Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

69 år sedan grundandet

I dag, den 9 september, är det 69 år sedan Demokratiska Folkrepubliken Korea grundades. Från Svensk-Koreanska föreningen har vi skickat en hälsning till ledaren Kim Jong Un och gratulerat till denna årsdag.

Demokratiska Folkrepubliken Korea föddes ur det koreanska folkets årtionden av stora offer och hård kamp mot den japanska kolonialismen, framgångsrikt ledd till seger av den stora ledaren Kim Il Sung, följd av tre års fortsatt kamp efter landets nationella befrielse för landets enighet och oberoende mot USA-imperialisternas intriger för att i södra delen av Koreahalvön etablera ett fotfäste för fortsatt aggression i Asien.

För första gången någonsin i Korea upprättades en stat av och för folkets breda massor. Ända sedan dess har Demokratiska Folkrepubliken Korea visat sin enorma vitalitet och livskraft. Under ledning av sina stora ledare och Koreas arbetarparti tog sig det koreanska folket igenom stora svårigheter och förödande fientliga attacker och formade kreativt sin egen unika form av socialism.

En delegation från Svensk-Koreanska föreningen besökte DFRK i augusti och kunde då med egna ögon se det pågående snabba uppbyggandet av ett blomstrande socialistiskt samhälle, samtidigt som Koreanska folkarmén kraftfullt avskräckte från fientliga angrepp och DFRK stolt värnade sin rätt som nation mot FN:s säkerhetsråds folkrättsstridiga resolutioner om sanktioner. Efter vårt besök har DFRK framgångsrikt testat en vätebomb.

Demokratiska Folkrepubliken Korea fortsätter beslutsamt kampen för självständighet och socialism, baserad på sin långa och segerrika tradition av anti-kolonial och anti-imperialistisk kamp. Dess politik innebär samtidig utveckling av två fronter: å ena sidan en radikal förbättring av människors levnadsstandard, byggandet av landet till ”en ekonomisk jätte”, å andra sidan bevarande av freden genom ständigt förbättrad försvarsförmåga, inklusive strategiska kärnvapen (det vill säga sådana som kan nå angriparens territorium), vilket gör landet till en ogenomtränglig fästning. Demokratiska Folkrepubliken Korea värnar sin nationella suveränitet, verkar för fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen och försvarar beslutsamt freden på Koreahalvön och världsfreden.

Vid vårt besök mötte vi en stark optimism, segervisshet och framtidstro. Det ger ytterligare anledning att gratulera.

2017/09/10 12:03

En provsprängning för fred

Nordkoreas framgångsrika provsprängning av en vätebomb var en enastående teknisk bedrift. Den var också en kraftfull manifestation av landets försvarsberedskap och en viktig åtgärd för fred på Koreahalvön och i världen.

Den 3 september genomförde Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK; vanligen kallat Nordkorea) sin sjätte provsprängning av en kärnladdning, denna gång med en vätebomb för interkontinentala ballistiska missiler (ICBM).
Den uttalade avsikten var att avskräcka från angrepp och försvara freden i regionen, som hotades av den USA-ledda militärövningen Ulji Freedom Guardian, där USA övade olika former av militära angrepp mot norra Korea, bland annat med precisionsbombning i det område nära demarkationslinjen där vinter-OS i Pyongchang ska hållas. USA:s president Donald Trump har sedan sitt tillträde upprepade gånger gjort synnerligen krigiska uttalanden mot DFRK och understrukit allvaret i sitt hot genom raketangrepp mot Syrien och sprängningen av en mycket kraftfull bomb, ”alla bombers moder”, i Afghanistan. Han har också inlett utplaceringen av nya vapensystem i södra Korea.
Provsprängningen var en stor vetenskaplig bedrift. Sprängladdningen var mer kraftfull än någon tidigare, men ändå förekom enligt DFRK:s kärnvapeninstitut varken några utsläpp genom markytan eller läckage av radioaktiva ämnen, och sprängningen hade inte heller någon negativ inverkan på den omgivande ekologiska miljön.
Som suveränt land har DFRK all rätt att testa kärnvapen på sitt eget territorium. Den avskräckande funktionen förstärktes genom provskjutningen den 29 augusti av en ballistisk medeldistansmissil, som passerade över Japan – fastän högt uppe i rymden. Bedömare är överens om att dessa demonstrativa markeringar dels visar att DFRK har mycket hög teknisk kapacitet, dels att ett angrepp skulle bli ytterst kostsamt för USA och dess allierade.
FN:s säkerhetsråd har tidigare avvisat DFRK:s begäran att rådet i enlighet med sin uppgift att försvara världsfreden skulle diskutera krigshotet i regionen. Istället har rådet antagit resolutioner som förbjuder Demokratiska Folkrepubliken Korea att vidta försvarsåtgärder som inte strider mot några folkrättsliga principer och som anses helt acceptabla då andra länder genomför dem.
USA har också förmått säkerhetsrådet att fatta en rad beslut om sanktioner, vilket i realiteten är en form av krigshandlingar, mot DFRK.
Provsprängningen är det mest kraftfulla sättet att för USA:s ledare och FN:s säkerhetsråd understryka vad landets regering upprepade gånger framhållit: att varken sanktioner eller andra former av påtryckningar någonsin kan förmå Korea att ge upp den strategiska linjen att radikalt förbättra människors levnadsstandard och samtidigt stärka det militära försvaret genom avskräckande kärnvapen för att landet ska förbli en ointaglig fästning.
DFRK är nu en kärnvapenmakt, oavsett vad de andra medlemmarna i denna exklusiva klubb må tycka. Men till skillnad från den ledande kärnvapenmakten USA är dess vapen inte avsedda som påtryckningsmedel mot andra länder, utan som medel att försvara freden på Koreahalvön, landets oberoende och FN-stadgans grundprinciper.
DFRK:s modiga och principfasta motstånd mot USA-imperialismen och stormakters påtryckningar är ett föredöme för andra folk som försvarar sitt oberoende. Det finns anledning att gratulera Demokratiska Folkrepubliken Korea och dess ledare till denna betydelsefulla framgång.

Christer Lundgren
Ordförande, Svensk-Koreanska föreningen

2017/09/05 20:42

Reportage från Nordkorea

I tidningen Proletären har under juli/augusti publicerats ett flertal artiklar som tillsammans utgör ett omfattande, nyanserat och intressant reportage från DFR Korea. Vi får bland annat läsa om den ekonomiska utvecklingen och följa en gudstjänst. I reportaget ingår också unika intervjuer med representanter från de tre olika partier som har representanter i det nordkoreanska parlamentet. Sammantaget är det mycket intressant läsning som verkligen kan rekommenderas till alla som intresserar sig för Korea.

Samtliga texter kan hittas här: Proletären i Nordkorea: Att försöka förstå ett demoniserat land


2017/08/20 18:47

Kommentarer om Koreafrågan

Svensk-Koreanska föreningen har i dagarna fått förfrågningar från flera olika massmedier om att kommentera händelseutvecklingen på Koreahalvön. Men detta har vi gjort sedan föreningen bildades på 1950-talet och vi gör det regelbundet med artiklar i vår tidning Korea-information, varav flera också är tillgängliga vid vår webbsida, samt genom de möten och andra aktiviteter som föreningen anordnar. Vi verkar för utbyte och förståelse mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea och arbetar gärna tillsammans med journalister och människor från andra yrkesgrupper som delar dessa intentioner. Just nu har vi en delegation på plats i DFRK för konkret vänskapsarbete som vi gärna berättar om framöver.

Vad gäller den säkerhetspolitiska situationen kring Korea så menar vi att den i grunden inte är förändrad sedan 1953, då det skrevs ett vapenstilleståndsavtal efter USA-imperialismens angreppskrig mot Koreas folk. USA har kategoriskt vägrat omvandla detta vapenstillestånd till ett fredsvtal och har behållit trupp och vapen i södra Korea som man i praktiken ockuperar för att förhindra en fredlig återförening av landet.
DFR Korea har sedan republiken utropades 1948 utvecklat ett socialistiskt samhällssystem med strävan att vara oberoende av stormakterna och andra länders ekonomiska politik. För att slå vakt om sin nationella suveränitet och försvara folkets välfärd har man ansett sig vara tvungen att satsa på att bygga ett starkt militärt försvar, med huvuduppgiften att avvärja nya US-amerikanska angrepp.
USA har under åren illa dolt sina ansträngningar om att isolera det lilla DFR Korea och förstöra dess politiska system. Genom ett smutsigt spel har man lyckats få FN:s säkerhetsråd att vid upprepade tillfällen anta sanktioner mot landet. Sanktioner som i sig bryter mot FN-stadgan och inte är något annat än ekonomisk krigsföring. Man har också missbrukat FN-systemet för att förbjuda DFRK att utveckla missiler för sitt försvar samt förbjudit Korea, som enda land i världen, att skicka upp satelliter.
I DFRK har man lärt sig läxan av hur det gick för länder som Jugoslavien, Irak och Libyen. Man har också efter många brutna löften efter förhandlingar med USA dragit slutsatsen att det enda som kan garantera landets säkerhet är ett starkt och avskräckande militärt försvar. Numera är DFRK i förmåga att svara på ett anfall både med konventionella vapen och med kärnvapen, vilket garanterar att USA inte vågar genomföra ett militärt angrepp.

Den som vill verka för avspänning i nordostasien bör kräva att USA slutligen skriver under ett fredsavtal, erkänner DFRK:s rätt att försvara sig och drar tillbaka sina militära styrkor från Koreahalvön. Endast en sådan utveckling skulle leda till avspänning och bana väg för en fredlig återförening av Koreahalvön.

Svensk-Koreanska föreningen, 10 augusti 2017

2017/08/10 19:52

Effektiv planekonomi

Vi kan här passa på att tipsa om en intressant text publicerad vid den amerikanska webbsidan 38north som beskriver den nu pågående bygg-boomen i landet och pekar på effektiviteten i den nordkoreanska planekonomin:

» Pyongyang’s Construction Boom: Is North Korea Beating Sanctions?


2017/07/24 14:00

Tal om situationen på Koreahalvön

Med anledningen av årsdagen av valet av Kim Jong Un till Koreas Arbetarpartis ordförande höll föreningens ordförande den 6 maj ett tal om USA:s aggressionspolitik gentemot norra Korea och hur det koreanska folket vägrar att låta sig kuvas.

» Läs mer..

2017/05/07 23:19

"The Problem is Washington, Not North Korea"

Med anledning av det upptrissade tonläget skriver Mike Whitney klargörande i amerikanska CounterPunch:

”Most people think the problem lies with North Korea, but it doesn’t. The problem lies with the United States; it’s unwillingness to negotiate an end to the war, its unwillingness to provide basic security guarantees to the North, its unwillingness to even sit down with the people who –through Washington’s own stubborn ignorance– are now developing long-range ballistic missiles that will be capable of hitting American cities. How dumb is that?”


2017/04/17 17:51

Nygammal strategi dömd att misslyckas

USA är i färd med att lägga om sin politik mot Demokratiska Folkrepubliken Korea.
Men den nya strategin ser mest ut som en ny variant på USA-imperialisternas gamla strävan att med militärt hot och diplomatisk inringning tvinga fram ”systemskifte” i folkrepubliken och lägga under sig hela Koreahalvön. Det kommer inte att lyckas.

» Läs mer..


2017/04/14 17:10

Solens dag

Solens dag, som firas som helgdag i norra Korea 15 april, på årsdagen av president Kim Il Sungs födelse, uppmärksammades i Stockholm lördag 8 april på ett möte för nordiska vänskapsföreningar och politiska partier.

För Svensk-Koreanska föreningen höll ordförande Christer Lundgren en inledning som kan läsas här i sin helhet:
Tal vid nordiskt möte inför Solens dag

Vid mötet antogs följande gemensamma uttalande:

Statement from meeting with Nordic friendship organisations
Stockholm, 8 April 2017

Members of organizations for friendship and solidarity with the Democratic People’s Republic of Korea and the Korean people and political parties in Nordic countries met in Stockholm on the eve of the Day of the Sun, the 105th birthday of the great leader President Kim Il Sung.
Speakers at the meeting praised the immortal exploits of the great leader President Kim Il Sung, the eternal president and fatherly leader of the Korean people, an outstanding leader of the international movement for social and national liberation, and a great teacher of the world revolution and the oppressed and toiling peoples of the world.
The meeting expressed total support for the Korean people’s relentless efforts, under the leadership of Chairman Kim Jong Un and the Workers’ Party of Korea, to realise the cause of President Kim Il Sung and win total victory in the Korean revolution.
A fortress of justice strong enough to stand against the hegemony and unipolar rule of the super-empire is being built in North-east Asia. Defying imperialist military threats and political intrigues among big powers to isolate the Democratic People’s Republic of Korea and overthrow its socialist system, its people are forcefully advancing along the road of building welfare for the broad masses while protecting local stability and defending peace on the Korean peninsula and the world.
The meeting sent its warm greetings to Chairman of the Workers’ Party of Korea Kim Jong Un and the Korean people, wishing them further victories and rapid success in their heroic efforts to uphold justice and build up their country their own way, and to reunite the Korean nation peacefully and independently through the efforts of the nation itself without foreign interference.

2017/04/09 16:46

Kim Jong Uns nyårstal

Svensk-Koreanska föreningen har glädjen att kunna publicera ett utdrag ur ordförande Kim Jong Uns nyårshälsning, översatt till svenska.

» Läs här..

2017/01/02 21:54

Nordkoreas ekonomiska mirakel

Att Demokratiska Folkrepubliken Korea trots internationella sanktioner och andra hinder lyckats bygga ett socialistiskt samhälle med stigande välfärd och avancerad teknik är något av ett mirakel. Hur har det varit möjligt?

Vi publicerar här en intervju med forskare i Koreanska samhällsvetenskapliga akademin, som berättar detaljerat om landets ekonomiska läge och utveckling.

» Läs mer..


2016/12/24 09:52

Tal av Fidel Castro 1986

Med anledning av Fidel Castros bortgång återger vi här hans tal till Kim Il Sung under hans besök i DFRK 1986 – en tid då socialismen i många länder stod inför stora utmaningar.

Allt tycks skilja Korea och Kuba. Tusentals kilometer skiljer oss åt. Då dagen gryr i vårt land, råder natt i Korea; då detta vänskapliga land är snötäckt, är vårt land ännu grönt, och ändå är Korea och Kuba systernationer. Och det som förenar oss, kära kamrater, är våra gemensamma drömmar och närheten till och hotet från en gemensam fiende.

Att besöka detta heroiska och revolutionära land, att personligen lära känna dess store ledare Kim Il Sung, till vilken vi hyser nära band av tillgivenhet och beundran, att ha direkt kontakt med det osjälviska och broderliga koreanska folket, var ett ständigt mål under lång tid. Mitt uppe i den spända kamp som vårt land är indraget i, har vi väntat på detta tillfälle under många år.

» Läs mer..


2016/11/26 22:17

DFRK röstar för atomvapenförbud

FN:s generalförsamling antog i slutet av oktober en historisk resolution för ett totalförbud av kärnvapen. I resolutionstexten sägs att FN under 2017 ska genomföra en konferens för att ”förhandla fram ett juridiskt bindande verktyg för att förbjuda kärnvapen, vilket ska leda till deras totala avskaffande”.
Den icke bindande resolutionen antogs med bred majoritet. 138 länder röstade för, 38 mot och 16 avstod.
Av de länder som har kärnvapen var det bara ett land som gav sitt stöd till att alla kärnvapen ska avskaffas, nämligen Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea).

2016/11/10 19:32

Översvämningskatastrof i Nordkorea

Över 100 000 människor hemlösa

Ett område i nordöstra Korea, vid gränsen mot Kina, har drabbats av förödande översvämningar. Hundratals människor dog och över hundra tusen blev hemlösa. Röda korset beskrev det inträffade som ”en stor komplicerad katastrof”.
Svensk-Koreanska föreningen vädjar om stöd till återuppbyggnaden.

» Läs mer..

2016/10/15 22:33

Koreas arbetarpartis 71-årsdag

Idag, 10 oktober 2016, är Koreas arbetarpartis 71-årsdag.

Förra året firade Koreas arbetarparti sitt 70-årsjubileum. Det var en stor dag för ett parti som framgångsrikt lett sitt folk genom sju decennier av svåra prövningar, vunnit stora segrar och hållit fast vid sina socialistiska ideal genom generation efter generation när partier i andra länder svikit och gett upp. Koreas arbetarparti har nu genomfört sin sjunde kongress, ännu ett bevis inför världen på det socialistiska Koreas styrka och livskraft.

» Läs mer..

2016/10/10 20:49

Koreansk atomsprängning ett fiasko för USA

Den senaste nordkoreanska provsprängningen av en kärnladdning är ett massivt misslyckande för USA:s Koreapolitik. Det inser en betydande opinion i USA.

Den 9 september, på 68-årsdagen av Demokratiska Folkrepubliken Koreas grundande, genomförde landet sitt femte kärnvapentest, det hittills mest kraftfulla, med en bedömd sprängkraft motsvarande den bomb som USA släppte över Hiroshima 1945. Provsprängningen var underjordisk och genomfördes enligt rapporterna under säkra förhållanden och utan utsläpp av radioaktivitet. Man provade en standardiserad kärnstridsspets för att kontrollera dess styrka. Standardiserad innebär att den kan avfyras med ballistiska robotar.

– Eftersom kärnstridsspetsen var standardiserad kan vi nu producera en mängd kärnstridsspetsar med hög slagkraft så mycket vi vill och behöver, sades det i tillkännagivandet. Det nordkoreanska kärnvapenprogrammet syftar till att avskräcka från angrepp. USA har misslyckats i sina försök att förmå Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) att ge upp detta program. USA:s och södra Koreas årligen återkommande, jättelika och ständigt upptrappade gemensamma övningar för invasion och systemskifte i norra Korea, inklusive omfattande kärnvapenhot, har endast ökat den nordkoreanska beslutsamheten.

Varken piska eller morot har rubbat Demokratiska Folkrepubliken Koreas beslutsamhet att till varje pris stärka sin försvarsförmåga med avskräckande kärnvapen. Koreahalvön kommer inte att gå samma väg som Irak och Libyen, försäkrar man.

I den amerikanska presidentvalskampanjen var Donald Trump snabb att kalla provsprängningen – den fjärde sedan Hillary Clinton blev utrikesminister – ”ännu ett massivt misslyckande från en misslyckad utrikesminister”. ”Clinton lovade att arbeta för att få slut på Nordkoreas kärnvapenprogram som utrikesminister. Ändå har programmet bara växt i styrka”, sade en av hans talesmän.

Det är riktigt, men misslyckandet går längre tillbaka. I över sex decennier efter Koreakrigets slut 1953 har USA vägrat sluta fred med Demokratiska Folkrepubliken Korea och bibehållit ett instabilt tillstånd av varken krig eller fred. I strid med vapenstilleståndsöverenskommelsen har USA kontinuerligt trappat upp sin militära kapacitet i södra Korea och kring Koreahalvön. Sedan 1957 har USA fört in alltmer avancerade kärnvapen i södra Korea och omgivande områden.

I över 50 år försökte Demokratiska Folkrepubliken Korea stoppa atomupprustningen i södra Korea och göra hela Koreahalvön till en kärnvapenfri zon. Alla sådana förslag stoppades av USA. Till sist satte DFRK hårt mot hårt.

FN:s säkerhetsråds resolutioner har inte bidragit till att undanröja konfrontationen på Koreahalvön, som de borde enligt FN-stadgan. Tvärtom var provsprängningen ett direkt svar på säkerhetsrådets beslut om sanktioner. DFRK ser den som ett nödvändigt steg för att bryta sanktionspolitiken. Det finns bara en väg att undanröja kärnvapenhotet på Koreahalvön: ett fredsavtal mellan USA och DFRK samt avspänning mellan norra och södra Korea med inriktning på en fredlig och självständig återförening. Sverige bör verka för en sådan utveckling.

Christer Lundgren

2016/09/11 18:51

Korea och atombomben i Hiroshima

Den 6 augusti 1945, fällde USA på order av president Harry S Truman den första atombomben, över den japanska staden Hiroshima. Tre dagar senare fälldes en andra bomb, denna gång över Nagasaki. Antalet människor som dödades omedelbart eller under de närmast efterföljande månaderna som en direkt följd av bomberna uppges till 90 000−166 000 i Hiroshima och 60 000−80 000 i Nagasaki.

Så långt är historien känd. Mindre känt är att tiotusentals koreaner fanns bland de omedelbara offren för USA:s atombomber 1945. Omkring en tiondel av dödsoffren var koreaner, de flesta tvångsrekryterade till den japanska militärens vapenindustrier, andra fattiga jordbruksarbetare på jakt efter arbete.

I maj 2016 besökte USA:s president Barack Obama Hiroshima. Då demonstrerade ett antal koreaner utanför USA:s ambassad i Söul. The Guardians korrespondent citerade en av deltagarna i manifestationen, 73-årige Shim Jin-tae, som var två år då bomben föll över hans dåvarande hemstad.

– Världen ser Japan som atombombernas offer. Det är fel. Japan är det land som började kriget och koreanerna är offren för atombomben. USA har aldrig bett om ursäkt för atombomben och Japan, det land som började kriget, har aldrig bett om ursäkt.

En nordkoreansk diplomat förklarade i en intervju:

– Korea ligger helt invid Japan. Många japaner bodde i Korea, eftersom Korea var en japansk koloni. Vår mediaapparat på den tiden drevs av japanerna. Så när Hiroshima och Nagasaki inträffade hörde vi om det och vi förstod mycket väl omfattningen av denna katastrof. Det koreanska folket förstod mycket väl hur många som dödades inom loppet av bara en minut. Så det koreanska folket har en mycket direkt erfarenhet av kärnvapenkrig alltifrån början.

– Några år senare hotade USA att använda atombomber över Koreahalvön. USA kände att om de varnade befolkningen att de skulle släppa en atombomb, skulle folket fly från fronten. Efter att ha bevittnat effekterna av kärnvapenkrig bara fem år tidigare, flydde miljontals människor söderut från norra Korea. Resultatet är att det fortfarande finns 10 miljoner splittrade familjer i Korea.

– Så du kan se att det koreanska folket är de direkta offren för kärnvapentrakasserier – vi mer än någon annan i världen. Kärnvapenfrågan är inte något abstrakt för oss, det är något vi måste ta på största allvar.

– I dag säger USA att de inte kan normalisera relationerna med Nordkorea, eftersom Nordkorea har kärnvapen. Men på 60-, 70- och 80-talet hade vi inte kärnvapen – normaliserade de förbindelserna då? Nej. Istället fortsatte de att försöka dominera Koreahalvön med sin egen militära styrka. Det är USA som införde kärnvapen på Koreahalvön.

Det är USA:s kärnvapen som måste bort för att trygga fred på Koreahalvön. USA:s krig mot Irak och Libyen har stärkt Nordkorea i övertygelsen att bara ett starkt avskräckande försvar, inklusive kärnvapenkapacitet, kan förhindra ett amerikanskt angrepp och ett nytt krig och bevara freden på Koreahalvön.

Intervjun med Yongho Thae, minister vid Demokratiska Folkrepubliken Koreas ambassad i London, publicerades i Korea-information 2-2014.

2016/08/07 17:27

Koreas Arbetarpartis kongress - en milstolpe i Koreas utveckling

Koreas arbetarpartis sjunde kongress den 6-9 maj 2016 var en milstolpe i partiets historia och därmed också i det socialistiska Kore­as utveckling.

Kongressen markerar det socialistiska systemets seger efter en ytterst hård kamp under extremt svåra förhållanden. Det är 36 år sedan Koreas Arbetarparti senast höll kongress, den sjätte partikongressen i oktober 1980. Det är nästan fyra decennier av svåra prövningar i en tumultartad internationell omgivning. I sin summering av kongressperioden klargjorde Kim Jong Un:

”Under de hårdaste tiderna någonsin, då det socialistiska världssystemet kollapsade och de allierade imperialistiska krafterna koncentrerade sin antisocialistiska offensiv mot vår republik, tvingades vårt parti och folk att bekämpa dem på egen hand. Imperialisterna gjorde i decennier situationen ständigt mer spänd för att hindra vårt folk från att leva i fred ens för ett ögonblick och blockerade alla vägar till ekonomisk utveckling och existens genom alla slags blockader, påtryckningar och sanktioner.”

Vid kongressen hade 3467 delegater rösträtt och 200 delegater hade rätt att tala inför den; alla var närvarande och hade valts vid Koreas arbetarpartis konferenser på olika nivåer.

» Läs mer om kongressen och dess betydelse.

2016/05/29 17:40

Krigshot och kärnvapen på Koreahalvön

”Den senaste tiden har stormmolnen och lågtrycken samlat sig kring Koreahalvön på ett olycksbådande sätt. Som ni förstår, talar jag inte om meteorologi, utan om politik, krigshot och kärnvapen.” ”Vi kräver att Sverige ska bidra till fred och avspänning på Koreahalvön, inte till ökad konfrontation och fientlighet!”

Så börjar, respektive avslutas, det tal som hölls vid Svensk-Koreanska föreningens årsmöte 9 april 2016. Läs det här i sin helhet.

2016/04/14 21:57

Nordkorea försvarar sig mot stormakterna och FNs säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd antog i torsdags, den 3 mars, resolution nr 2270 om sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).
DFRK menar att resolutionen är ett brott mot folkrätten och att USA på detta sätt grovt missbrukar FN:s säkerhetsråd, vars uppgift enligt FN-stadgan är att värna om global fred och säkerhet och om medlemsländernas likställdhet.
I de två uttalanden som följer klargör DFRK:s regering och utrikesdepartement landets principiella inställning till resolutionen och säkerhetsrådets agerande.

» Läs mer..

2016/03/06 14:41

<< Nyare inlägg | Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2020/01/01 18:20 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan