Rimligt förslag om Koreas återförening

Uttalande från Svensk-Koreanska Föreningen, 9 oktober 2008.

Koreas återförening är en fråga av överhängande betydelse i världspolitiken idag. Norra och södra Korea har gjort betydande ansträngningar för att hantera den frågan, särskilt med den nord-sydliga gemensamma 15 juni-deklarationen 2000 och den gemensamma 4 oktober-deklarationen för ett år sedan.
Sedan 28 år finns det ett synnerligen konkret, rättvist och rimligt förslag till landets återförening genom bildande av Demokratiska Federala Republiken Koryo. Förslaget att återförena Korea genom bildande av en federation framfördes av president Kim Il Sung den 10 oktober 1980. Det är en genomförbar väg till återförening genom överenskommelse mellan nord och syd, som respekterar skillnaderna i de två sidornas samhällssystem, ideologier och intressen. Förslaget tar också på lämpligt sätt hänsyn till grannländernas intressen.
Efter mer än 60 år av nationens delning är skillnaderna mellan de två sidorna fakta, och ingendera sidan är villig att överge sitt system och sin ideologi. Om någondera sidan – nord eller syd – skulle se sin egen ideologi och sitt eget samhällssystem som absoluta och försöka påtvinga dem på den andra sidan, skulle det oundvikligen leda till konfrontation och konflikt och medföra nationell katastrof för det koreanska folket.
För att Koreas återförening ska uppnås fredligt och i enlighet med den koreanska nationens önskan, bör därför hela nationen upprätta en stor enighet, som sträcker sig utöver skillnaderna i ideologi och samhällssystem. Nord och syd bör tillsammans lägga fast en praktisk och förnuftig formel för enande och samtidigt erkänna och tolerera varandras idéer och samhällssystem sådana de är.
Utifrån denna grundläggande ståndpunkt klargjorde förslaget om bildande av Demokratiska Federala Republiken Koryo i detalj organisationsprincipen, den federala statens officiella namn, den federala statens och de regionala regeringarnas funktioner, den federala statens verksamhetsprincip och karaktär och tio punkter för den politik den skulle bedriva.
I den historiska gemensamma 15 junideklarationen 2000 erkände nord och syd att det federationsförslag som nordsidan lagt fram och ett förslag om konfederation som sydsidan lagt fram har gemensamma drag, och de kom överens om att arbeta för återförening i den riktningen i framtiden. Denna inställning bekräftades i den nord-sydliga gemensamma 4 oktoberdeklarationen 2007.
Det är en mycket angelägen fråga för det koreanska folket att driva återföreningsprocessen framåt i andan ”Av vår nation själv”. Folk och nationer i hela världen bör stödja dess berättigade ansträngningar och sprida kunskap om förslaget att grunda Demokratiska Federala Republiken Koryo.
Svensk-Koreanska Föreningen uppmanar alla politiska partier och organisationer att sprida kunskap om detta rättvisa förslag och uttrycka sitt stöd för det.

Förslaget att bilda Demokratiska Federala Republiken Koryo

Organisationsprincip
Den federala staten ska inrätta Högsta Nationella Federala Församlingen och dess Federala Permanenta Utskott med lika antal representanter från nord och syd och ett lämpligt antal koreaner från utlandet för att vägleda de regionala regeringarna i norr och söder och administrera alla de Federala Statens angelägenheter.

Den federala statens funktion
Högsta Nationella Federala Församlingen och dess Federala Permanenta Utskott som den federala statens enade nationella regering ska diskutera och besluta om de gemensamma frågor som har att göra med hela landets och nationens intressen inklusive frågor om politik, landets försvar och dess utrikespolitik, och kommer inte att tillåta någondera sidan, nord eller syd, att påtvinga den andra sidan sin vilja.

De regionala regeringarnas funktion
De regionala regeringarna ska föra sin egen oberoende politik under den federala statens vägledning, minska skillnaderna mellan nord och syd och förverkliga nationens enade utveckling.

Den federala statens officiella namn
Den federala statens namn ska vara Demokratiska Federala Republiken Koryo på ett sådant sätt att den enade statens namn blir känt för hela världen och återspeglar nordsidans och sydsidans gemensamma politiska ideal om demokrati.

Den federala statens verksamhetsprincip
Högsta Nationella Federala Församlingen och dess Federala Permanenta Utskott som den federala statens enade nationella regering ska välja medordförande och medpresident från respektive nord och syd för att omväxlande administrera den federala regeringen.

Den federala statens karaktär
Demokratiska Federala Republiken Koryo ska vara en neutral stat, och inte ansluta sig vare sig till någon politiskt-militär allians eller till något block.

Politik som Demokratiska Federala Republiken Koryo ska förverkliga
1. Hålla fast vid oberoende i alla statliga aktiviteter och föra en oberoende politik.
2. Genomföra demokrati i hela landet och alla samhällsområden och främja stor nationell enighet.
3. Få till stånd ekonomiskt samarbete och utbyte mellan nord och syd och trygga utvecklandet av en oberoende nationell ekonomi.
4. Förverkliga nord-sydligt utbyte och samarbete inom vetenskap, kultur och utbildning samt trygga enhetliga framsteg i landets vetenskap, teknik och utbildning.
5. Återöppna transport- och kommunikationsförbindelser mellan nord och syd och trygga fri användning av transport- och kommunikationsmedlen över hela landet.
6. Trygga stabil försörjning för hela folket inklusive arbetarna, bönderna och andra arbetande befolkningsskikt och systematiskt främja deras välfärd.
7. Undanröja tillståndet av militär konfrontation mellan nord och syd och bilda en förenad nationell armé för att försvara nationen mot invasion.
8. Försvara och skydda alla utlandskoreaners nationella rättigheter och intressen.
9. Hantera korrekt de relationer med utlandet som upprättats av nord- och sydsidan före återföreningen, och samordna de två regionala regeringarnas utrikesaktiviteter på ett enhetligt sätt.
10. Utveckla vänskapliga relationer med alla världens länder och föra en fredlig utrikespolitik.Ur Korea-Information nr 3/08

text/aterforening-koryo.txt · Senast uppdaterad: 2010/09/30 20:14 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan