Genomgripande ekonomisk utveckling

Den nordkoreanska eko­nomin utvecklas snabbt, särskilt med den nya strategiska linje som Koreanska Arbetarpartis centralkommittés tredje plenarmöte fastställde i april 2018. En medlem i Svensk-Koreanska föreningen besökte landet i september och jämför med intryck från tidigare besök.

För den som besökt Demokratiska Folkrepubliken Korea de senaste åren är det uppenbart att den ekonomiska utvecklingen har gått mycket snabbt. Nya bostadsområden har byggts i Pyongyang, trafiken har ökat och välståndet hos befolkningen har stigit märkbart.

När man belyser den positiva utvecklingen i DFRK, anklagas man ofta för att återge koreansk propaganda. Därför kan det vara värt att påpeka att även fientligt inställda bedömare bekräftar bilden av ett land med hög tillväxt. Så bedömde den sydkoreanska centralbanken att DFRK:s BNP ökade 3,9% 2016. Enligt samma beräkningar hade tillverknings- och gruvindustrin en tillväxt på 4,8 respektive 8,4%. Dessa siffror visar att DFRK har stor kapacitet att utveckla sin produktion, även om de sanktioner som riktats mot landet sedan dess kan ha minskat tillväxttakten.

Tillväxten är ett resultat av medvetna politiska beslut och en genomtänkt planering. År 2013 började det ekonomiska bygget prioriteras genom införandet av byungjin-linjen. Songunpolitikens ”militären först” ersattes med samtidig utveckling av den defensiva nukleära förmågan och den nationella ekonomin.

I väst har DFRK:s satsning på kärnvapen och missiler satts i motsättning till ekonomisk utveckling, men faktum är att genom denna har resurser frigjorts från militären, då kärnvapnen ger landet en stark avskräckande förmåga vilket minskar risken för utländska angrepp.

Redan vid mitt besök i landet 2012 framhölls denna effekt av koreanerna och med byungjin-linjen blev effekten ännu större.

Den 20 april 2018 höll Koreanska Arbetarpartiets centralkommitté ett plenarmöte där de utropade seger för byungjin-linjen. På fem år hade målet med den nukleära utveckling­ en nåtts genom provsprängning av en vätebomb den 3 september 2017 och provskjutningen av en interkontinental ballistisk missil i november samma år. Genom detta hade den avskräckande kapacitet som landet eftersträvade uppnåtts och ytterligare utveckling av kärnvapnen bedömdes som överflödiga.

Den nya linjen som marskalk Kim Jong Un presenterade på mötet lägger all fokus på utvecklingen av ekonomin med syfte att höja folkets levnadsstandard.

DFRK:s kärnvapenprover och utvecklingen av interkontinentala ballistiska missiler var resultatet av den ena delen av byungjin-linjen. Mindre uppmärksammad är den ekonomiska delen av planen som bland annat innebar stora satsningar på turism, produktion och vetenskap.

Turistsatsning

Ett av de storskaliga projekt som började utvecklas som en del av dessa satsningar är den över 400 kvadratkilometer stora turistzonen i Wonsanprovinsen. Kusten utanför Wonsan består av milslånga sandstränder och här har stora hotellkomplex och andra faciliteter för turister byggts. För att möjliggöra omfattande turism har flygplatsen fått en ny internationell ankomsthall, färdig 2015. I området finns även hundratals kulturella och naturliga attraktioner som turister kan besöka.

En annan del av området är skid­anläggningen Masikryong som är tänkt att locka turister under vinterhalvåret. Den har väckt en del uppmärksamhet i väst och frågan har ställts för vem denna anläggning byggts. Förvirrade kommentatorer har spekulerat i att den byggts för att marskalk Kim Jong Un älskar skidåkning, men bygget är en del av en större strategi att få in utländsk valuta genom turism.

Den långsiktiga planen blev tydlig i början på 2018 då marskalk Kim Jong Un i sitt nyårstal sträckte ut en hand till folket i södra Korea i anslutning till OS i Pyeongchang. Under de framgångs­ rika möten som hållits under året har inte bara militär avspänning stått på agendan utan även ekonomiskt sam­arbete. I Pyongyangdeklarationen som antogs under toppmötet mellan marskalk Kim Jong Un och president Moon Jae-in i september 2018 enades ledarna om att återuppta och normalisera samarbetet runt Kaesong industripark samt turistområdet vid Kumgangberget så snart situationen är mogen. Så kommer det ekonomiska samarbetet att öka och turistsats­ning­arna i Demokratiska Folkrepubliken Korea bära frukt.

Den nya ekonomiska strategin har också satt som mål att skapa en kunskapsbaserad och i hög grad automatiserad tillverknings­industri. Denna strävan kan ses på de fabriker och skolor som jag besökte i september.

I fabrikerna har e-bibliotek och studie­rum byggts, där arbetarna kan läsa kurser från landets olika universitet. Syftet är att öka kunskaperna och innovationskraften hos folket på fabriksgolvet. Arbetarna uppmanas att utifrån dessa kunskaper bidra till forskning för att utveckla produktionen på ett självständigt sätt i linje med landets förutsättningar.

Professor Ri Ki Sung vid Kim Il Sung-universitetet, som jag mötte, betonade denna utveckling som mycket viktig för tillväxten i industrin. Målet är att utveckla nya tillverkningsmetoder för inhemsk tillverkning genom hela produktionsledet. Inhemska råvaror och bränslen bearbetas för att förse fabrikerna med material, men återvinning och användning av det som tidigare setts som restprodukter i tillverkningsprocesserna utvecklas också.

Professor Ri Ki Sung betonade att denna modernisering inte bara handlar om tekniken, utan även om att effektivisera organisationen på nya sätt. På fler av de fabriker jag besökte lyfte man fram arbetarnas aktiva roll i arbetet och utvecklingen av produkterna. Genom att folket ges ökad makt över sitt arbete, får de som själva är experter på sina områden större spelrum att höja produktiviteten.

Dessa åtgärder syftar i grunden till att öka folkets levnadsstandard och att frigöra välbehövd arbetskraft för ytterligare projekt, framhöll professor Ri Ki Sung. Men för att möjliggöra denna övergång till en kunskapsbaserad och vetenskapligt styrd industri måste en armé av vetenskapsmän byggas upp och folkets kunskaper därför höjas snabbt.

Den nya politiska linjen innebär därmed en stor satsning på utbildning. Denna strävan syns tydligt i gatubilden i Pyongyang. Ett av de senaste storskaliga byggprojekten i staden är Mirae Scientists street, eller framtidens vetenskapsgata. I det bostadsområdet, som invigdes 2015, huserar forskare och personal vid Kim Chaeks tekniska universitet. Det ger en stark signal om hur viktig vetenskapen är för landet.

En annan iögonfallande förändring är att de affischer och slagord om militär upprustning och avskräckande kärnvapenförmåga som tidigare prydde staden idag har ersatts med uppmaningar till utbildning och vetenskaplig utveckling.

På den parad som hölls på 70-årsdagen av Demokratiska Folkrepubliken Koreas grundande den 9 september noterade jag och många med mig att den militära delen var tydligt nedtonad. Istället fanns slagord om förlängd obligatorisk grundskola och uppmaningar till högre utbildning, även sektioner med studenter från olika universitetsfakulteter deltog i paraden.

Den kraftfulla och genomtänkta satsning som görs på utbildning och vetenskap idag kommer att innebära en ny nivå i det ekonomiska bygget, höja folkets levnadsstandard och stärka Demokratiska Folkrepubliken Korea under kommande årtionden.

Artikeln först publicerad i Korea-information nr 4 2018

text/ekonomiskutveckling2018.txt · Senast uppdaterad: 2018/12/23 20:52 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan