Kim Jong Uns tal vid militärparaden

Här är den fullständiga texten till det tal som Kim Jong Un, Koreas arbetarpartis förste sekreterare och högste befälhavare för Koreanska folkets armé, höll vid militärparaden och den offentliga processionen av Pyongyangmedborgare för att fira Koreas Arbetarpartis 70-årsdag den 10 oktober.

Hjältemodiga officerare och manskap från Koreanska folkets armé och Koreanska folkets inre säkerhetsstyrkor!
Officerare och manskap från de enheter som deltar i militärparaden som hålls för att fira 70-årsdagen av grundandet av det ärofulla Koreas arbetarparti!
Medlemmar av Arbetar-bonde röda gardena och Unga röda gardena!
Respekterade Pyongyangmedborgare!
Partimedlemmar och andra arbetande människor i hela landet!
Landsmän i utlandet och utländska vänner!
Kamrater!

Idag, med stor stolthet och glädje över att vara segrare, välkomnar vi oktoberhelgdagen med Koreas arbetarpartis fana fladdrande högt mot himlen.
För vårt land och folk är 10 oktober en betydelsefull revolutionär helgdag då de firar revolutionens verkliga förtrupps födelsedag, dess militanta generalstab, som har tagit ansvar för deras öde och leder dem.
Dagens stora militärparad och allmänna procession kommer att fullständigt visa upp den outtröttliga styrka som vårt parti har byggt upp under de gångna 70 åren genom att leda tjänstepersonalen och folket. Den kommer också att demonstrera för hela världen den revolutionära andan hos all vår tjänstepersonal och hela folket som, fyllda av mod och övertygelse, går framåt mot en ljus framtid, solidariskt enade kring Koreas arbetarparti.
Vid detta betydelsefulla tillfälle, då vi stolt ser tillbaka på Koreas arbetarpartis stolta historia som är fylld av segrar och ära, skulle jag vilja framföra, som ett uttryck för den gränslösa aktningen och lojaliteten hos de miljontals medlemmarna i vårt parti och all tjänstepersonal och hela folket, den mest ärofulla respekt och gränslösa ära till den store kamrat Kim Il Sung, som grundade vårt ärorika parti och den store kamrat Kim Jong Il som är vårt framstående Koreas arbetarpartis evige generalsekreterare.
Min nobla respekt går också till de anti-japanska revolutionära föregångarna, Folkarméns martyrer och andra patriotiska martyrer som ägnade sitt dyrbara allt åt att främja vårt partis utveckling och landets välfärd i lojalt stöd till de stora ledarna.
Vårt folk, med osviklig lojalitet mot partiet, har tagit sig igenom alla utmaningar och svårigheter i den röda revolutionära Paektu-andan för att hedra 70-årsdagen av dess grundande som en revolutionär, lovande händelse, och därigenom utföra oöverträffade arbetsbedrifter och förbereda gåvor till sitt moderparti.
Då jag står på segrarnas torg, platsen för firandet, som överflödar av vårt folks innerliga lojalitet, är jag så tacksam mot dem för denna plats idag, som skulle ha varit otänkbar utan dem, och i detta ögonblick ser jag det kära folket med djup respekt.
Vårt parti har förmått driva på revolutionen under de gångna 70 åren utan att vackla oavsett vilka stormar det mött och uppnått endast seger och ära, eftersom detta fantastiska folk har anförtrott sitt eget öde helt till det, följt det och troget stött dess sak.
Vårt partis historia är just den väg som vårt stora folk färdats, dess styrka är deras styrka, dess storhet är deras storhet och dess seger är den seger de uppnått.
Med anledning av 70-årsdagen av partiets grundande riktar jag, på vägnar av Koreas arbetarparti, ett varmt tack med en djup bugning till alla de älskade människor som har bidragit till vårt parti med outtömlig styrka och mod och förblivit det trogna under varje allvarlig period av revolutionen, delat väl och ve med det för att övervinna historiens hårda prövningar genom sin orubbliga vilja.
Mina hjärtliga gratulationer och varma tack går till våra pålitliga partimedlemmar, folkarméns heroiska officerare och manskap och det lovvärda unga avantgardet, som i beslutsamt svar på partiets uppmaning har arbetat med patriotisk hängivenhet och skapat ett heroiskt mirakel efter att ännu en gång ha genomfört tio års arbete på ett på alla fronter för att bygga en blomstrande socialistisk nation, för att stolt inträda på platsen för segrarnas stora festival. Samtidigt välkomnar jag varmt våra landsmän i utlandet och utländska vänner som är här för att gratulera vårt folk på denna lovande dag.
Kamrater!
Koreas arbetarpartis historia är en stolt väg som det har tillryggalagt axlande folkets öde och ledande den koreanska revolutionen till seger under de stora ledarnas vägledning.
President Kim Il Sung och general Kim Jong Il byggde vårt parti till ett oövervinneligt revolutionärt parti, en verklig politisk ledarskapsorganisation, som tjänar folket och går framåt i enighet med massorna, det första av sitt slag i historien.
Alltsedan det tecknade en hammare, en skära och en skrivpensel på sin röda fana, har vårt parti aldrig skiljts från folket och fört revolutionen framåt alltid med tro på dem som på himlen.
Historien känner inte någon revolution som vår, som vid varje steg har trotsat de allvarliga prövningar och motgångar som varit avgörande för dess framgång i en så mödosam och komplicerad situation.
Det nya Korea var alltför ungt, men USA-imperialisterna, beslutsamt inställda på världsherravälde, påtvingade det ett förödande krig. Då vi återuppbyggde landet på ruinerna med så stora ansträngningar att dra åt våra svångremmar, hotade de oss på nytt med angrepp, och då vi försökte utveckla vår nationella ekonomi, blockerade de vägen för oss genom att införa sanktioner och blockad utan motstycke i historien.
Trots alla svårigheterna har vårt parti alltid stormat framåt med nerver av stål i varje motgång, inlett en ny era av epokgörande förändringar i detta land och vunnit enbart stora segrar.
I historiens virvelvind har vårt parti litat till vårt storslagna folk och de har varit dess enda anhängare, rådgivare och medhjälpare.
Den internationella revolutionära rörelsens historia lär oss att oavsett om partiet är ett regerande sådant eller har en lång historia, så uppkommer dess ledarförmåga och stridseffektivitet inte av sig själva och inte heller är det säkert att det kan leda revolutionen effektivt.
Det höga anseende som vårt parti åtnjuter idag och de stora bedrifter som det har utfört är frukten av de stora presidentens och generalens lysande revolutionära idéer och enastående ledarskap, de som definierade revolutionen som tillgivenhet för och tillit till människor och tillämpade denna definition på dess byggnad och verksamhet på ett genomgripande sätt.
Vårt parti har slagit rot djupt i folkets medvetande och endast hängivet tjänat folket; däri ligger hemligheten bakom att vårt parti leder kampen för självständighet, songun och socialism utan avbrott trots historiens alla vedermödor samtidigt som det behåller ett fast grepp om revolutionens styrspak.
Koreas arbetarparti är ett oövervinneligt parti som har uppnått enighet med folkets massor.
I hela perioden av att leda revolutionen har vårt parti brukat kalla in folket först, lyssna till dess åsikter, om också enkla, och inhämta okuvligt mod från dess uppriktighet närhelst det försökte fastställa en kurs det måste följa och närhelst det stod inför allvarliga prövningar.
De allsmäktiga massornas kreativa styrka var källan till de stora mirakel som vårt parti åstadkom under byggandet av ett kraftfullt socialistiskt bålverk, oberoende, självförsörjande och självständigt i det nationella försvaret, på denna mark där sekelgammal efterblivenhet och fattigdom hade rått och inledandet av en ny epok av bygge av ett mäktigt land trotsande imperialisternas ondskefulla blockad.
Att ta fullt ansvar för folkets politiska integritet och materiella och kulturella liv och att bry sig om dem har varit en fråga av yttersta vikt för vårt parti och ett uppdrag det kan inte försumma ens för ett ögonblick.
Att vårt parti, till och med i den värsta situationen avgörande för landets framtid, har förberett dyrbara frön och socialistiska tillgångar för folkets lycka genom mödosamma ansträngningar och ständigt genomförde den folkinriktade politiken är ett uttryck för politiken av kärlek till folket som kan administreras endast av vårt parti som har axlat ansvaret för deras framtid.
Eftersom vårt parti alltid har sett folkets massor som roten till dess liv och som källan till dess outtömliga styrka och gett högsta och absolut prioritet åt deras intressen, har vårt folk följt det och trott på det som den äkta ledstjärnan för deras öde och som deras mor, och en stor blomsterträdgård av helhjärtad enighet har stolt uppstått på denna mark.
Kamrater!
Koreas arbetarparti, som slåss för folket, har starka revolutionära väpnade styrkor; däri ligger dess makt och styrka. Vårt folk har på djupet insett sanningen att ett folk utan vapen kommer att bli en krossad nation och att dess värdighet och lycka garanteras av revolutionära vapen.
Vårt parti har alltid kanaliserat primära ansträngningar åt att bygga oövervinnelig militär styrka med vilken det på ett trovärdigt sätt kan försvara folkets säkerhet och deras liv och egendom.
Tack vare vårt partis originella linje av självständigt försvar och songunpolitik har Folkarmén utvecklats till en revolutionär elitarmé som förmår besegra varje angriparstyrka i ett slag, och hela-folket- och hela-landet-försvarssystemet konsoliderats stadigt, vilket innebär att vårt land nu har förvandlats till en ointaglig fästning, till en militär makt av världsklass.
Våra revolutionära väpnade styrkor har alltid varit ett kraftfullt högt värderat svärd för att försvara landet, revolutionen och folket, och en mäktig förtrupp och stötbrigad som tar täten i kampen för landets välstånd och folkets lycka.
Samtidigt som vårt parti organiskt kombinerade landets försvar med det socialistiska uppbygget efter att ha lagt fram linjen att parallellt främja ekonomiskt uppbygge och byggande av försvarskapacitet, vann det värdefulla erfarenheter genom att själv radikalt öka den övergripande nationella styrkan och samtidigt förbättra folkets levnadsstandard trots att det hade brist på allt.
I direkt konfrontation med de egenmäktiga USA-imperialisterna som har gött sig själva genom aggression och krig, har vår servicepersonal och folk tillfogat dem det ena vanhedrande nederlaget efter det andra och kraftfullt brutit igenom de imperialistiska krafternas stråtrövaraktiga sanktioner och blockad. Deras okuvliga anda och styrkan i deras enighet gör fienden extremt orolig och skräckslagen.
Idag kan vårt parti med stolthet fastslå att våra revolutionära väpnade styrkor förmår bekämpa varje typ av krigföring som USA-imperialisterna väljer, och har gjort fullständiga förberedelser för att beslutsamt försvara vårt lands blåa himmel och folkets säkerhet.
Kamrater!
Källan till den unika stoltheten över Koreas arbetarparti är den stora kontingent unga människor som har tränats att axla revolutionens och nationens framtid.
Vårt parti som förutsåg revolutionens utdragna natur under den inledande perioden efter sitt bildande, fäste avgörande vikt vid ungdomar som sin strategiska linje och har utbildat dem till krigare för genomförandet av jucherevolutionens sak. Hela partiet har ägnat ständig uppmärksamhet åt att utbilda unga människor och djärvt anförtrott ungdomsförbundet stora projekt. Med tillit och tillgivenhet från partiet, som har fört fram dem som sitt unga avantgarde, har våra ungdomar i varje period av revolutionen ställt upp frivilligt för att tjänstgöra på posterna för det nationella försvaret och arbeta i svåra och utmanande sektorer, och till fullo demonstrerat sin ungdomliga klokhet och sitt mod.
Att vår revolution fortfarande går kraftfullt framåt fylld med outtröttlig energi och vitalitet utan stagnation och stillastående beror på att det har en stålstark legion av ungdomar som alltid marscherar rakt fram och följer partiet. De stolta och stora ungdomsmonumenten i olika delar av landet, inklusive Paektusanhjältarnas ungdomskraftstation, som våra ungdomar nyligen har byggt genom att ägna sin patriotiska svett och tillägnat 70-årsdagen av partiets grundande, visar påtagligt hur Koreas arbetarpartis reservstyrka håller på att förberedas och hur den koreanska revolutionens arv förs vidare.
Eftersom vårt parti inte har sparat någonting för ungdomen, har vårt land nu hälsat en ny storhetstid i ungdomsrörelsen och visar sin makt som den enda stora ungdomsmakten, i vilken ungdomsproblemet har lösts fullständigt.
Den kurs som vårt parti har följt genom historien då det lett den koreanska revolutionen till seger i vått och torrt bevisar vältaligt att det inte finns någonting att vara rädd för och att ingenting är omöjligt om man har ett folk troget mot sitt parti och en kraftfull revolutionär armé och en stor kontingent av unga människor.
Ett revolutionärt partis livsnerv, dess styrka och dess ljusa framtid är avhängiga av att det lägger vikt vid folket, vid armén och vid ungdomen – just detta är den ovärderliga uppsummeringen av vårt partis 70-åriga historia.
Genom att fortsätta att hålla fast vid trepunktsstrategin att lägga vikt vid folket, vid armén och vid ungdomen som dess främsta vapen kommer vårt parti att gå kraftfullt framåt mot slutlig seger och genomföra den koreanska revolutionen.
Kamrater!
Koreas arbetarparti organiserar och vägleder alla vårt folks segrar.
Vårt partis oändliga ära och oövervinnelighet kommer sig av att det framhållit de stora presidenten och generalen som sina eviga ledare och åtnjutit absolut stöd och förtroende från hela det koreanska folket.
Om vårt parti ska leda Korea till en ljus framtid, måste det orubbligt försvara sin revolutionära natur som kimilsungismen-kimjongilismens stora parti både till namn och i verkligheten och höja sin glans på alla sätt.
Den stora kimilsungismen-kimjongilismen är, till sitt väsen, folket-först-principen, och vårt partis sätt att vara är att tjäna folket.
Troget de stora presidentens och generalens förädlande avsikter, de som för första gången i historien administrerade politiken att prioritera, respektera och älska folket och ägnade sitt allt under hela sina liv åt folkets väl, kommer vårt parti, också i framtiden, att sträva efter att lägga ära till folket-först-principens heliga historia.
Hela partiet kommer att bedriva sitt byggande och sina aktiviteter enbart i enlighet med de stora presidentens och generalens anvisningar, och göra osjälviska, hängivna ansträngningar för folkets väl genom att noggrant tillämpa folket-först-principen på sitt övergripande arbete och därigenom förbättra sin stridseffektivitet på alla möjliga sätt.
Koreas arbetarpartis verkliga karaktär kommer att uttryckas i det lands utseende som omvandlas under dess ledarskap och i de människors blickar som alltid ler lyckligt.
Folket är det värdefullaste eftersom de utgör landets grundval, och ingenting är heligare än deras intressen.
Vårt parti kommer att omhulda folkets uppriktiga lojalitet till det som revolutionens största tillgång och tidigare förverkliga allt lysande i framtiden genom att axla alla bördor och röja undan besvärligheter på vägen för vårt modiga, resursstarka och vackra folks skull.
Det kommer också i framtiden att sträva efter att fullgöra sitt tunga men heliga uppdrag som ett moderligt parti som, fullt av oändlig vitalitet och outtröttlig iver, alltid arbetar med tillgivenhet för folket och ägnar sitt allt åt dess intressen. Det kommer också att förbli gränslöst troget sin grundläggande plikt att ta fullt ansvar för dess öde oavsett stormarna.
Den koreanska revolutionen går framåt inte i kraft av någon mystisk gudomlig kraft, utan genom vårt folks stora styrka, inklusive de heroiska Kim Il Sungs och Kim Jong Ils arbetarklass, som hängivet följer och värnar sitt parti.
Partiet respekterar och tror på folket som på himlen och ser dem som sina mentorer, och de litar gränslöst på och följer det som de skulle med sina mödrar; denna helhjärtade enighet är precis Koreas verkliga utseende och songunrevolutionens stora grundval.
Våra tjänstemän ska genomsyra deras hjärtan med partiets avsikt att respektera folket och dess tillgivenhet för dem, vara oändligt artiga mot dem och röja väg, oavsett om den är snöig eller lerig, till att förverkliga alla deras önskningar. På detta sätt kan de se till att hurrarop för Arbetarpartiet, för den helhjärtade enigheten och för socialismen genljuder i hela landet.
Det är vårt partis tro att alla dess medlemmar, tjänstepersonal och arbetande folk, ser sina arbetsplatser, militära tjänster och byar som de i Centralkommitténs kontors trädgård och alltid delar sina innersta tankar med det, kommer att fullständigt uppvisa sin obefläckade lojalitet och patriotism i ansträngningen att genomföra dess idéer och försvara dess politik.
Kamrater!
Vårt parti kommer att göra proaktiva och uthålliga ansträngningar för att tidigarelägga den nationella återföreningens ljusa dag, den koreanska nationens högsta önskan, och beslutsamt omintetgöra alla slags obstruktiva planer frånutländska krafter i kraft av helhjärtad enighet och songun.
Kamrater!
Eftersom det arbetande folket existerar för evigt, kommer varaktig rättvisa och seger att säkras genom kampen för folket och tillsammans med folket.
Vårt parti, som ser de stora presidentens och generalens idéer och bedrifter som förebild, vilka ägnade hela sina liv åt att träna folket genom att tro på dem som i himlen och upphöjde Koreas glans, kommer att fortsätta att älska folket och kämpa för dem, och sträva efter att översätta deras vackra drömmar och ideal till verklighet.
Inga historiens utmaningar och desperata försök av fienden kommer någonsin att hejda vår tjänstepersonals och vårt folks framåtskridande, vilka har uppnått enighet med partiet; inte heller kan de bromsa farten i det koreanska folkets kamp, då de rusar fram mot en ljus framtid och ser partiets revolutionära ideologi och Paektu-bergets snöstormar som drivkraften för framåtskridande och vårt värdiga partis röda fana som seglet.
Världen kommer tydligt att se hur Koreas arbetarparti ger fullt spelrum åt vårt stora folks styrka och visdom och bygger en stor Paektusan-nation, som kommer att vara den mest välmående och mäktiga på den här planeten.
Eftersom det stora Koreas arbetarparti, som tror på folket som på himlen, folket som är identiskt med vår heliga revolution och dess 70 år av segrar, är det lokomotiv som leder revolutionen och har grepp om historiens växelspak, så kommer jucherevolutionens väg alltid att vara prydd av seger och ära.
Jag uppmanar alla partimedlemmar:
Låt oss alla göra osjälviska och hängivna ansträngningar för vårt stora folks väl!
Länge leve det stora koreanska folket, målmedvetet enat runt det oövervinneliga partiet, Koreas arbetarparti!

text/kimjongun_7otal.txt · Senast uppdaterad: 2015/10/27 12:06 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan