Beslutsam insats mot stort virusutbrott

Efter två och ett halvt år med strikta karantänsregler rapporterade DFRK i mitten av maj för första gången om ett större utbrott av feber och andra symptom på spridning av corona­virus.

Den 25 maj rapporterade nyhetsbyrån KCNA att det totala antalet personer med feber sedan slutet av april är över 3 170 380, av vilka mer än 2 898 500 hade tillfrisknat och minst 271 810 befann sig under medicinsk behandling. Antalet dödsfall uppgavs den 21 maj till 66 personer.
Ett antal personer i Pyongyang hade testat positivt för omikronvarianten. Feber hade spridit sig explosionsartat sedan slutet av april.
Generalsekreterare Kim Jong Un sammankallade flera partimöten för att hantera den allvarliga situationen.
Vid ett möte den 15 maj med Arbetarpartiets politbyrå kommenterade han läkemedelsförsörjningen i landet och mötet beslutade om åtgärder för att snabbt korrigera brister i läkemedelsdistributionen som visat sig sedan politbyrån utfärdat en order om att omedelbart släppa och i tid tillhandahålla statens reservlager av läkemedel samt en order till alla apotek att gå över till 24-timmarsdrift.
Kim Jong Un påpekade att läkemedlen som staten tillhandahållit inte har nått invånarna genom apoteken i tid, vilket han sa berodde på att tjänstemän från regeringen och den offentliga hälsosektorn som ansvarar för försörjningen inte har kavlat upp ärmarna och inte riktigt tar krisen på allvar.
Efter mötets slut besökte han några apotek i Taedonggang-distriktet i huvudstaden Pyong­yang, där han förhörde sig i detalj om leverans och försäljning av läkemedel, vilken typ av läkemedel som har levererats efter det att det maximala systemet för förebyggande av epidemier trädde i kraft.
Han konstaterade att de flesta apotek inte har organiserats för att framgångsrikt uppfylla sin funktion och att de inte har me­di­cinförråd utom i skyltmontrar.
Tre dagar senare sammanträdde politbyråns presidium och diskuterade partiets ledande roll i att bygga upp den socialistiska ekonomin och det nationella försvaret och att övervinna den allvarliga hälsokrisen.
Mötet diskuterade en rapport om genomförandet av partiets och statens politik för första halvåret i år fram till den 17 maj samt en rapport från det statliga huvudkontoret för förebyggande av epidemier om epidemins spridning den 17 maj.
Politbyråns presidium uttalade sitt stöd för den gällande statliga politiken för att förebygga akuta epidemier, men konstaterade efter en analys av läget att de ledande tjänstemännen i partiet och statliga organ misslyckas med att hantera ärenden på rätt sätt på grund av brist på erfarenhet. Man diskuterade hur partiets ledande roll, kreativitet och aktivitet kan förbättras.
Kim Jong Un noterade att det funnits brister hos ledande tjänstemän i deras tidiga reaktion på pandemin, beroende på ”omognad i statens förmåga att hantera krisen” och dess ”icke- positiva attityd, slapphet och passivitet”.
Han uppmanade tjänstemän att stärka viruskontrollerna på arbetsplatserna och fördubbla ansträngningarna för att förbättra tillgången på dagliga förnödenheter och stabilisera levnadsvillkoren och att övervinna anti-epidemikriget med deltagande av alla människor genom att förlita sig på dem.
DFRK har utplacerat militär medicinsk personal, nästan 3 000 personer, för att hjälpa till att leverera medicin till apotek och utplacerat folkhälsotjänstemän, lärare och studenter som studerar hälsovård för att identifiera personer med feber så att de kan sättas i karantän.
Kim Jong Un sade att han skulle återuppväcka hela partiet ”som en aktiv vulkan under statens nödsituation” för att bevisa partiets beprövade unika ledarskap inför historien och tiderna och ”ofelbart försvara landets och folkets välbefinnande och än en gång visa hela världen det heroiska Koreas styrka och anda”.
DFRK har hittills klarat sig undan den globala pandemin genom strikta regler. Covidutbrottet är en mycket allvarlig händelse. Samtidigt är omikron trots allt en mindre allvarlig variant av viruset covid 19, som inte tycks orsaka allvarlig sjukdom och död i samma omfattning som andra varianter av detta virus.
DFRK har gjort mer än något annat land för att förhindra intrång av covid 19 i landet. De stängde sina gränser och har hållit dem stängda i över två år. De genomförde mass­ desinfektion och andra åtgärder för att hindra smittspridning.
Å andra sidan har man avvisat erbjudanden från Kina och Världshälsoorganisationen WHO om hjälp med vacciner. Istället har man för- litat sig på tillgängliga mediciner, folk­läkemedel och Koryo-terapier för att bota efterverkningar.
Ända sedan den globala pandemin startade har DFRK genomfört massupplysning om hälsa och varnat människor för farorna med covid 19. Så snart omikron-varianten upptäck- tes agerade man snabbt.
Spridningen av den elakartade epidemin sägs nu vara stabilt bromsad och kontrollerad och de nationella epidemiförebyggande grunderna konsolideras, tack vare ett ordnat system som upprättats för att över hela landet genomföra de uppgifter politbyrån anbefallit.
Diagnosmetoderna har förbättrats och behandlingen, som även innefattar Koryo-läkemedel, uppges vara effektiv.
Partiorganisationer, maktorgan och arbetarorganisationer på alla nivåer intensifierar propagandan och utbildningen för att höja medvetenhet och ansvar bland tjänstemän och arbetande människor.
Alla provinser har organiserat nödkonvojer för att regelbundet leverera läkemedel till apotek och förebyggande och botande organ i städer och län.
Orsaken till smittspridningen har ännu inte identifierats. Hur covid 19 kunde ta sig in i landet och huvudstaden trots stängda gränser och and­ra försiktighetsåtgärder är ännu en gåta. Kanske kommer DFRK senare att kommentera detta.

Allmän fri sjukvård
DFRK införde fri sjukvård för fabriks- och kontorsarbetare 1947 och 1953 infördes allmän fri sjukvård i DFRK. Alla medborgare får gratis sjukvård.
På 1960-talet hade DFRK 16 läkare per 10 000 invånare, en mycket hög nivå. År 2017 hade DFRK enligt Världsbanken 3,7 läkare per 1 000 personer. Detta var högre än Sydkorea som hade 2,4 läkare per 1 000 personer och USA med 2,6 läkare per 1 000. (Naturligtvis är sjukvård inte gratis vare sig i Sydkorea eller i USA.)
Världsbanken sa också att antalet sjukhussängar per 1 000 i DFRK var 13,2 per 1 000 jämfört med 2,9 bäddar per 1 000 i Storbritannien.
I DFRK tillämpas sektionsläkarsystemet där läkare går ut och besöker människor på deras orter och arbetsplatser.

text/covid.txt · Senast uppdaterad: 2022/06/03 23:51 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan