Det demokratiska valsystemet i Nordkorea

Nordkorea, Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK), tillämpar allmänna val på olika nivåer. Dels till lokala och regionala folkförsamlingar, dels till det nationella parlamentet, Högsta folkförsamlingen (på engelska: Supreme People’s Assembly).

Till alla dessa tillämpas personval, där alla medborgare över 17 år har rätt att rösta eller bli valda. Valen sker under former sådana att valhemligheten kan garanteras.

Alla kandidater som nomineras testas först vid sin arbetsplats, sitt jordbrukskollektiv etc, och om de där har stöd av minst 51% blir de nominerade till nästa nivå.

Valen går praktiskt till så att varje väljare får ta ställning för eller emot samtliga nominerade kandidater.

Varje individ, parti eller organisation har rätt att propagera för sin sak inför ett val, men agitation mot valet som sådant, eller mot en kandidat, får ej förekomma.

Kandidaterna kan tillhöra något av landets tre politiska partier (Koreas Arbetarparti, Socialdemokraterna, Chondoistiska Chongupartiet), vara fristående eller tillhöra någon annan organisation. Man röstar alltså på personer och inte på partier.

Val till de lokala församlingarna hålls vart fjärde år. Val till det nationella parlamentet, Högsta folkförsamlingen, hålls vart femte år.

Lokalval genomfördes senast 24 juli 2011. Val till Högsta folkförsamlingen genomfördes 8 mars 2009 (se Korea-information nr 2-2009).

De valda delegaterna träffas relativt sällan och personer som valts in i församlingar eller parlament behåller oftast sina vanliga arbeten.

Lokala och regionala församlingar brukar sammanträda en till två gånger per år och utser i sin tur lokala folkkommittéer som sköter det verkställande arbetet.

Högsta folkförsamlingens 687 ledamöter sammanträder även de en till två gånger per år och bland dess uppgifter ingår att rösta om nya lagar och författningsändringar samt godkänna den nationella budgeten. Högsta folkförsamlingen utser även regering och personer för andra viktiga funktioner för landets ledning och förvaltande. Man utser också ett presidium samt olika utskott som arbetar mellan folkförsamlingens plenarmöten och förbereder dessa. Presidiets ordförande är republikens statschef.

Den formellt högsta posten i DFRK är ordföranden för nationella försvarskommissionen.

2011 var partitillhörigheterna bland ledamöterna i Högsta folkförsamlingen som följande:
Koreas arbetarparti - 88.2%
Koreanska socialdemokratiska partiet - 7.3%
Chondoistiska chongupartiet - 3.2%
Övriga - 1.3%

Bland övriga kan nämnas att 0.9% tillhör organisationen för koreaner boende i Japan.

Koreas arbetarparti (The Workers’ Party of Korea)
Grundades 10 oktober 1945 av Kim Il Sung, baserat på den revolutionära traditionen från den anti-japanska kampen, för att mobilisera de arbetande massorna och i allians med alla demokratiska politiska partier och sociala organisationer bilda en enad demokratisk regering och göra norra Korea till en kraftfull demokratisk bas för byggandet av en enad, oberoende och demokratisk stat.
Partiet följer juche-idén, som är en socialistisk revolutionär teori och filosofi utvecklad av Kim Il Sung, med inspiration från marxismen-leninismen.
Partiets mål är en fullständig seger för socialismen i norra Korea, nationell befrielse och folkets demokratiska revolution, för att i förlängningen bygga ett kommunistiskt samhälle.

Koreanska socialdemokratiska partiet
Bildades 3 november 1945 ur den anti-japanska, anti-feodala kampen, av medelklassen, företagare, affärsmän, rika bönder, småstadsbor och kristna och syftade till att motarbeta de utländska imperialisternas förtryck och bygga upp ett rikt och starkt land.
Partiets ideologi är nationell socialdemokrati utifrån Koreas nationella och historiska förutsättningar. Dess måtto är oberoende, suveränitet, demokrati, fred och försvar för mänskliga rättigheter.
Som medlem i Demokratiska fronten för fäderneslandets återförening stödjer partiet Arbetarpartiets linjer och politik och verkar för landets självständiga och fredliga återförening.

Chondoistiska chongupartiet
Bildades 8 februari 1946. Dess medlemmar utgörs i huvudsak av chondoistiska bönder. Partiet bildades med syfte att motsätta sig imperialistisk aggression och förtryck, delta i arbetet för att säkra nationens oberoende och bygga ett rikt och starkt demokratiskt land under idéerna om att ”försvara landet och bygga välfärd för folket” samt ”driva ut japaner och västerlänningar”.
Idag ser partiet som sin viktigaste uppgift att etablera harmoni mellan alla samhällets medlemmar, stärka solidariteten mellan dem och bygga ett välfärdssamhälle med en högt utvecklad oberoende ekonomi och en Juche-baserad nationell kultur. Som medlem i Demokratiska fronten för fäderneslandets återförening stödjer partiet Koreas arbetarpartis linje om tre revolutioner – ideologisk, teknisk och kulturell – som den väg nationen ska följa för att uppnå sitt mål om att bygga välfärd, och verkar för landets självständiga och fredliga återförening.

Källor:
* Möte med Hyon Jong Ung och Kim Hak Song, avdelningen för externa relationer vid Högsta folkförsamlingen, Pyongyang, augusti 2011.
* Panorama of Korea, Pyongyang 1999
* Socialist Constitution of the DPRK - http://www.naenara.com.kp/en/great/constitution.php
* Koreansk översikt (Stellan Stål tryck 1977), övers. från Korea Review (1974).

text/valsystemet.txt · Senast uppdaterad: 2012/02/24 23:02 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan