Kim Jong Un håller nyårstal

Enligt tradition håller Demokratiska Folkrepubliken Koreas ledare ett tal till nationen vid nyår. Här följer några viktiga punkter ur talet inför år 2015, som hölls av Kim Jong Un.

- Förra året gjorde vi stora framsteg i byggandet av en socialistisk ekonomisk jätte och civiliserad nation genom arméns och folkets gemensamma insatser. Trots den svåra situationen och ogynnsamma förhållanden under förra året åstadkom vi uppgång i produktionen inom olika sektorer, inklusive jordbruk, fiske, kemisk industri och kolbrytning, vilket öppnar ljusa utsikter för byggandet av en ekonomisk jätte och förbättring av folkets levnadsstandard.

- Det nya året 2015 blir ett år av stor betydelse, då vi kommer att markera 70-årsdagarna av den nationella befrielsen och av grundandet av Koreas arbetarparti.

- Vi bör se till att principen ”folket främst” präglar allt partiarbete, som den bör med dess natur som ett moderligt parti, så att ett klimat av att respektera, älska och lita till folket genomsyrar det och partiarbetet fokuserar på att förbättra dess levnadsstandard. Alla partiets organisationer och företrädare bör undanröja maktmissbruk och byråkratism, ta varmt hand om människorna och leda dem på lämpligt sätt för att se till att de har förtroende för och litar på det, som de skulle göra med sina mödrar, och engagerar sig tillsammans med det.

- Vi bör hålla fast vid ideologin som partiets kraftfulla vapen och genomföra en ideologisk offensiv för att klippfast konsolidera vår revolutions ideologiska ställning.

- Vi bör lösa folkets livsmedelsproblem och förbättra deras näringsförsörjning på högre nivå med jordbruksproduktion, boskapsskötsel och fiske som främsta satsningar … I enlighet med partiets plan bör vi dynamiskt påskynda byggandet av djuruppfödningsbaser i Sepho-området och göra stadiga förberedelser för boskapsproduktion och drift.

- Alla ekonomiska sektorer och enheter bör positiva anstränga sig att öka produktionen, förbättra produkternas kvalitet och höja deras konkurrenskraft genom att utarbeta riktiga strategier för affärsverksamhet och företagande och ta tillvara alla möjliga reserver och potentialer.

- Tjänstemän, ledande deltagare i revolutionen, bör vara fanbärarna och avantgardekämpar i den pågående allmänna offensiven. De bör troget tjäna landet och folket för att främja deras välfärd och välmående med en ädel syn på patriotism och fast beredskap för hängiven service och, själva axlande tunga bördor, fördubbla sina ansträngningar i täten för massorna. Med full förståelse för partiets idéer och avsikter bör tjänstemän gå djupt bland massorna och förmå dem att villkorslöst genomföra dess linjer och politik med sina liv som insats.

- Så länge fienden fortsätter sina försök att kväva vårt socialistiska system, kommer vi konsekvent att följa songunpolitiken och linjen att samtidigt främja de två fronterna [uppbygget och försvaret] och bestämt värna landets suveränitet och nationens värdighet, oavsett hur den internationella situationen och strukturen på relationerna i länderna i vår omgivning må förändras.

nyheter/kim_jong_un_nyårstal_2015.txt · Senast uppdaterad: 2015/10/27 12:15 av daniel