas längre.
För det första bekräftade nord och syd åter överenskommelsen om icke-aggression som utesluter användande av våld i någon som helst form mot varandra och enades om att strikt följa detta.
För det andra kom nord och syd överens om att reducera sin beväpning gradvis vartefter som den militära spänningen dämpas och väsentliga framsteg görs i militärt förtroendeskapande.
För det tredje kom nord och syd överens om att aktivt genomföra trepartsmöten innefattande nord, syd och Förenta staterna, eller fyrpartsmöten med nord, syd samt Förenta staterna och Kina i syfte att förklara kriget avslutat och upprätta en permanent och solid fredsmekanism under detta år, som markerar 65-årsminnet av vapenvilan.
För det fjärde bekräftade nord och syd det gemensamma målet att göra Koreahalvön kärnvapenfri genom dess fullständiga avnuklearisering.
Nord och syd delade uppfattningen att de proaktiva åtgärder som vidtagits av nord är mycket meningsfulla och avgörande för avnukleariseringen av Koreahalvön och kom överens om att genomföra sina respektive roller och ansvar i detta avseende.
Nord och syd kom överens om att arbeta hårt för att vinna stöd och samarbete från det internationella samfundet för Koreahalvöns avnuklearisering.
Ledarna för nord och syd kom överens om att frekvent och uppriktigt diskutera frågor som är viktiga för nationen genom regelbundna möten och telefonsamtal på direktlinje, för att stärka det ömsesidiga förtroendet och gemensamt sträva efter att stärka den positiva drivkraften mot kontinuerlig utveckling av interkoreanska relationer liksom fred, välstånd och enande på Koreahalvön.
För tillfället var president Moon Jae-in överens om att besöka Pyongyang i höst.

27 april 2018
Utfärdat i Panmunjom

Moon Jae In
Republiken Koreas president

Kim Jong Un
Ordförande för Demokratiska Folkrepubliken Koreas kommission för statsangelägenheter

text/panmunjomdeklarationen.txt · Senast uppdaterad: 2018/04/29 21:51 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan