Ur Kim Jong Uns nyårshälsning för 2017

Svensk-Koreanska föreningen har fått följande utdrag ur Kim Jong Uns nyårshälsning från Koreanska kommittén för solidaritet med världens folk:

Ordföranden i Koreas arbetarparti, ordförande i DFRK:s kommission för statsangelägenheter, högste befälhavaren för Koreanska Folkets Armé, den respekterade högste ledaren Kim Jong Un framförde en historisk nyårshälsning i samband med nyåret 2017.

I första delen av sin nyårshälsning hälsade Kim Jong Un varmt till världens progressiva folk och vänner som önskar fred och rättvisa.

Uppgifterna för att uppnå Koreas återförening och Republikens utrikespolitiska ståndpunkt klargjordes av den respekterade högste ledaren i hans nyårshälsning på följande sätt:

”Förra året, som återspegling av den nationella önskan om återförening och tidens krav, lade vi fram den juche-orienterade linjen och politiken för återförening under Koreas arbetarpartis sjunde kongress och gjorde stora ansträngningar i det syftet. De sydkoreanska myndigheterna slog emellertid dövörat till mot vår patriotiska uppmaning och struntade i vårt uppriktiga förslag. Istället höll de fast vid sina planer om sanktioner och påtryckningar och fortsatte att hojta om krig mot DFRK, vilket driver de interkoreanska relationerna mot värsta katastrof.

Förra året såg södra Korea en massiv kamp mot ”regeringen”, som spred sig vitt och brett och skakade det reaktionära härskarmaskineriet i dess grundvalar. Motståndet, som omfattar hela det sydkoreanska folket och lämnade ett outplånligt avtryck i historien om dess kamp, var ett utbrott av uppdämd förbittring och indignation mot den konservativa regim som hade utövat fascistisk diktatur, antifolklig politik, kryperi och förrädiska handlingar och konfrontation mot sina landsmän.

I år kommer vi att markera 45-årsdagen av det historiska gemensamma 4 juli-uttalandet och 10-årsdagen av 4 oktober-deklarationen. I år ska vi öppna en bred väg till oberoende återförening genom en samordnad insats av hela nationen.

Positiva åtgärder bör vidtas för att förbättra de interkoreanska relationerna, undvika akut militär konfrontation och undanröja risken för krig mellan nord och syd.

Att förbättra de interkoreanska relationerna är utgångspunkten för fred och återförening, och det är hela nationens trängande behov. Vilken som helst politiker som förblir en passiv åskådare till det nuvarande dödläget mellan de två sidorna kan varken säga att han eller hon tar sitt fulla ansvar och sin roll för nationen eller få allmänhetens stöd. Inga smädelser och förtal som syftar till att kränka den andra parten och anstifta konfrontation kan på något sätt rättfärdigas, och man bör omedelbart sätta stopp för den skadliga smutskastningskampanjen och andra former av fientlighet mot DFRK, vilka alla syftar till att störta dess samhällssystem och åstadkomma andra ”förändringar”.

Vi är konsekventa i vår ståndpunkt att trygga landsmännens säkerhet och landets fred utan att slåss med våra landsmän. De sydkoreanska myndigheterna bör inte förvärra situationen genom att tanklöst finna fel i vårt utövande av rätten till självförsvar, utan positivt besvara våra uppriktiga ansträngningar att förhindra militär konflikt mellan nord och syd och dämpa spänningen.

De bör också avbryta vapenupprustningen och krigsövningarna.

Hela nationen bör förena sin vilja och sina ansträngningar för att åstadkomma en glansperiod i den nationsomfattande rörelsen för återförening.

Hela det koreanska folket i norr, i söder och utomlands bör uppnå solidaritet, göra gemensamma ansträngningar och enas enligt principen att underordna allt för nationell återförening, nationens gemensamma uppgift, och åter vitalisera återföreningsrörelsen i hela nationen. De bör främja aktiv kontakt och utbyte med varandra, oberoende av skillnader i ideologier och system, religioner och ideal, och klasser och samhällsskikt, och hålla ett pan-nationellt, stort möte för återförening som omfattar alla politiska partier och organisationer, däribland myndigheterna i norr och söder, samt landsmän av alla skikt hemma och utomlands. Vi kommer enkelt att samverka med var och en som prioriterar nationens grundläggande intressen och önskar förbättra de interkoreanska relationerna.

Det är nödvändigt att omintetgöra utmaningarna från anti-återföreningskrafterna hemma och utomlands, som motverkar nationens önskan om en återförening.

Vi måste sätta stopp för åtgärderna för aggression och ingripande av utländska styrkor, inklusive USA som ockuperar södra Korea och försöker förverkliga strategin för att uppnå hegemoni i Asien-Stillahavsregionen, och föra en dynamisk pan-nationell kamp för att omintetgöra åtgärderna av de förrädiska och lismande anti-återföreningskrafterna, som Park Geun Hye, som inte förmår se klart vem som är nationens verkliga ärkefiende, utan försöker hitta en utväg genom konfrontation med landsmännen.

USA, som är väl medvetet om den koreanska nationens vilja att återförena sitt land, får inte längre hålla fast vid systemet att piska upp nationellt främlingskap genom att driva anti-återföreningskrafterna i södra Korea till konfrontation med landsmän och krig. De måste fatta ett modigt beslut att avveckla sin anakronistiska fientliga politik mot DFRK. Det internationella samfundet som värderar oberoende och rättvisa bör motsätta sig USA:s och dess vasallkrafters åtgärder som syftar till att omintetgöra freden på den koreanska halvön och hindra dess återförening, och grannländerna bör agera till stöd för vår nations strävan och ansträngningar för återförening.

Alla landsmän i norr, i söder och utomlands bör göra något för att göra detta år till ett meningsfullt år av en ny fas i oberoende återförening genom att trappa upp en rikstäckande stor marsch mot återförening genom nationens samordnade insatser.

Förra året nådde de imperialistiska reaktionära krafternas åtgärder för politiska och militära påtryckningar och sanktioner mot vårt land en extrem nivå. Men de misslyckades med att bryta vår servicepersonals och vårt folks tro på seger, och de kunde inte hejda juche-Koreas snabba revolutionerande framåtskridande.

Vi kommer att fortsätta att bygga upp vår självförsvarsförmåga, vars centralpunkt är kärnvapen, och kapaciteten för förebyggande anfall så länge USA och dess vasallkrafter fortsätter med kärnvapenhot och utpressning och så länge de inte stoppar sina krigsövningar på vår tröskel maskerade som årliga händelser. Vi kommer att försvara vår stats fred och säkerhet till varje pris och genom våra egna ansträngningar, och ge ett positivt bidrag till att trygga global fred och stabilitet.

Vårt parti och vår republiks regering fortsätter att hålla fast vid våra utrikespolitiska ideal om självständighet, fred och vänskap, att utvidga och utveckla relationer av god grannsämja, vänskap och samarbete med de länder som kämpar för självständighet, och göra gemensamma ansträngningar med dem för att garantera verklig internationell rättvisa.”

text/nyarstal2017.txt · Senast uppdaterad: 2017/01/02 21:58 av daniel