Frågor och svar om Nordkorea

Flera människor kontaktar Svensk­-koreanska föreningen och ställer frågor om förhållandena i Nordkorea. I mån av tid försöker vi besvara dem. Här är några frågor vi fått nyligen. Svaren ska inte betraktas som officiella ställningstaganden, utan som resonemang utifrån en hållning av vänskap och solidaritet.

”Man hör ju ganska mycket negativt om detta land. Jag inser att den amerikanska informationen om Nordkorea inte är att lita på – länderna är ju varandras fiender. Därför har jag nu några frågor till er.”

Kommentar: Det är riktigt att man bör vara kritisk mot vad man hör om Nordkorea, eftersom media domineras starkt av USA:s fientliga rapportering om det socialistiska Korea och i grunden dess fientlighet mot hela den koreanska nationen. I sin strävan att dominera hela den koreanska halvön och mobilisera världsopinionen för undergrävande verksamhet och krig mot DFRK har USA satt desinformation i system. Krigspropaganda, inte saklig nyhetsrapportering, dominerar media, även och inte minst i Sverige. Det är sant att länderna är varandras fiender, men man måste dra en klar skiljelinje mellan den aggressiva imperialismen å ena sidan och det koreanska folkets försvar för sin självständighet och sitt samhällssystem å den andra. Det är inte Korea som försöker underkuva USA, utan tvärtom. Det är inte DFRK som angriper och invaderar andra länder, utan USA. Detta är grundläggande för att förstå situationen på Koreahalvön.

Fråga: Jag har hört att man har fullbordat det kommunistiska systemet i Nordkorea, det vill säga att alla utan undantag har jobb, och alla utan undantag får bostad och mat av staten. Det låter ju bra. Stämmer det att det är såhär ?

Svar: Den koreanska socialismen är inte något fullbordat kommunistiskt system. Samhällssystemet måste ses utifrån landets historiska förutsättningar. Korea är en före detta koloni som har frigjort sig från utländsk dominans, men lever under ständigt krigshot och ekonomisk blockad. Det är ännu ett utvecklingsland med stora svårigheter. Särskilt under 1990­talet genomgick landet en mycket allvarlig kris efter att Sovjetunionen bröt samman och många andra länder övergav socialismen, länder som Demokratiska Folkrepubliken Korea tidigare haft omfattande ekonomiska relationer med. Samtidigt drabbades man av svåra naturkatastrofer. Under denna svåra period gick också landets store ledare president Kim Il Sung bort. Trots dessa stora svårigheter har DFRK hållit fast vid sina socialistiska ideal och gör vad man kan för att tillförsäkra sitt folk arbete, bostad, utbildning och andra former av social trygghet.

Fråga: Varför tillåts inte utlänningar komma in i DFRK utan att ha en regeringsanställd guide efter sig hela tiden?

Svar: Man måste komma ihåg att det i norra Korea inte råder fred och normala förhållanden. USA har vägrat normalisera relationerna efter vapenstilleståndsavtalet 1953 och bedriver tillsammans med andra fientliga krafter ett omfattande infiltrationsarbete för att undergräva landets socialistiska samhällssystem. Koreanerna har därför valt att sätta säkerheten och vaksamheten mycket högt. Visst kan man som utländsk besökare uppleva detta som irriterande, men det är landets rätt att självt bedöma vad som är nödvändigt och vad som gagnar dess folk.

Fråga: Varför tillåts inte nordkoreaner att resa utanför landet, eller ens inom landet utan tillstånd?

Svar: Såvitt bekant är det riktigt att koreanska medborgare måste ha tillstånd för vissa inrikes resor och pass för utlandsresor, och att man måste ange skäl för att få det. Också det måste ses mot bakgrund av landets historia och särskilda situation. Under fredliga förhållanden skulle det vara lättare att avveckla sådana restriktioner.

Fråga: Varför har man förbjudit mobiltelefoner i Nordkorea?

Svar: Det har man inte. Sedan ett par år finns nu ett landstäckande mobiltelefonnät och koreanerna kan köpa mobiltelefoner av olika märken. I städerna kan man se särskilda butiker för detta ändamål.

Fråga: Varför vill man inte ansluta sig till internet, utan bygger istället upp sitt eget ”intranät”?

Svar: Landet är anslutet till internet, men i begränsad omfattning. Man vill inte ha ett inflöde av västerländsk kultur, pornografi och annat material som har ett negativt inflytande på unga människor. Samtidigt är det en fråga som, kan man förmoda, har med landets säkerhet att göra. Och det är ett suveränt lands rätt att självt bestämma i sådana frågor.

Fråga: Hur förklarar ni att den högsta makten gått i arv i Nordkorea? Det liknar ju ren feodal monarki!

Svar: Det är en missuppfattning. Den högsta makten går inte i arv, utan ledarna utses efter sin allmänna kompetens och lämplighet av de politiska instanserna, ytterst av den folkvalda Högsta Folkförsamlingen. Att Kim Jong Il ansågs mest lämplig som efterträdare till sin far, president Kim Il Sung är inte märkligt eftersom han hela sitt liv vuxit upp i den politiska kampen, i nära samverkan med sin far, och haft olika politiska uppdrag som han anses ha skött på ett föredömligt sätt. Att far och son efterträder varandra på ledande politiska befattningar är inget unikt för Nordkorea, det förekommer i många länder. Se på USA till exempel, där George W Bush blivit president liksom sin far. Också i den svenska regeringen finns ministrar som följer i sina föräldrars spår.

Fråga: Ligger det någon som helst sanning i alla rykten man hör om svält och miserabla arbetsläger?

Svar: Ja, det är sant att livsmedelssituationen varit mycket svår, särskilt under 1990­ talet, av de skäl som ovan nämnts. Även om media i väst med illa dold skadeglädje överdriver uppgifterna på antal döda och undernärda, är det sant att många människor svalt och omkom under den period som koreanerna kallar ”den mödosamma marschen”. Genom organiserad mobilisering av landets egna resurser har DFRK:s regering lyckats förbättra situationen väsentligt och man börjar nu frigöra sig från beroendet av livsmedelshjälp från omvärlden. Det som sägs om miserabla arbetsläger bör man ta med större misstro. Säkert finns det fängelser och läger där förhållandena är hårda och internerna inte behandlas väl. Sådant förekommer i många länder. Men när USA och media i väst lyfter fram och kraftigt överdriver dessa förhållanden, är det dels för att vända uppmärksamheten bort från sina egna grova övergrepp – i Irak och Afghanistan för att bara nämna några exempel, men också i amerikanska fängelser – dels för att mobilisera världsopinionen mot det socialistiska Korea och det koreanska folkets kamp för fred, självständighet och återförening.

Fråga: Är Nordkorea en diktatur?

Svar: Påståendet att Nordkorea skulle vara en diktatur bottnar i ett snävt perspektiv på olika politiska och ekonomiska system. DFRK är en socialistisk demokrati med ett system som fungerar mycket olikt de liberala marknadsekonomierna i väst. Dess medborgare spelar en aktiv roll i nationens politiska liv på lokal, regional och nationell nivå genom sina fackföreningar eller som medlemmar av ett av landets tre politiska partier – Koreas arbetarparti, Chondoistiska chongupartiet och Koreanska socialdemokratiska partiet. Till regionala församlingar och det nationella parlamentet tillämpas personval där alla som fyllt 17 år har rätt att rösta och kandidera. Det folkvalda nationella parlamentet, Högsta Folkförsamlingen, stiftar lagar samt tillsätter regering och försvarskommission.
Vidare har alla medborgare rätt till bostad, rätt till arbete, fri sjukvård och fri utbildning. Detta är demokratiska rättigheter som saknas i många västländer.

Fråga: Är Nordkorea en stalinistisk stat?

Svar: Ordet ”stalinism” är starkt laddat och används vanligen inte som en beskrivning utan som en förolämpning. DFRK:s politiska system är baserat på jucheidén, en teori utvecklad av president Kim Il Sung och som betonar nationell självtillit och utveckling i enlighet med enskilda nationers unika förhållanden. ”Stalinismen” formades tvärtom som en universell politisk ideologi. DFRK är en socialistisk stat i den meningen att alla produktionsmedel är samhälleligt ägda. Men den centrala innebörden i anklagelsen om ”stalinism” – helt enkelt att DFRK är en diktatur – är felaktig. Korea är en socialistisk demokrati som garanterar sina medborgare individuella friheter och rättigheter i väl så hög grad som många icke­socialistiska regimer.

Fråga: Är religion förbjuden i Nordkorea?

Svar: DFRK är ett mångkonfessionellt samhälle med bland annat betydande kristna och buddhistiska folkgrupper. De flesta nordkoreaner är icke­religiösa eller ateister, men alla medborgare i DFRK åtnjuter fullständig religiös frihet enligt landets socialistiska konstitution.

Fråga: Har Nordkoreas ekonomi kollapsat?

Svar: Tvärtom har DFRK en mycket mångsidig och produktiv ekonomi med ett brett utbud av tillverkningsindustrier som producerar bilar, datorhårdvara och mjukvara, maskiner, textilier och livsmedelsprodukter för att bara nämna några exempel. Historiskt har DFRK:s ekonomi haft en övervikt av tung industri, men konsumtionsindustrins roll växer snabbt. Koreas specialiserade och utbildade arbetare är en god grund för gemensamt ägda projekt och investeringar.

Fråga: Är Nordkorea ett av världens fattigaste länder?

Svar: I en internationell jämförelse är levnadsstandarden för DFRK:s medborgare hög. I det socialistiska Korea garanterar staten alla medborgare rätten till hälsovård av god kvalitet, utbildning, stipendier för de handikappade, pensioner och tillgång till fritidsanläggningar och en mängd andra statsstödda tjänster. Faktum är att DFRK:s medborgare åtnjuter förmåner som är ovanliga i många utvecklade kapitalistiska samhällen, där det finns verklig fattigdom. Till skillnad från många kapitalistiska länder saknar DFRK bostadslöshet, arbetslöshet, prostitution och svält.

Fråga: Genomför Nordkorea reformer av sitt ekonomiska system och närmar sig kapitalismen?

Svar: Många så kallade ”experter” jämför DFRK med ”Kina på 1980­-talet”, men den jämförelsen är fullständigt vilseledande. DFRK är en planerad socialistisk ekonomi och har inga avsikter att ansluta sig till den kapitalistiska utvecklingsmodellen.

Fråga: Vilken inställning har Nordkorea till homosexualitet?

Svar: I den traditionella koreanska kulturen är det inte vanligt att individer oavsett sexuell inriktning öppet visar sina känslor. DFRK är ett land som hyllar vetenskap och rationalism, och erkänner därmed som ett faktum att många individer har homosexuell läggning och behandlar dem med respekt. Homosexuella i DFRK har aldrig utsatts för förtryck, som i många kapitalistiska länder runtom i världen, men nordkoreaner lägger också stor vikt vid samhällelig harmoni och moral. Därför tar DFRK avstånd från många kännetecken på den västliga homosexkultur som många ser som ett uttryck för konsumtionsideal, klassförtryck och promiskuitet.

Fråga: Tycker Svensk-Koreanska föreningen att Sverige ska införa ett socialistiskt system baserat på den koreanska Juche-ideologin?

Svar: Svensk-Koreanska Föreningen är en partipolitiskt obunden vänskapsförening, som arbetar för goda relationer mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea och för förståelse och vänskap mellan våra två folk. Vi respekterar koreanernas rätt att själva bestämma över sitt eget land och vi har som förening inte några synpunkter på statsskicket i Sverige.

sk/faq.txt · Senast uppdaterad: 2014/02/27 22:02 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan