Kim Jong Un tar befälet – en markering av stabilitet

Kim Jong Un har övertagit högsta befälet för Koreanska Folkarmén, rapporterar den koreanska nyhetsbyrån KCNA 31 december.

Hittills har Kim Jong Uns titel varit vice ordförande i Koreas Arbetarpartis Centrala Militärkommission, nu har han alltså också formellt tagit posten som Folkarméns högste befälhavare efter sin bortgångne far Kim Jong Il.
Beslutet är inte oväntat. Det är helt i enlighet med planerna för att säkra och fullfölja den revolutionära politik som lagts fast under Kim Jong Il, och som går under beteckningen songun (militären först).

Demokratiska Folkrepubliken Koreas fiender och motståndare till landets socialistiska system har den senaste tiden skärpt sina ansträngningar att åstadkomma en kollaps och ett systemskifte i norra Korea. De har satt sitt hopp till en kursomläggning i samband med Kim Jong Ils död.

Kim Jong Il själv, partiledningen och folket var länge medvetna om detta och vidtog motåtgärder för att förbereda sig för den situationen och för att trygga såväl landets interna stabilitet som stabiliteten i regionen.
Att försvara landet och revolutionen med vapenmakt är en central del i songunpolitiken. Högsta befälet över de väpnade styrkorna, alltså över Koreanska Folkarmén, är en nyckelpost inte bara för att trygga landets och folkets säkerhet utan också för att säkra fortsatta framsteg i det uppbygget och höja folkets levnadsstandard.

Detta formella beslut är alltså en signal till omvärlden om att Demokratiska Folkrepubliken Korea står stark och stabil trots den stora förlust som Kim Jong Ils bortgång innebar.

Kim Jong Un har tagit högsta befälet för Koreanska Folkarmén

Pyongyang, 31 december (KCNA) –
Kim Jong Un, vice ordförande för Koreas arbetarpartis centrala militärkommission har tagit högsta befälet för Koreanska Folkarmén.
Detta är en historisk händelse och ett uttryck för manskapets och folkets enhälliga vilja att försvara landets värdighet och revolutionens röda fana med vapenmakt under klokt ledarskap av Kim Jong Un, högste ledare för Koreas Arbetarparti och Koreas folk, i enlighet med ledaren Kim Jong Ils befallning.
Det var president Kim Il Sungs framsynta beslutsamhet och Kim Jong Ils avsikt att försvara landet och nationen med vapen.
Kim Jong Un, som härstammar från berget Paektus revolutionära familj, har alla kvalifikationer och drag som krävs av en statsman och militär strateg i modern tid.
Han har klokt lett armén och gjort sällskap med Kim Jong Il vid inspektion av arméenheter.
Hans övertagande av högsta befälet utgör en säker garanti för att de stora bedrifter som Kim Jong Il utfört för armébyggandet kommer att hyllas och songun- (militären först) revolutionens sak kommer att föras vidare i generation efter generation.
Den koreanska armén och folket reser sig ur den bittraste sorg över förlusten av nationens store fader, uppmuntrade av den högste befälhavarens färger, ett oövervinneligt baner för deras liv och kamp.
De är fast beslutna att genomföra juches revolutionära sak under ledarskap av Kim Jong Un, ännu en lysande befälhavare, trogna mot ledaren Kim Jong Ils påbud.

text/kimjongun.txt · Senast uppdaterad: 2012/01/01 15:54 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0