Nyårstal

av Kim Jong Un, Koreas arbetarpartis ordförande, Demokratiska Folkrepubliken Koreas ledare och Koreanska folkets armés högste befälhavare, den 1 januari 2018 (Juche 107).

Kära landsmän och modiga tjänstgörande personal i Folkets armé!
Kära medborgare!
Idag, då vi med stor belåtenhet och stolthet och starka känslor ser tillbaka på de stolta framsteg som vi åstadkom förra året genom vårt ihärdiga och meningsfulla arbete och uppriktiga ansträngningar och med svett i pannan, ser vi alla fram emot det nya året 2018 med nya förhoppningar och förväntningar.
Samtidigt som jag välkomnar det hoppfulla nya året, önskar jag familjerna runt om i hela landet god hälsa, lycka, framgång och välstånd. Jag önskar också att vårt folks alla vackra drömmar, inklusive våra barns förhoppningar inför det nya året, ska gå i uppfyllelse.
Kamrater!
När jag ser tillbaka på förra året, då jag arbetade ihärdigt för att uppnå nationellt välstånd, fick stor styrka och klokskap från de orubbliga människors rena tankar vilka alltid litade på och följde partiet även i många svårigheter och prövningar, sväller mitt hjärta av stolthet över att utkämpa revolutionen sida vid sida med ett storslaget folk.
På vägnar av Koreas Arbetarparti och Demokratiska Folkrepubliken Korea riktar jag uppriktigt tack och nyårsönskningar till alla människor och all tjänstgörande personal som vann mirakulösa segrar, vilka kommer att framstå som anmärkningsvärda i nationens femtusenåriga historia, genom att dela inställning och målsättning med Partiet och stödja dess beslutsamhet på den mödosamma men ärorika kampens väg.
Mina nyårshälsningar går också till landsmännen i söder och utomlands som kämpar för landets återförening och till de progressiva folken och andra vänner världen över som motsatte sig angreppskrig och solidariserade sig med vår rättvisa sak.
Kamrater!
År 2017 var ett år av hjältemodig kamp och stor seger, ett år då vi reste en oförstörbar milstolpe i historien om att bygga ett kraftfullt socialistiskt land med andan av självtillit och självutveckling som den dynamiska kraften.
Förra året gick Förenta staternas och dess vassalkrafters åtgärder för att isolera och kväva vårt land till det yttersta, och vår revolution ställdes inför de hårdaste utmaningarna någonsin. Ställda inför den rådande situationen och de värsta prövningarna någonsin på framgångens väg litade vårt parti på folket och folket försvarade dödsföraktande Partiet och vände motgång och olycka till något gott och uppnådde strålande framgångar på alla fronter där ett kraftfullt socialistiskt land byggs.
Genom förra årets grandiosa kamp demonstrerade vi kraftfullt hemma och utomlands vår oföränderliga tro och vilja att följa till slutet den juche-orienterade socialismens väg som inletts av de stora kamraterna Kim Il Sung och Kim Jong Il och det socialistiska Koreas helhjärtade enighet, där hela folket är orubbligt enat bakom partiet.
En enastående framgång som vårt parti, vår stat och vårt folk vann förra året var fullbordandet av den stora historiska uppgiften att fullkomna de nationella kärnvapenstyrkorna.
På denna plattform för ett år sedan offentliggjorde jag officiellt på Partiets och regeringens vägnar att vi hade gått in i sista etappen av förberedelserna för provuppskjutningen av en interkontinental ballistisk missil. Under det senaste året genomförde vi flera omgångar av dess provuppskjutning, som syftar till att genomföra detta program, säkert och transparent, och bevisade därigenom inför världens ögon dess definitiva framgång.
Genom att även genomföra tester av olika former för att sända iväg kärnvapen och ett superintensivt termonukleärt vapen uppnådde vi vår allmänna inriktning och vårt strategiska mål med framgång, och vår Republik har äntligen kommit att inneha en kraftfull och pålitlig krigsavskräckning, vilket ingen makt och ingenting kan vända tillbaka.
Vårt lands kärnvapenstyrkor förmår omintetgöra och motverka varje kärnvapenhot från Förenta staterna, och de utgör en kraftfull avskräckning som hindrar dem från att starta ett äventyrligt krig.
På inget sätt skulle Förenta staterna våga utlösa ett krig mot mig och vårt land.
Hela deras fastland ligger inom räckhåll för våra kärnvapen och kärnvapenknappen finns hela tiden på mitt skrivbord. Förenta staterna måste vara klart medvetna om att detta inte bara är hot utan verklighet.
Vi har förverkligat de stora ledarnas önskemål, vilka ägnade sina liv åt att bygga den starkaste nationella försvarskapaciteten för att på ett tillförlitligt sätt skydda vårt lands suveränitet, och vi har skapat ett mäktigt svärd för att försvara fred, vilket önskats av hela vårt folk som varit tvungna att strama åt sina bälten under långa år. Denna stora seger visar vältaligt giltigheten och vitaliteten i partiets linje att samtidigt genomföra ekonomiskt uppbygge och bygga upp våra kärnvapenstyrkor och dess ide om att prioritera vetenskap, och det är en stor historisk prestation som har öppnat ljusa utsikter för byggandet av ett välmående land och ingivit vår tjänstgörande personal och vårt folk tro på säker seger. Jag framför min stora respekt för det heroiska koreanska folket, som trots de svåra levnadsförhållanden som orsakats av livshotande sanktioner och blockad, har fast litat på, absolut stöttat och dynamiskt genomfört vårt partis linje att samtidigt främja de två fronterna.
Mina varma kamratliga hälsningar går också till våra försvarsforskare och arbetare i krigsmaterielindustrin som gjorde hängivna ansträngningar hela året för att visa inför världen att partiets centralkommittés planer och beslut är en vetenskap och en sanning och att de automatiskt medför att de förverkligas.

Förra året gjorde vi också påtagliga framsteg i genomförandet av den femåriga strategin för nationell ekonomisk utveckling.
Som en följd av vår kraftfulla strävan att etablera Juche-inriktningen inom metallindustrin, byggdes en smältugn av vår egen stil vid Kim Chaeks järn- och stålkomplex för att upprätthålla regelbunden produktion av tackjärn genom att förlita sig på antracit och förutsättningar skapades för att konsolidera den kemiska industrins självständiga grundval och uppnå den femåriga strategins mål för produktionen av kemiska produkter.
Otaliga lättindustrifabriker inom sektorer som textil-, skodon-, sticknings- och livsmedelsindustrier lyfte upp högt Juche-inriktningens fana och gjorde proaktiva ansträngningar för att driva moderniseringen av flera produktionslinjer med vår egen teknik och vår egen utrustning. Därigenom garanterade de ett mer varierat utbud av konsumtionsvaror och bättre kvalitet på dem. Maskinbyggnadsindustrin uppnådde, genom att upprätthålla självtillitens baner och förlita sig på vetenskap och teknik, förtjänstfullt partiets mål för produktion av traktorer och lastbilar av ny typ och lade därmed solid grund för att påskynda juche-inriktningen och moderniseringen av den nationella ekonomin och omfattande mekanisering av landsbygdens ekonomi.
Jordbrukssektorn, genom att aktivt införa vetenskapliga odlingsmetoder, ökade antalet högavkastande jordbruk och arbetsgrupper och inhöstade en ovanligt rik fruktskörd trots trots ogynnsamma klimatförhållanden.
Vår tjänstgörande personal och vårt folk byggde magnifika Ryomyonggatan och den stora boskapsuppfödningsbasen i Sepho-området och fullgjorde uppgiften för den första etappen av skogsåterställningskampanjen och demonstrerade därmed kraften i den stora armé-folk-enigheten och potentialen i den socialistiska oberoende ekonomin.
I en kraftfull kamp för skapandet av Mallima-hastigheten uppstod nya modellenheter, den ena efter den andra, och ett stort antal fabriker och företag fullgjorde i förtid sina kvoter enligt den årliga nationella ekonomiska planen och överträffade stolt sina rekordårsnivåer.
Framgångar gjordes också på de vetenskapliga och kulturella fronterna under det gångna året.
Forskare och tekniker löste vetenskapliga och tekniska problem som uppstod vid byggandet av ett starkt socialistiskt land och fullbordade forskningsprojekt inom det avancerade området, vilket stimulerade ekonomisk utveckling och förbättring av folkets levnadsstandard. Det socialistiska utbildningssystemet förbättrades ytterligare och utbildningsmiljön uppgraderades, medan sjukvårdsförhållandena blev bättre. Ett exempel på konstnärliga prestationsaktiviteter skapades för att ingjuta revolutionär optimism och den militanta andan i hela landet, och våra idrottare vann segrar i olika internationella tävlingar.
Alla framgångar som gjordes förra året är triumfen för Koreas arbetarpartis juche-orienterade revolutionära linje och ett dyrbart resultat av den hjältemodiga kampen av tjänstgörande personal och folk som är fast samlade bakom partiet.
Vårt parti och folk uppnådde sådana avgörande segrar som andra aldrig kunde tänka sig att uppnå genom sina egna ansträngningar trots de sanktioner och den blockad som Förenta staterna och deras vasallkrafter genomförde mer ondskefullt än någonsin tidigare, för att utplåna DFRK:s rätt till suveränitet, existens och utveckling. Här ligger källan till deras värdighet och deras stora stolthet och självförtroende.
Jag vill rikta mitt varma tack än en gång till alla människor och tjänstgörande personal som segerrikt främjade uppgiften att bygga ett starkt socialistiskt land, alltid delande ödet med partiet och trotsande alla svårigheter och prövningar under förra årets händelserika dagar.
Kamrater,
I år kommer vi att markera 70-årsdagen av grundandet av den ärorika Demokratiska Folkrepubliken Korea. Att glansfullt markera sin stats 70-årsjubileum är av verklig betydelse för det storslagna folket, som med värdighet har höjt sitt socialistiska lands ställning, det största patriotiska arvet efter de stora kamraterna Kim Il Sung och Kim Jong Il, till en position som en strategisk stat erkänd av världen.
Vi bör göra ständiga innovationer och fortsatta framsteg tills vi vinner revolutionens slutgiltiga seger genom att föra vidare den tradition av heroisk kamp och kollektiv innovation som smyckade grundandet och utvecklingen av Juche-Korea. En revolutionär allmän offensiv bör inledas för att uppnå en ny seger på alla fronter av bygget av ett starkt socialistiskt land genom att ta den historiska segern i byggandet av DFRK:s kärnvapenstyrkor som språngbräda för nya framsteg.
”Låt oss inleda en revolutionär allmän offensiv för att uppnå en ny seger på alla fronter av byggande av ett kraftfullt socialistiskt land!” – det är den revolutionära slogan vi ska resa. Alla tjänstemän, partimedlemmar och andra arbetande människor bör inleda en allmän offensiv av hela folket för att omintetgöra utmaningarna från de fientliga krafterna, som gör desperate ansträngningar, och höja vår Republiks totala styrka till ett nytt utvecklingsstadium liksom de åstadkom en stor uppgång i socialistiskt uppbygge och övervann alla svårigheter genom det stora Chollima-uppsvinget efter kriget.
Ett genombrott bör göras för att ge ny energi åt den övergripande ekonomiska fronten detta år, det tredje året av genomförandet av den femåriga strategin för nationell ekonomisk utveckling. Den centrala uppgiften för socialistiskt ekonomiskt uppbygge detta år är att öka den nationella ekonomins oberoende och juche-karaktär och förbättra folkets levnadsstandard enligt vad som krävs av den revolutionära motstrategi som lades fram av partiets sjunde centralkommittés andra plenarmöte.
Vi bör koncentrera alla ansträngningar på att konsolidera nationalekonomins oberoende och juche-karaktär.
Elkraftsindustrin bör behålla och förstärka de självförsörjande kraftproduktionsbaserna och ägna en hel del ansträngningar åt att utveckla nya kraftkällor. En dynamisk kampanj bör genomföras för att drastiskt öka värmekraftproduktionen och minska förlusterna av elkraft och öka produktionen så mycket som möjligt genom att underhålla och förstärka bristfälliga produktionsanläggningar. Provinserna bör bygga elproduktionsbaser som passar deras lokala förhållanden och sätta elproduktionen vid befintliga medelstora och små kraftverk på normal nivå för att själva tillgodose behovet av el för den lokala industrin. Alternativ produktion bör organiseras noggrant i hela landet och en intensiv kamp föras mot metoder som slösar med el för att effektivt utnyttja den el som produceras.
Metallindustrin bör ytterligare förbättra den juche-orienterade tekniken för järn- och ståltillverkning, öka järnproduktionskapaciteten och drastiskt öka kvaliteten på metaller för att tillgodose den nationella ekonomins behov av järn och stål. Det är nödvändigt att säkerställa en målinriktad, planerad och snabb leverans av el, koncentrerad järnmalm, antracit, brunkol, godsvagnar, lokomotiv och ekonomiska resurser till metallindustrin. Genom att göra det kan vi uppfylla nästa års järn- och stålproduktionsplaner och framgångsrikt göra industrin juche-orienterad.
Den kemiska industrin bör intensifiera etablerandet av den C1-kemiska industrin, driva projekten för katalysatorproduktionsbas och fosfatgödselfabrik som planerat och renovera och fullända produktionslinjen för natriumkarbonat vars utgångsmaterial är glauberit.
Maskinbyggnadsindustrin bör modernisera Kumsongs traktorfabrik, Sungni motorkomplex och andra fabriker för att utveckla och producera maskiner i världsklass av vår stil.
Sektorerna kol- och mineralproduktion och järnvägstransporter bör göra samordnade insatser för att landets självförsörjande ekonomiska grundvalar ska visa sin effektivitet.
I synnerhet bör järnvägstransportsektorn utnyttja den befintliga transportkapaciteten på bästa möjliga sätt genom att göra transportorganisationen och kontrollen mer vetenskapliga och rationella och upprätthålla disciplin och ordning inom järnvägarna lika strängt som i armén för att säkerställa en olycksfri, punktlig järnvägstrafik.
En vändning bör uppnås detta år för att förbättra folkets levnadsstandard.
Den lätta industrin måste göra sin utrustning och sina produktionslinjer arbets- och elbesparande och producera och leverera mer diversifierade och högkvalitativa konsumtionsvaror med inhemska råvaror och andra material. Provinser, städer och län bör utveckla den lokala ekonomin på ett karakteristiskt sätt genom att förlita sig på sina egna råmaterialresurser.
Jordbruks- och fiskefronten bör åstadkomma ett uppsving. Vi bör införa frön av högklassiga stammar, odlingsmetoder som ger hög avkastning och högpresterande jordbruksmaskiner i stor omfattning, bedriva jordbruk vetenskapligt och tekniskt för att säkert uppfylla produktionsplanen för spannmål och öka produktionen av animalieprodukter, frukt, växthusgrönsaker och svamp. Vi bör förbättra vår kapacitet för fartygsbyggnad och reparation, starta vetenskapliga fiskekampanjer och vitalisera vattenodlingen.
I år ska tjänstgörande personal och folket delta i ansträngningar för att slutföra byggandet av det kustnära turistområdet Wonsan-Kalma på kortast möjliga tid, fortsätta med stora byggprojekt, inklusive renoveringen av länet Samjiyon, byggandet av Tanchons kraftstation och andra-stegs vattenvägsprojekt i provinsen Södra Hwanghae, och inrikta stabila ansträngningar på husbygge.
Baserat på den framgång som vi uppnått i skogsåterställningskampanjen bör vi skydda och sköta de skogar som redan har skapats, förbättra de tekniska förhållandena på vägarna, regelbundet förbättra floderna och skydda miljön på ett vetenskapligt och ansvarsfullt sätt.
Varje sektor och varje enhet i den nationella ekonomin bör utnyttja sina egna tekniska krafter och ekonomiska potential maximalt och starta en dynamisk kamp för att öka produktionen och hushålla för att skapa en större mängd materiell rikedom.
En genväg till att utveckla den självförsörjande ekonomin är att ge företräde åt vetenskap och teknik och göra innovationer i ekonomisk planering och vägledning.
Den vetenskapliga forskningssektorn bör planmässigt lösa de vetenskapliga och tekniska problem som uppstår vid skapandet av juche-inriktade produktionslinjer i vår egen stil, och säkerställa inhemsk produktion av råmateriel och andra material och utrustning och fullända strukturen i den självförsörjande ekonomin. Varje sektor och varje enhet i den nationella ekonomin bör bidra till att uppnå produktionstillväxt genom att intensifiera spridningen av vetenskap och teknik och driva en aktiv teknisk innovationskampanj.
Regeringen och andra ekonomiska vägledningsorgan bör utarbeta en realistisk verksamhetsplan för att genomföra den nationella ekonomiska planen för detta år och driva på arbetet för att genomföra den ansvarsfullt och beständigt. Staten bör vidta positiva åtgärder för att säkerställa att det socialistiska systemet med ansvarig affärsverksamhet visar sitt värde i fabriker, företag och kooperativa organisationer.
Socialistisk kultur bör utvecklas på ett omfattande sätt.
Det är nödvändigt att stärka lärarkåren, förbättra innehållet och metoderna för utbildning som trenden att utveckla modern utbildning kräver, tillämpa hälsovårdens folkinriktade karaktär på ett genomgripande sätt och öka produktionen av medicinsk utrustning och apparater och olika typer av läkemedel.
Vi bör aktivt genomföra massabaserade sportaktiviteter, skapa sportteknik och -taktik av vår egen stil och producera konstnärliga och litterära mästerverk som sanningsenligt visar vår tjänstgörande personals och vårt folks hjältemodiga kamp och liv under Mallima-eran och de vackra och sublima drag som bör känneteckna människor. På det sättet kan vi krossa den borgerliga reaktionära kulturen genom vår revolutionära socialistiska konst och litteratur.
En kraftfill kamp bör utkämpas för att skärpa den moraliska disciplinen i hela samhället, etablera ett socialistiskt levnadssätt och eliminera alla slags icke-socialistiska sedvanor för att säkerställa att hela folket, med förädlande mentala och moraliska drag, lever ett revolutionärt och kulturellt liv.
Den självförsörjande försvarskapaciteten bör konsolideras ytterligare.
Under detta år, med 70-årsjubileet av utvecklandet av Koreanska folkets revolutionära armé till en reguljär revolutionär väpnad styrka av den store ledaren kamrat Kim Il Sung, bör Folkets armé fullända sina kännetecken som det anstår partiets revolutionära väpnade styrkor. De bör organisera och genomföra stridsträning synnerligen intensivt i en atmosfär av verkligt krig för att utveckla alla sina enheter inom olika vapenslag, tjänster och styrkor till stridande som utgör en-match-för-hundra.
Det koreanska folkets inre säkerhetsstyrkor bör slipa klasskampens svärd och upptäcka och omintetgöra oönskade och fientliga elements planer i tid. Arbetar-bonde röda gardena och Unga röda gardena bör förbättra sin stridsförmåga i alla avseenden genom intensiv kamp och politisk träning.
Genom att konsekvent hålla fast vid linjen för att samtidigt främja de två fronterna i enlighet med den strategiska politik som fastställts av partiet vid den åttonde konferensen för krigsmaterielindustrin, bör försvarsindustrin utveckla och tillverka kraftfulla strategiska vapen och militär hårdvara av vår stil, fullända dess juche-inriktade produktionsstruktur och modernisera sina produktionslinjer på grundval av nyskapande vetenskap och teknik.
Kärnvapensforskningssektorn och raketindustrin bör massproducera kärnstridsspetsar och ballistiska missiler, vilkas kraft och tillförlitlighet redan har visats fullt ut, för att stimulera ansträngningarna att utstationera dem för att användas.
Och vi bör alltid vara redo för omedelbar kärnvapenattack för att bemöta fiendens manövrer för ett kärnvapenkrig.

Den politiska och ideologiska kraften är vår stats första och främsta styrka och den stora drivkraften för att öppna en bred väg för att bygga ett mäktigt socialistiskt land.
För att framgångsrikt genomföra de stridsuppdrag som vi står inför bör vi samla hela partiet fastare på dess organisatoriska och ideologiska grund och skapa ett genomgripande revolutionärt klimat inom partiet. På det sättet kan vi ständigt förbättra dess kampförmåga och ledarroll i den övergripande revolutionen och uppbygget.
Alla partiorganisationer bör aldrig tolerera alla nyanser av heterogena idéer och dubbla disciplinstandarder vilka strider mot partiets ideologi, utan på alla tänkbara sätt stärka den helhjärtade enigheten i hela partiet centrerat kring dess centralkommitté.
Hela partiet bör inleda en intensiv kamp för att etablera ett revolutionärt klimat inom partiet med huvudvikt på att utrota missbruk av partiauktoritet, byråkratism och andra föråldrade metoder och arbetsstil, för att säkerställa att banden mellan Partiet och folkets massor är lika fasta som en klippa.
Partiorganisationerna bör intensifiera partiets vägledning för att säkerställa att arbetet i deras respektive sektorer och enheter alltid genomförs i enlighet med partiets idéer och avsikter och dess politiks krav och finna tillfredsställande lösningar på de problem som uppstår i byggandet av ett kraftfullt socialistiskt land genom att ge bestämt företräde åt politiskt arbete och motivera folket ideologiskt.
Vi bör samla all tjänstgörande personal och folket fast bakom partiet ideologiskt och villigt, så att de går tillsammans med det oavsett motgångar och kämpar hängivet för den socialistiska sakens seger.
Partiorganisationer och arbetande människors organisationer och regeringsorgan bör inrikta och underordna all sin verksamhet för att stärka den helhjärtade enigheten. Utgångspunkten för planering och genomförande av deras arbete bör vara folkets krav och intressen. Och de bör gå djupt bland folket, dela goda och dåliga tider med dem och lösa deras bekymmer och svårigheter. De bör se till att ju mer begränsad tillgången på allt är, desto mer fullständigt visar sig de goda egenskaperna hos kamrater och grannar som hjälper och bryr sig om varandra med all uppriktighet.
Vi bör ge lösa tyglar åt det heroiska koreanska folkets okuvliga mentala styrka på den nuvarande stora Mallima-marschen.
Partiorganisationer och arbetande människors organisationer bör förvissa sig om att alla arbetande människor omhuldar patriotism i sina hjärtan och åstadkommer kollektiva innovationer den ena efter den andra i den stora kampanjen för att skapa Mallima-hastigheten med den revolutionära andan av självtillit och vetenskap och teknik som den dynamiska kraften. De bör se till att tjänstemän, partimedlemmar och andra arbetande människor för vidare den kampanda som de äldre generationerna uppvisade, vilka åstadkom epokgörande förändringar under den stora Chollima-marschen, och alla bli Mallima-pionjärer som kraftfullt stormar framåt i epokens förtrupp.

Kamrater,
Även förra året gjorde vårt folk stora ansträngningar för att försvara landets fred och påskynda nationell återförening i enlighet med nationens önskemål och krav. På grund av de onda sanktionerna och påtryckningarna från Förenta staterna och dess vasallstyrkor och deras desperata manövrer för att starta ett krig, vilka alla syftade till att hejda stärkandet av vår republiks självförsvars kärnvapenavskräckning, förvärrades emellertid situationen på Koreahalvön som aldrig tidigare, och större svårigheter och hinder restes på vägen mot landets återförening.
Trots att den konservativa ”regimen” i södra Korea, som hade tillgripit fasciststyre och konfrontation med landsmän, kollapsade och de härskande kretsarna ersattes av andra tack vare det massiva motståndet från rasande människor ur alla samhällsskikt, har ingenting förändrats i relationerna mellan nord och syd. Tvärtom drev de sydkoreanska myndigheterna, som slöt upp med Förenta staterna i dess fientliga politik mot DFRK mot alla landsmäns ambitioner för nationell återförening, situationen in i ett trångt hörn, och förvärrade ytterligare misstroendet och konfrontationen mellan nord och syd, och förde de bilaterala förbindelserna till en låsning som nästan är olöslig. Vi kan aldrig undkomma förintelsen av ett kärnvapenkrig påtvingat av utomstående makter, än mindre uppnå nationell återförening, om vi inte sätter stopp för denna onormala situation.
Den rådande situationen kräver att nord och syd nu förbättrar relationerna mellan sig och vidtar avgörande åtgärder för att åstadkomma ett genombrott för självständig återförening utan att vara besatta av det förgångna. Ingen kan framstå som hedervärd inför nationen om han eller hon ignorerar vår tids brådskande krav.
Detta år är betydelsefullt både för nord och syd eftersom folket i norr kommer att hälsa 70-årsjubileet av grundandet av deras Republik som en stor, lovande händelse och i söder kommer Olympiska vinterspelen att äga rum. För att inte bara fira dessa stora nationella händelser på ett utmärkt sätt, utan också visa nationens värdighet och anda i hemlandet och utomlands, bör vi förbättra de frusna interkoreanska förbindelserna och förhärliga detta meningsfulla år som ett händelserikt år, värt uppmärksamhet i nationens historia.
Först och främst bör vi arbeta tillsammans för att minska den akuta militära spänningen mellan nord och syd och skapa en fredlig miljö på Koreahalvön.
Så länge som denna instabila situation, som varken är krigstid eller fredstid, kvarstår, kan nord och syd inte säkerställa framgången för de planerade händelserna, inte heller kan de sitta ansikte mot ansikte för att ha en uppriktig diskussion om frågan om att förbättra de bilaterala förbindelserna och de kommer inte heller att gå rätt fram mot målet om nationell återförening.
Nord och syd bör avstå från att göra någonting som kan förvärra situationen, och de bör göra samlade ansträngningar för att desarmera militära spänningar och skapa en fredlig miljö. De sydkoreanska myndigheterna bör svara positivt på våra uppriktiga ansträngningar att åstadkomma avspänning istället för att bidra till att förvärra situationen genom att ansluta sig till Förenta staterna i dess hänsynslösa åtgärder för ett mot nordsidan rikat kärnvapenkrig som hotar hela nationens öde liksom fred och stabilitet i detta land. De bör avbryta alla kärnvapenkrigsövningar som de genomför tillsammans med utomstående styrkor, eftersom dessa övningar kommer att uppsluka detta land i lågor och leda till blodspillan på vårt heliga territorium. De bör också avhålla sig från varje handling som leder till att kärnvapen och aggressiva styrkor från Förenta staterna förs in.
Trots att Förenta staterna viftar med kärnvapenpåken och agerar vildsint för ännu ett krig, kommer de inte att våga invadera oss eftersom vi för närvarande har en kraftfull kärnvapenavskräckning. Och när nord och syd är beslutsamma, kan de säkert förhindra krigsutbrottet och minska spänningarna på Koreahalvön.
Ett klimat som är gynnsamt för nationell försoning och återförening bör åstadkommas.
Förbättrandet av interkoreanska relationer är en angelägen fråga, som inte bara gäller myndigheterna utan alla andra koreaner, och det är en avgörande uppgift som bör genomföras genom en samlad insats av hela nationen. Nord och syd bör främja bilateral kontakt, resor, samarbete och utbyte i stor skala för att avlägsna ömsesidiga missförstånd och misstroende, och uppfylla sitt ansvar och siin roll som drivkraften för nationell återförening.
Vi kommer att öppna våra dörrar för vem som helst från södra Korea, inklusive regeringspartiet och oppositionspartierna, organisationer och enskilda personer med alla bakgrunder, för dialog, kontakt och resor, om de uppriktigt önskar nationell endräkt och enighet.
Ett definitivt stopp bör sättas för de handlingar som kan stöta den andra parten och leda till oenighet och fientlighet mellan landsmän. De sydkoreanska myndigheterna bör inte försöka, som den tidigare konservativa ”regimen” gjorde, att blockera kontakt och resor av människor ur olika sociala skikt och undertrycka atmosfären för återförening genom allians med nord, under absurda förevändningar och genom att åberopa juridiska och institutionella mekanismer. I stället bör de anstränga sig att skapa förutsättningar och miljö som bidrar till nationell endräkt och enighet.
För att snarast möjligt förbättra de interkoreanska relationerna bör myndigheterna i nord och syd resa det nationella oberoendets baner högre än någonsin tidigare och fullgöra sitt ansvar och den roll de har fått för tiderna och nationen.
Interkoreanska relationer är i alla avseenden en intern fråga för vår nation, som nord och syd bör lösa på eget ansvar. Därför bör de inta en fast ståndpunkt och uppfattning att de kommer att lösa alla problem som uppstår i de bilaterala förbindelserna enligt principen Vår Nation Själv.
De sydkoreanska myndigheterna behöver veta att de inte kommer att vinna någonting genom att resa till främmande länder för att få hjälp med frågan om interkoreanska relationer och att sådant beteende kommer att ge de yttre krafter, som verkar för oärliga mål, en ursäkt för sin inblandning och komplicera saker ytterligare. Nu är det inte dags för nord och syd att vända ryggen mot varandra och bara uttrycka sina respektive ståndpunkter, det är dags att de sitter ansikte mot ansikte för att hålla uppriktiga diskussioner om frågan om att förbättra de interkoreanska förbindelserna av vår nation själv och söka en utväg för deras lösning på ett djärvt sätt.
Beträffande de Olympiska vinterspelen som ska hållas snart i södra Korea, kommer det att vara ett bra tillfälle att demonstrera vår nations prestige och vi önskar uppriktigt de Olympiska vinterspelen framgång. Med denna utgångspunkt är vi villiga att skicka vår delegation och vidta andra nödvändiga åtgärder. Angående denna fråga kan myndigheterna i nord och syd mötas snart. Eftersom vi är landsmän med samma blod som sydkoreaner, är det naturligt för oss att dela deras glädje över denna lovande händelse och hjälpa dem.
Vi kommer också i framtiden att lösa alla problem genom vår nations egna ansträngningar under den nationella självständighetens utvecklade baner och omintetgöra de inre och yttre anti-återföreningskrafternas planer genom kraften av nationell enighet och därigenom inleda en ny historia av nationell återförening.
Jag tar detta tillfälle att än en gång rikta varma nyårshälsningar till alla koreanska landsmän hemma och utomlands, och jag önskar verkligen att allt under det här året skall gå bra både i nord och i syd.
Kamrater!
Den internationella situationen som vi bevittnade förra året visade tydligt att vårt parti och vår stat hade helt rätt i sin strategiska bedömning och sina beslut att då vi konfronterar de aggressiva imperialistiska krafter som försöker omintetgöra global fred och säkerhet och åsamka mänskligheten en kärnvapenförintelse, är vår enda tillgång rättvisans kraft.
Som en ansvarig, fredsälskande kärnvapenmakt kommer vårt land varken att använda sig av kärnvapen om inte fientliga angriparstyrkor kränker dess suveränitet och intressen, eller hota något annat land eller någon annan region med kärnvapen. Det kommer emellertid beslutsamt att reagera på handlingar som äventyrar fred och säkerhet på Koreahalvön.
Vårt parti och vår Republiks regering kommer att utveckla relationer som goda grannar och vänskapliga förbindelser med alla länder som respekterar vår nationella suveränitet och är vänskapliga mot oss och gör positiva ansträngningar för att bygga en rättvis och fredlig ny värld.
Kamrater!
Året 2018 kommer att gå till hävderna som ännu ett segerår för vårt folk.
I det här ögonblicket när detta års gigantiska marsch har börjat, har jag fullt förtroende för att vår sak är ständigt segerrik, eftersom den stöds av folket, och jag stärker min beslutsamhet att göra hängivna ansträngningar för att uppfylla deras förväntningar.
Koreas arbetarparti och Republikens regering kommer aldrig sluta att kämpa och gå framåt för att uppnå den slutliga segern för den revolutionära Juche-saken genom att förlita sig på folkets tillit och styrka, utan beslutsamt påskynda framtiden för ett kraftfullt socialistiskt land där alla människor lever ett värdigt och lyckligt liv.
Låt oss alla gå framåt dynamiskt mot ny seger för revolutionen genom att uppvisa det heroiska Koreas orubbliga djärvhet, under ledning av Koreas arbetarparti.

text/nyar2018.txt · Senast uppdaterad: 2018/01/03 20:42 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan