Partikonferensens resultat

Koreas arbetarpartis konferens i Pyongyang den 28 september framhålls officiellt som en markering av stor enighet och beslutsamhet att fullfölja partiets juchepolitik och bygga en blomstrande socialistisk stat. Här följer ett sammandrag av den officiella kommunikén om konferensen.

Delegaterna till konferensen hade utsetts vid partimöten inom Koreas folkarmé, i provinserna och i politbyråerna. Ett stort antal partimedlemmar deltog som observatörer.

Konferensen behandlade tre frågor:

1. Omval av Kim Jong Il, generalsekreterare för Koreas arbetarparti och ordförande för DFRK:s Nationella försvarskommission, som partiets generalsekreterare.

Politbyråmedlemmen Kim Yong Nam höll ett tal där han föreslog Kim Jong Ils omval som generalsekreterare. Han framhöll att Kim Jong Il har ägnat sig helt åt landets och nationens väl och segern för de revolutionära jucheidealen i flera decennier sedan han började arbeta för revolutionen. Han prisade Kim Jong Ils revolutionära aktiviteter under det senaste halvseklet och sade att det är en stor ära och lycka att ha honom på Koreas arbetarpartis högsta post, som organisatör och vägledare för alla det koreanska folkets segrar.

2. Revidering av partistadgarna

Konferensen ansåg att de dittills gällande partistadgarna, som senast reviderades vid Koreas arbetarpartis sjätte kongress 1980, har spelat en viktig roll för att uppnå enighet och utveckla partiet till en kraftfull militant och disciplinerad organisation för att leda kampen för försvar av socialismen centrerad kring folkets massor under Kim Jong Ils erfarna ledning, men konstaterade också att dagens verklighet ställer nya krav.
Ändringsförslagen framhöll Kim Il Sung som partiets högt värderade ständige ledare samt de lysande bedrifter som Kim Il Sung och Kim Jong Il åstadkommit för revolutionen och för att stärka och utveckla partiet. De stipulerade också bildandet av partiets högsta ledande organ och dess ställning och roll som en organisatoriskt och ideologiskt integrerad helhet med Kim Jong Il i centrum.
Skrivningarna om en partimedlems skyldigheter och partiorganisationernas verksamhet på olika nivåer reviderades och kompletterades. Nya kapitel var bland annat ”Partiet och folkmakten” samt ”Partiets logo och fana”. Bland annat framhålls nödvändigheten att stärka partiets ledning över folkmakten och ungdomsförbundet och stärka partiorganisationernas roll i Folkarmén.

3. Val av centrala ledningsenheter för Koreas arbetarparti

Konferensen förklarade att Kim Il Sung, Koreas arbetarpartis grundare och unike ledare som oupphörligt ledde partiet och revolutionen till segrar, alltid skulle högaktas i partiets högsta ledande organ, som uttryck för den enhälliga viljan hos alla partimedlemmar, tjänstepersonal och folket.
Den omvalde Kim Jong Il, generalsekreterare för Koreas arbetarparti, även som medlem av centralkommitténs politiska byrås presidium och som ordförande för Koreas arbetarpartis centrala militärkommission.
Den utsåg partiets centrala ledande organ, centralkommittén och centrala revisionskommittén.
Besluten från centralkommitténs plenarmöte i september 2010 tillkännagavs för konferensdeltagarna, däribland resultatet av valen till centralkommitténs politbyrå och politbyråns presidium samt centralkommitténs olika sekreterare och sekretariatets organisation.
Resultatet av organiserandet av partiets centrala militärkommission tillkännagavs.


Centralkommitténs beslut
Partiets centralkommittés möte omfattade följande punkter:
1. Val av presidium för Koreas arbetarpartis centralkommittés politbyrå.
2. Val av Koreas arbetarpartis centralkommittés politbyrå.
3. Val av Koreas arbetarpartis centralkommittés sekreterare samt om sekretariatets organisation.
4. Organiserande av Koreas arbetarpartis centrala militärkommission.
5. Utseende av Koreas arbetarpartis centralkommittés avdelningsdirektörer och chefredaktör för Rodong Sinmun, organ för Koreas arbetarpartis centralkommitté.
6. Val av ordförande, vice ordföranden och medlemmar i Koreas arbetarpartis centralkommittés kontrollkommission.

text/konferensen2010.txt · Senast uppdaterad: 2010/10/04 21:44 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan