Avrättad för konspiration mot staten

Jang Song Taek, som av utomstående bedömare intill helt nyligen räknats som en av de främsta makthavarna i ledningen för Koreas Arbetarparti, kritiserades i de skarpaste ordalag vid ett utvidgat möte med partiets politbyrå. Kort därefter ställdes han inför rätta och avrättades snabbt. De handlingar han gjort sig skyldig till ses som ett hot mot landets enighet och suveränitet.

Vid ett utvidgat möte med Koreas Arbetarpartis centralkommittés politbyrå den 9 december uteslöts Jang Song Thaek och hans anhängare ur partiet på grund av systematisk fraktionsverksamhet.

Jang anklagades bland annat för att ha sålt ut värdefulla statliga nationella naturresurser billigt och saboterat den ekonomiska planeringen.

Han anklagades också för maktmissbruk, oegentligheter och korruption, olämpliga relationer med flera kvinnor och för att ha ätit och druckit (på andras bekostnad) i lyxrestaurangers slutna rum samt för att ha använt droger och slösat med utländsk valuta på kasinon medan han fick medicinsk behandling i ett annat land (läs Kina) genom partiets omsorg.

Den 12 december ställdes han inför en särskild militärtribunal under ministeriet för statssäkerhet. Där sades att han efter Kim Jong Ils bortgång för två år sedan motsatte sig valet av Kim Jong Un till landets ledare.

Under lång tid ska han ha byggt upp en fraktionsgrupp inom partiet i ett försök att skapa en parallell maktgrupp och genom alla slags intriger störta partiets och statens ledning, gripa högsta makten och störta det socialistiska systemet.

Hans arbete ska även ha tillfogat ungdomsrörelsen stor skada. Han stämplades som ”förrädare för alla tidsåldrar”, dömdes till döden och avrättades genast.

Avrättningen av en högt uppsatt partimedlem för fraktionsverk­samhet är en unik händelse i Ko­reanska Arbetarpartiets historia, utan motsvarighet sedan mitten av 1950-talet. Det är uppenbart att den gäller för landet och nationen vitala politiska frågor och den ger en skarp signal såväl inrikespoli­tiskt som till omvärlden.

Maktmissbruk
Jang Song Taek sägs under lång tid ha byggt upp en personlig maktbas vid sidan av det gällande regelverket och förberett en statskupp mot ledaren Kim Jong Un och landets ledning. Enligt rättegångsreferatet planerade han att först bli premiärminister och därefter gripa högsta makten i partiet och staten.
Enligt det nya statliga regelverk som infördes av Kim Jong Il vid tionde högsta folkförsamlingens första session, ansvarar kabinettet för ekonomin. Jang Song Taek ska ha kringgått detta system och själv tagit kontroll över viktiga ekonomiska områden och över inspektions- och övervakningsorgan som tillhörde kabinettet. Han tog själv över alla strukturärenden som hanterades av kabinettet och gjorde det därigenom omöjligt för kabinettet att leva upp till sin funktion som ledande ekonomiskt beslutsorgan. Dessa ärenden gällde sådant som att bilda och upplösa kommittéer, ministerier och nationella institutioner samt organ på provins-, stads- och länsnivå, organiserande av enheter för utrikeshandel och intjäning av utländsk valuta samt strukturer utomlands och fastställande av traktamenten.
Under bygget i huvudstaden Pyong­yang missbrukade han sina befogenheter och underminerade den organisationsstruktur som Kim Il Sung och Kim Jong Il inrättat. Bland annat överförde han viktiga byggenheter till sina förtrogna, så att de skulle kunna tjäna pengar.

Han instruerade sina underhug­gare att godtyckligt sälja kol och andra värdefulla underjordiska tillgångar, vilket ledde till att de lät sig luras av mäklare och drog på sig jättelika skulder. För att be­tala dessa skulder utarrenderade han i maj 2012 den ekonomiska och handelszonen Rasons mark till ett annat land (läs Kina) för en 50-årsperiod, vilket domstolen betecknar som en landsförrädisk handling.

Han sägs också ha varit den ytterst ansvarige bakom valutareformen 2009, som medförde allvarligt ekonomiskt kaos och gjorde människor mycket upprörda.

Förskingring
Jang anklagas vidare för att ha uppmuntrat folk att tjäna pengar med olika förevändningar och varit inblandad i omfattande oegentligheter och korruption, och därigenom spridit en ansvarslös, slapp och odisciplinerad anda i samhället.
Efter att ha samlat sällsynta metaller på 1980-talet, bildade han ett hemligt organ som han själv kontrollerade, tog ut enorma belopp från en bank och köpte olagligen sällsynta metaller, vilket medförde stor oreda i det statliga finanssystemet.
Sedan 2009 ska han ha spridit pornografiska bilder bland sina förtrogna och levat ett utsvävande, depraverat liv och strött pengar omkring sig.

Bara under 2009 tog han minst 4,6 miljoner euro av sina hemliga besparingar och slösade bort dem, bland annat på ett kasino i ”ett främmande land”.

Han har också hjälpt kadrer som felat, kritiserats och avsatts från sina poster att efter en tid återkomma på nya funktioner utan den granskning som krävs i sådana fall. Därigenom har han skapat ett nätverk av personer med personlig lojalitet till honom.
Eftersom han var känd som ”reformist”, räknade han med att hans ”nya regering”, sedan han väl gripit makten, snabbt skulle komma att erkännas av andra länder.
Enligt militärdomstolen visar alla fakta att Jang hade arbetat i flera år på att destabilisera DFRK och ta högsta makten i partiet och staten genom ”strategiskt tålamod” och ”strategin att vänta”, som USA och den sydkoreanska landsförrädiska marionettgruppen förordar.
Statsfientlig undergrävande verksamhet i syfte att störta folkmakten i DFRK genom att ideologiskt alliera sig med fiender är ett straffbart brott enligt artikel 60 i DFRK:s brottsbalk (Criminal Code), konstaterade domstolen. För sina brott dömdes Jang till döden och domen verkställdes omedelbart.

Familjerelationer
Undersökningen av Jangs agerande har pågått åtminstone sedan i april 2013, troligen redan sedan förra årsskiftet. Många har klagat över hans oegentligheter, men så länge Kim Jong Il levde ansågs Jang Song Taek ha ledarens stöd på grund av att han var gift med dennes syster Kim Kyung Hi.
Efter Kim Jong Ils död tillhörde han kretsen av närmaste rådgivare till den nye ledaren Kim Jong Un och kunde därmed intensifiera sina undergrävande aktiviteter.
De nära relationerna till familjen Kim har öppnat dörrar för Jang Song Taek, vilket han har haft fördel av – och missbrukat.
Jang Song Taek blev 1986 medlem av Högsta Folkförsamlingen, 1992 blev han medlem av partiets centralkommitté, och 1995 valdes han till posten som förste vice direktör för partiets organisations- och ledningsavdelning. Men benämningen “vice” före direktörstiteln motsvarade inte hans ambitioner, vilka ledde till att han avsattes 2004.
Han återkom 2005 som ansvarig för DFRK:s inrikes underrättelseverksamhet, polis och juridiska institutioner. I april 2009 befordrades han till en nyckelposition inom DFRK:s nationella försvarskommission. Samtidigt blev han en av de närmaste rådgivarna till Kim Jong Un.
Efter Kim Jong Ils död i december 2011 valdes Jang Song Taek som en i kärnan av erfarna ledare och rådgivare åt Kim Jong Un, en position som var väsentlig för att säkra en smidig övergång av makten till den nye statschefen. Det är utifrån den positionen han agerat sedan dess.

Fördömandet och avrättningen visar att släktskapet med Kim Jong Un inte var någon garanti mot kritik och bestraffning. Jang fick inte någon särbehandling, utan kritiserades och bestraffades på samma sätt som skulle ha drab­bat vilken som helst konspiratör inom partiet i den positionen.

”Reformist”
Internationella kommentarer uppger att Jang Song Taek var känd som en stark förespråkare för ekonomiska reformer av kinesisk Deng Xiao Ping-modell, en modell som inte passar DFRK, dels med hänsyn till landets och regeringens stabilitet och kontinuitet, dels för att DFRK är betydligt mer utsatt och sårbart för utländsk undergrävande verksamhet och militär aggression än vad Kina är.
Landets ekonomiska politik utformas efter noggrant studium av erfarenheterna från andra länder, däribland Kina och Vietnam samt det återförenade Tyskland, och även Sverige. Olika reformer testas lokalt för att utvärderas innan de genomförs i större skala. Avsikten är att utforma en juchebaserad politik, en unik ekonomisk modell som passar det egna landets förutsättningar.

DFRK har inte för avsikt att enbart leverera billig arbetskraft samt mineraler och andra natur­resurser till lågt pris till Kina. Kim Jong Un och hans regering eftersträvar goda och jämbördiga grannrelationer och samarbete inom forskning och utveckling samt produktion inom avance­rade teknologiområden.

Dödsstraff är en extrem åtgärd, om vilken man kan ha skilda uppfattningar. Samtidigt kan man notera att de skarpaste fördömandena av avrättningen av Jang Song Taek kommer från länder vilkas ledarskap ansvarade för avrättningen av Saddam Hussein i Irak och den brutala lynchningen av Muammar Gaddafi i Libyen.

Christer Lundgren

text/jang_song_taek.txt · Senast uppdaterad: 2014/01/05 19:36 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan