Nyårshälsning inför 2019 av DFRK:s högste ledare Kim Jong Un (utdrag)

Då vi sett slutet på år 2018, under vilket vi smyckade moderlandets historia, revolutionen och nationen med meningsfulla händelser som lämnar ännu ett outplånligt avtryck i historien, ser vi fram mot det nya året 2019 fulla av förhoppningar.

[…]

Jag önskar framgång i arbetet för statschefer och andra utländska vänner som arbetar för sociala framsteg och utveckling och global fred och rättvisa.

[…]

Förra året var ett spännande år med en dramatisk förändring utan motstycke i den nationella delningens historia som omfattar över 70 år.

Beslutsamma att inleda en era av nationell försoning, fred och välstånd genom att sätta stopp för det onormala tillståndet på Koreahalvön, som hade plågats av ständig krigskris, vidtog vi från början av året proaktiva och djärva åtgärder för att åstadkomma en stor vändning i nord-syd-relationerna.

Det har aldrig tidigare hänt att tre rundor av interkoreanska toppmöten och samtal hölls under ett år, med stora förväntningar och stort intresse från folket hemma och utomlands, och det visade tydligt att nord-syd-relationerna gick in i en helt ny fas.

Panmunjomdeklarationen, den gemensamma Pyongyangförklaringen i september och nord-syd-avtalet på militärområdet, vilka antogs genom att återspegla det fasta beslutet och viljan att inleda en epok av fred, där krig inte längre förekommer på Koreahalvön, är av stor betydelse som en faktisk icke-aggressionsförklaring, i vilken nord och syd har åtagit sig att upphöra med brödrakrig baserat på vapenmakt.

Samtidigt som idrottare från nord och syd visade nationens visdom och styrka genom att gemensamt delta i internationella tävlingar, kom och reste artister till Pyongyang och Seoul för att tända entusiasmen för nationell försoning och återförening.

Vi tog det viktiga första steget mot nationens gemensamma välstånd genom att främja samarbetsprojekt inom olika områden, däribland järnvägar, vägar, skogsbruk och folkhälsa, samtidigt som vi beslutsamt övervann många hinder och svårigheter.

De överraskande förändringar som ägde rum i de interkoreanska relationerna förra året övertygade alla landsmän att när de går samman i tankar och ansträngningar kan de göra Koreahalvön till nationens sanna hem, som är fredligast och alltid kommer att blomstra.

Fastän det var det inledande steget, förenade nord och syd sina avsikter och sin klokskap för att säkert vända de interkoreanska relationerna från de yttersta extremiteterna av misstro och konfrontation mot förtroende och försoning och på kort tid åstadkomma ögonöppnande prestationer som var otänkbara i det förflutna. Jag är mycket nöjd med det. Under det nya året 2019 bör vi ta större steg i våra ansträngningar att höja de interkoreanska relationerna, uppnå fred och välstånd och återförena landet på grundval av de ovärderliga framsteg som vi åstadkom förra året, som var underbart utsmyckade med händelser utan motstycke.

Alla landsmän bör hålla högt paroller ”Låt oss inleda en glansperiod av fred, välstånd och återförening av Koreahalvön genom att grundligt genomföra de historiska nord-syd-deklarationerna!” Det är vår orubbliga vilja att utplåna militär fiendskap mellan nord och syd och göra Koreahalvön till en varaktig och bestående fredszon.

Nord och syd bör, som de kommit överens om, vidta praktiska åtgärder proaktivt för att undanröja militär fientlighet på hela Koreahalvön, inklusive marken, luftrummet och havet, som uppföljning av dess avslutande inom konfrontationsområden.

Eftersom nord och syd förbundit sig att gå vidare längs vägen mot fred och välstånd, vidhåller vi att de gemensamma militärövningarna med utländska styrkor, som är källan till förvärrande av situationen på Koreahalvön, inte längre bör tillåtas och införandet av krigsmateriel inklusive strategiska tillgångar utifrån bör fullständigt upphöra. Det är också nödvändigt att aktivt främja flerpartsförhandlingar för att ersätta det nuvarande vapenstilleståndet på Koreahalvön med en fredsmekanism i nära kontakt med undertecknarna av vapenstilleståndsavtalet för att lägga grunden till ett varaktigt och solitt fredsbevarande.

Alla landsmän bör enas som en, medvetna om att den som råder över fred på halvön är vår nation, för att utkämpa en kraftfull strid för att hejda och förekomma alla åtgärder som undergräver freden och underblåser militär spänning i detta land.

Interkoreanskt samarbete och utbyte bör utvidgas och utvecklas på ett allsidigt sätt så att nationell försoning och enhet kan konsolideras och alla landsmän praktiskt kan dra nytta av förbättrade nord-syd-relationer.

Just nu är vi beredda att återuppta Kaesongs industripark och turismen vid berget Kumgang villkorslöst och utan motåtgärder, med tanke på de svåra förhållandena för affärsmän på södra sidan som hade gått in in i Kaesongs industripark och önskemålen hos landsmän i söder som är angelägna om att besöka nationens berömda berg.

När nord och syd fast fattar varandras händer och litar till landsmännens enade styrka, kommer inga externa sanktioner och påtryckningar, utmaningar och prövningar att kunna hindra oss i vårt arbete på att öppna en bred väg mot nationellt välstånd.

Vi kommer aldrig att tolerera inblandning och ingripanden från utomstående krafter som står i vägen för nationell försoning, enhet och återförening i avsikt att anpassa interkoreanska relationer till sina önskemål och intressen.

Nord och Syd bör inte försitta dagens gynnsamma aktivt atmosfär då alla koreaners intresse för och önskan om återförening växer utan motstycke, utan aktivt försöka hitta en fredlig återföreningsplan baserad på nationsomfattande avtal och direkta uppriktiga ansträngningar för detta ändamål.

Alla landsmän i nord, i syd och utomlands bör i gott mod ytterligare påskynda det nationsomfattande framåtskridandet för att genomföra nord-syd-deklarationerna och därigenom göra detta år till ett historiskt år då ännu en radikal förändring åstadkoms i de interkoreanska relationernas utveckling och genomförande av den nationella återföreningen.

Kamrater,
Förra året gjorde vårt parti och vår republiks regering ansvarsfulla insatser för att skydda världens fred och säkerhet och vidga och stärka vänskapen med olika länder.

De tre omgångarna av vårt besök i Folkrepubliken Kina och den kubanska delegationens besök i vårt land var anmärkningsvärda händelser för att öka strategisk kommunikation och traditionella band av vänskap och samarbete mellan de socialistiska länderna.

Förra året gjordes frekventa besök och utbyten på parti-, stats- och regeringsnivåer mellan DFRK och många av världens länder, vilket resulterade i att de fördjupade den ömsesidiga förståelsen och bekräftade ståndpunkten och viljan att främja en sund utveckling av världssamfundet.

Det historiska DFRK-USA-toppmötet, det första någonsin, medförde en dramatisk vändning i de bilaterala relationerna, som var de mest fientliga på jorden, och bidrog väsentligt till att trygga fred och säkerhet på Koreahalvön och i regionen.

Det är vårt partis och vår republiks regerings oföränderliga inställning och min fasta vilja att skapa en ny bilateral relation, som motsvarar den nya erans krav, som klargjordes i det gemensamma DFRK-USA-uttalandet den 12 juni, bygga en varaktig och hållbar fredsmekanism och gå vidare mot fullständig denuklearisering.

Därför förklarade vi i hemlandet och utomlands att vi varken skulle göra och testa kärnvapen längre eller använda och sprida dem, och vi har vidtagit olika praktiska åtgärder. Om USA svarar på våra proaktiva, tidigare insatser med trovärdiga åtgärder och motsvarande praktiska handlingar, kommer de bilaterala förbindelserna att utvecklas fantastiskt i snabb takt genom processen att vidta mer konkreta och epokgörande åtgärder.

Vi har inte för avsikt att vara besatta av och behålla det motbjudande förhållandet i det förgångna mellan de två länderna, utan är beredda att åtgärda det så snart som möjligt och arbeta för att skapa ett nytt förhållande i linje med de båda folkens önskemål och kraven från tidens utveckling.

Som framgår av de faktiska nord-syd-relationerna som gjorde snabba framsteg i fjol, är ingenting omöjligt för ett villigt hjärta, och dialogpartners kommer ofelbart att nå de mål som gynnar alla om de för fram rättvisa förslag enligt principen om att erkänna och respektera varandra genom att vidsynt överge sina envisa käpphästar och genomföra förhandlingar med en uppriktig ståndpunkt och viljan att lösa problem.

Jag vill tro att våra förbindelser med USA kommer att bära goda frukter i år, liksom de interkoreanska förbindelserna har välkomnat en stor vändning genom de två sidornas ansträngningar. Det är min uppfattning att vi, när vi mötte och höll samtal fördelaktiga för båda sidor med USA:s president i juni förra året, vi utbytte konstruktiva åsikter och nådde samstämmighet om förståelse för en genväg för att undanröja varandras betänkligheter och lösa de invecklade problemen.

Jag är redo att träffa presidenten igen när som helst och kommer att göra ansträngningar för att ofelbart åstadkomma resultat som kan välkomnas av det internationella samfundet. Men om USA inte håller det löfte som de avgav inför världens ögon utan missbedömer vårt folks tålamod och försöker att ensidigt tvinga på oss något och fortsätter att upprätthålla sanktioner och påtryckningar mot vår republik, kan vi vara tvungna att hitta ett nytt sätt att försvara landets suveränitet och statens högsta intressen och uppnå fred och stabilitet på Koreahalvön.

En stabiliserad situation på Koreahalvön och i regionen är aldrig någonting som har skapats med lätthet, och de länder som verkligen vill ha fred har det gemensamma ansvaret för att åstadkomma resultat i nuvarande situation. Grannländerna och det internationella samfundet måste stödja vår uppriktiga ståndpunkt och våra ansträngningar att främja den positiva utvecklingen av situationen på Koreahalvön och bekämpa allt agerande och alla utmaningar som undergräver fred och motverkar rättvisa.

Vårt parti och vår republiks regering kommer att fortsätta att förstärka enighet och samarbete med de socialistiska länderna och utveckla relationer med alla länder som är vänskapliga mot oss enligt idealen om oberoende, fred och vänskap.

Kamrater,
Vi börjar på det nya årets resa när vi åter fattar beslutet att arbeta hängivet för vårt land, vårt moderland, och yngre generationer lyckligare glädje.

Vad vi är övertygade om ännu en gång då vi stolt ser tillbaka på det gångna året, då vi gjorde snabba framsteg samtidigt som vi banade vår väg genom egna ansträngningar med tro på vår egen styrka inför hårda ekonomiska blockader och sanktioner, är sanningen att vår stat är fullt kapabel att dynamiskt gå vidare längs vägen för utveckling av vår egen form av socialism genom vårt folks stora styrka och ansträngningar, utan bistånd utifrån eller hjälp från någon annan.

Även i år kommer vi att möta ständiga hinder och utmaningar i vårt framåtskridande, men ingen kan förändra vår beslutsamhet och hejda vårt livliga framåtskridande och vårt folk kommer framgångsrikt och ofelbart att uppnå sina höga ideal och mål.

Låt oss alla arbeta energiskt och med enighet i sinne och vilja för det äkta folkets lands, det socialistiska moderlandets, välstånd och utveckling.

text/nyarshalsning2019.txt · Senast uppdaterad: 2019/01/06 15:06 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan