Svensk-Koreanska föreningen               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Krigshot och kärnvapen på Koreahalvön

”Den senaste tiden har stormmolnen och lågtrycken samlat sig kring Koreahalvön på ett olycksbådande sätt. Som ni förstår, talar jag inte om meteorologi, utan om politik, krigshot och kärnvapen.” ”Vi kräver att Sverige ska bidra till fred och avspänning på Koreahalvön, inte till ökad konfrontation och fientlighet!”

Så börjar, respektive avslutas, det tal som hölls vid Svensk-Koreanska föreningens årsmöte 9 april 2016. Läs det här i sin helhet.

2016/04/14 21:57

Nordkorea försvarar sig mot stormakterna och FNs säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd antog i torsdags, den 3 mars, resolution nr 2270 om sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).
DFRK menar att resolutionen är ett brott mot folkrätten och att USA på detta sätt grovt missbrukar FN:s säkerhetsråd, vars uppgift enligt FN-stadgan är att värna om global fred och säkerhet och om medlemsländernas likställdhet.
I de två uttalanden som följer klargör DFRK:s regering och utrikesdepartement landets principiella inställning till resolutionen och säkerhetsrådets agerande.

» Läs mer..

2016/03/06 14:41

Japan bryter Stockholmsöverenskommelsen med DFRK

Japan har beslutat om egna sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) vid sidan av FN:s säkerhetsråds beslut. Därmed skrotar Japan ensidigt den så kallade Stockholmsöverenskommelsen med DFRK, som slöts på regeringsnivå i maj 2014. Beslutet har mötts av skarpa reaktioner.

Den japanska regeringens beslut motiveras som en reaktion på DFRK:s kärnvapenprov 6 januari och satellituppskjutningen 7 februari.
Japan utvidgar frysningen av finansiella tillgångar och restriktionerna för besök och ekonomiska transaktioner. Dessutom återinförs de sanktioner som delvis upphävdes enligt den mellanstatliga överenskommelsen i Stockholm i maj 2014.
Åtgärderna drabbar folken i båda länderna och inte minst koreaner bosatta i Japan, som redan tidigare utsatts för hård press av de japanska myndigheterna.
Att den forna kolonialmakten Japan, som själv sänder upp satelliter och medverkar i USA:s kärnvapenrustade militära inringning av DFRK, nu bryter Stockholmsöverenskommelsen och inför nya sanktioner är ett förödande slag mot de mödosamma ansträngningarna att normalisera relationerna mellan Japan och den koreanska folkrepubliken.
DFRK:s ”Särskilda utredningskommitté”, som arbetat med att fullgöra DFRK:s åtaganden enligt avtalet, protesterar mot att Japan bryter avtalet under förevändning av en fråga som inte har med avtalets genomförande att göra och meddelar att kommittén därför avslutar sina undersökningar om försvunna japaners öde och upplöser sig själv.
Chongryon, Organisationen av koreaner bosatta i Japan, betecknar de japanska sanktionerna som ”ett försök att isolera och utöva påtryckningar mot DFRK genom att trappa upp byggandet av den militära triangelalliansen med USA, södra Korea och Japan samtidigt som man ropar högt om ’hotet från norr’… Det är oförlåtligt att man skapar nya konstlade hinder i relationerna mellan DFRK och Japan, orimligt begränsar och slår ned på Chongryons aktiviteter och koreaners liv i Japan.”
Stockholmsöverenskommelsen var ett välkommet steg för att förbättra relationerna mellan DFRK och dess grannland Japan. Det är beklagligt att Japan nu ensidigt frångår denna överenskommelse och försvårar relationerna mellan de två länderna och inte minst relationerna mellan koreaner bosatta i Japan och deras hemland.

Christer Lundgren, ordförande Svensk-Koreanska föreningen

2016/02/29 22:18

DFRK aviserar satellituppskjutning

Uppgifter från nordkoreanska myndigheter sända till internationella teleunionen samt internationella maritima organisationen aviserar en uppskjutning av en jordobservationssatellit, någon gång mellan 8 och 25 februari. Man har också uppgett koordinater för var drivsteg kommer att landa i havet.

2016/02/03 00:31

Nordkoreas vätebombsprov – ett svar på USAs hot

Nordkoreas provsprängning av en liten vätebomb den 6 januari motiveras som en självförsvarsåtgärd för att värna freden på Koreahalvön och säkerheten i regionen inför det ständigt växande kärnvapenhotet och utpressningen från USA och dess allierade.

Det militära hot som folkrepublikens ledning uppfattar är reellt, det är ingen illusion. USA har konsekvent avvisat alla försök att sluta ett fredsavtal efter Koreakriget och göra Koreahalvön till en kärnvapenfri zon. Istället har de byggt upp en massiv offensiv militär kapacitet riktad mot norra Korea. Tillsammans med de sydkoreanska styrkorna genomför USA varje år allt mer omfattande offensiva militärövningar, innefattande strategiska och andra kärnvapen och inriktade på invasion och ockupation av Demokratiska Folkrepubliken Korea.

» Läs mer..

2016/01/11 11:30

Kim Jong Un anger vägen till fred och välstånd i Korea

Nyårshälsningen från den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un var en omfattande programförklaring inför det nya året 2016, närmast motsvarande en svensk regeringsdeklaration.

Tonvikten låg vid utvecklandet av landets ekonomi och förbättring av folkets levnadsstandard, samtidigt som han underströk vikten av att stärka landets försvarsförmåga för att avvärja den ständigt hotande krigsfaran samt att verka för avspänning och nationell återförening.

Under det kommande året kommer Koreas arbetarparti att hålla sin sjätte kongress för att summera de framsteg som nåtts och ange kommande uppgifter för att bygga en blomstrande nation. Partiet ser förbättrande av folkets levnadsvillkor som den viktigaste av statens många uppgifter. Kim Jong Un angav många åtgärder för att åstadkomma det, däribland uppmaningar att återställa landets skogar, att hushålla med landets resurser och att förhindra miljöförstöring.

En intensiv kamp förs bland tjänstemän mot alla former av maktmissbruk, byråkrati och korruption, som tär på och underminerar den stora enigheten. Tjänstemännen ska verkligen tjäna folket och vara kompetenta ledare som gör osjälviska, hängivna insatser för folkets väl, underströk han.

Nyårshälsningen framhöll också vikten av självständig utveckling: ”Dyrkan av stora länder och beroende av utländska krafter är vägen till nationell undergång.”

Ett utförligt avsnitt berörde uppgifterna för att återförena Korea samt Demokratiska Folkrepubliken Koreas utrikespolitiska ställningstaganden. De sydkoreanska myndigheterna kritiserades för att gå emot tendensen till interkoreansk dialog och avspänning och istället försöka åstadkomma regimskifte och systemförändring i norra Korea och underblåsa misstro och konfrontation mellan nord och syd.

Kim Jong Un kritiserade USA:s fientliga politik mot DFRK och dess vägran att ersätta stilleståndsavtalet med en fredspakt för att undanröja krigsfaran, dämpa spänningar och skapa en lugn miljö på Koreahalvön. Utan att nämna Japan och EU vid namn kritiserade han USA:s vasaller för att driva en kampanj om ”mänskliga rättigheter” mot DFRK.

– Vårt parti och vår republiks regering kommer att ytterligare stärka solidariteten med världens folk som motsätter sig aggression och krig, dominans och underkastelse, och utveckla relationer av vänskap och samarbete med alla länder som respekterar vår nationella suveränitet och är vänliga mot oss, klargjorde han.

Kim Jong Uns nyårshälsning klargör ännu en gång den nordkoreanska politiken, som förtjänar stöd från Koreavänner och alla människor som är för oberoende, fred och avspänning i världen.

2016/01/04 18:29

Svensk militär efterlyser källkritik

I Försvarsmaktens personaltidning, Försvarets Forum nr 4/2015 uppmanar Sveriges försvarsattaché i Pyongyang Mats Fogelmark till källkritik mot rapporter om Nordkorea. Vad är egentligen sant av det som når oss om Nordkorea?
– Det kan vara svårt att veta, men jag anser att vi åtminstone i Sverige ska vara mycket källkritiska till de rapporter som utmålar ledaren Kim Jong-Un som galen eller liknande, svarar Mats Fogelmark.
– Det vanligaste misstaget man kan göra är att förlöjliga Nordkorea. De må ha udda vanor sett med våra ögon, men de är inte irrationella i sin politik eller sina handlingar, säger han.
Mats Fogelmark är sedan ett år Sveriges försvarsattaché i Kina. Han är också sidoackrediterad i Nordkorea och har därmed betydande insyn i landet. Men det är inte första gången han arbetar på Koreahalvön: 2006-2007 tjänstgjorde han vid NNSC (Neutrala Nationers Övervakningskommission) som en av fem svenska officerare, i den demilitariserade zonen (DMZ) mellan södra och norra Korea.
– Det mesta är annorlunda i Pyong­yang nu jämfört med då. De vanligaste bilarna som då rullade på de öde gatorna var gamla slitna Volvo 144:or, en påminnelse om att Sverige 1973 var första västerländska land som öppnade ambassad i landet. I dag ser Pyong­yang mer ut som en kinesisk stad, vagn­parken är modernare, det finns taxibilar, flertalet har mobiltelefoner.
– Utvecklingen nu är en helt annan, förhoppningsvis till det bättre för det koreanska folket, säger Mats Fogelmark.
– De är en militärt stark nation men min magkänsla säger att varken Nord- eller Sydkorea vill ha krig. Det är viktigt att betona att det är ett folk delat i två nationer.
– Det nordkoreanska synsättet är till exempel att Sydkorea är ockuperat av USA. Båda sidor vill återförenas i någon form, men på helt egna villkor.

2015/12/21 22:45

Koreas arbetarparti 70 år

Den 10 oktober 2015 firade Koreas arbetarparti 70 år.
Läs här om partiet och dess historia.

Föreningen kan här också presentera en svensk översättning av det tal som Kim Jong Un höll i samband med firandet.

2015/10/09 18:45

Nordkoreansk "avhoppare" vill hem

I ett reportage i CNN från september berättas historien om Kim Ryon Hui, en kvinna från Pyongyang som är fast i Sydkorea utan att kunna åka hem till sin familj i nord.

» Läs mer..

2015/10/07 22:10

Svenska tidningar spred bluffnyhet om Nordkorea

I början av juli spred den statliga sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap den sensationella ”nyheten” att en biokemist från Demokratiska Folkrepubliken Korea hoppat av till Finland.
Trots att andra stora sydkoreanska medier ignorerade den obekräftade nyheten valde västerländsk media att med braskande rubriker föra fram denna sensationella uppgift.

Finska Helsingin Sanomat, som slagit upp ”nyheten” stort, såg sig av händelselogiken tvungen att gräva i frågan, eftersom den berörde Finland. Men efter nästan två månaders sökande tvingas den stora finska tidningen konstatera att det hela var en bluff.

» Läs mer..

2015/09/28 21:04

Oroande provokationer på Koreahalvön

Uttalande från Svensk-Koreanska Föreningen
25 augusti 2015

Den akuta militära spänningen på Koreahalvön har dämpats efter den överenskommelse på hög nivå som träffats i förhandlingsbyn Panmunjom. Det är mycket glädjande. Samtidigt är det angeläget att vara klar över vad som orsakade den spända situationen.
Uppladdningen började med att sydsidan inledde propagandasändningar mot norr med stora högtalare. Som förevändning angav man att två sydkoreanska soldater dödats av en landmina på den sydkoreanska sidan av den demilitariserade zonen – en tragisk händelse som nordsidan inte hade med att göra, men gavs skulden för. I den överenskommelse som nu träffats beklagar nordsidan denna händelse, men medger inte något ansvar för den.
På torsdageftermiddagen den 20 augusti sköt sedan sydkoreansk militär 36 granater mot Koreanska Folkarméns civila polisposteringar under förevändning att nordsidan skulle ha skjutit en granat mot sydsidan. Sydsidan angav inte varifrån denna beskjutning skulle ha kommit, var den träffat eller vilken slags granat eller raket som skulle ha använts.
Nordsidan framhöll att de inte skjutit ens en enda kula eller en enda granat mot sydsidan, inte ens av misstag.
Lyckligtvis skadades inga människor av den massiva sydkoreanska artilleribeskjutningen.
Dessa båda sydkoreanska provokationer – propagandasändningarna och artilleribeskjutningen – sågs av nordsidan som särskilt allvarliga eftersom de inträffade samtidigt som minst 30 000 USA-soldater och mer än 50 000 sydkoreanska soldater medverkade i den USA-ledda gemensamma militärövningen Ulji Freedom Guardian helt nära nordkoreanskt territorium. Övningen är inriktad på landstigningsoperationer och kommandooperationer för överraskningsangrepp mot norra Korea och ockupation av Pyongyang.
Den enorma omfattningen av denna gemensamma militärövning framgår om man jämför med Natos gemensamma militärövning ”Quick reaction 15” i Europa, den största någonsin sedan kalla kriget, där enligt uppgift 5 000 soldater från 11 länder medverkar.
Nordsidan svarade med att utlysa hög krigsberedskap.
Den överenskommelse som nu träffats innebär att sydsidan slutar med den provokativa högtalarpropagandan och nordsidan avbryter krigsberedskapen. Överenskommelsen öppnar dörren för fortsatta samtal och dialog för att förbättra nord-syd-relationerna och för återföreningsmöten med splittrade familjer.
Svensk-Koreanska föreningen välkomnar denna överenskommelse och hoppas att den ska leda till fortsatta samtal om Koreas framtid.
USA och sydsidan bör avstå från provokationer som ökar spänningarna på Koreahalvön, däribland stora offensiva gemensamma militärövningar.
USA bör dra bort sina trupper från Korea och överlåta till de koreanska parterna att utan främmande inblandning forma en framtid inriktad på avspänning och en fredlig och självständig återförening.
Sverige bör aktivt understödja och medverka till en ny period av avspänning och fred på Koreahalvön.

2015/08/25 22:14

Farlig situation på Koreahalvön

Läget på Koreahalvön är just nu mer spänt än på länge. Detta sedan Sydkorea, i strid med tidigare avtal, startat utsändning av propaganda från enorma högtalare som kan höras flera mil in i nord. I skrivande stund verkar det som att situationen kunnat lugnats ner något som ett resultat av ett möte som hållits under lördagen 22 augusti på hög nivå, i Panmunjom vid demarkationslinjen mellan de båda koreanska staterna. Vad mötet konkret har avhandlat vet vi dock ännu inte.

Dagens tonläge bör ses i perspektiv mot den så kallade Solkskenspolitiken som under flera år i början av 2000-talet fördes från sydsidan. Denna resulterade i flera förtroendeskapande åtgärder från båda parter och det talades då faktiskt på allvar om både fredsavtal och en framtida återförening. Men Solskenspolitiken fick tyvärr ett abrupt slut i februari 2008 då Lee Myung Bak installerades som president i södra Korea. Det förtroende som hans föregångare Kim Dae Jung och Roh Moo Hyun byggt upp raserades snabbt och ersattes av en konfrontativ politik och en princip om att återförening skulle ske genom absorption - alltså att nord skulle ge upp sitt ekonomiska och politiska system och inordnas under den kapitalistiska och USA-vänliga regimen i syd. Denna politik har tyvärr också fått sin fortsättning i administrationen kring nuvarande president Park Geun Hye.

Vart utvecklingen på Koreahalvön ska leda är nu helt upp till ledarskapet i syd. Man har i stort bara två alternativ. Antingen kan man fortsätta den konfrontativa politiken i kombination med vapenskrammel tillsammans med USA. En sådan linje kommer oundvikligen leda till militär konfrontation och man riskerar ett regelrätt krig med fruktansvärda konsekvenser för hela det koreanska folket. Men man kan också välja att skruva ner retoriken och istället söka förtroendeskapande åtgärder för att hitta tillbaka till den anda som rådde under Solskenspolitiken, med en slutgiltig fred och återförening i en federation som mål enligt principerna i den nord-sydliga 15 juni-deklarationen.

Fred på Koreahalvön är möjlig.

2015/08/22 15:31

70 år efter Koreas befrielse – är fred möjlig på Koreahalvön?

Vid Nordiska fredssamtalen i Degerfors höll föreningens ordförande Christer Lundgren ett tal med anledning av 70-årsdagen av Koreas befrielse från den japanska kolonialismen.

Koreas befrielse var en historisk seger i den antikoloniala, antifascistiska kampen för nationell frigörelse under andra världskriget. Den förebådade en ny era av nationell självständighet och välstånd för hela koreanska nationen.
Men idag är Korea ett delat land och Koreahalvön är en av världens främsta spänningshärdar. Är fred möjlig på Koreahalvön? Svaret ligger i historien om det koreanska folkets kamp för självständighet, fred och nationell återförening.

Läs talet här i sin helhet: 70 år efter Koreas befrielse – är fred möjlig på Koreahalvön?

2015/08/15 18:15

Sjömän kidnappade av Sydkorea

Nyligen fick en nordkoreansk fiskebåt problem och drev in på sydkoreanskt territorialvatten där den fick bogserhjälp av kustbevakningen. Men av fem i besättningen är tre fortfarande kvar i södra Korea och får inte återvända hem. Sydkorea menar att dessa är ”avhoppare” som inte vill vända hem, men har hittills vägrat att låta anhöriga tala med dem. Deras familjer har i ett gemensamt brev till internationella Röda Korset och FN:s organ för mänskliga rättigheter skrivit:

Vi är Chon Myong Hui, Hong Chang Ae och Han Hyok, med familjerna till Ri Song Chol(man, 35), Choe Yong Ung(man, 42) och Han Chung Il (man, 23), medborgare i Demokratiska Folkrepubliken Korea, som drev iväg och nyligen blev omhändertagna av sydkoreanska myndigheter.
Sydkorea har skickat hem två av fem men vägrar låta övriga, våra män och söner, återförenas med sina familjer. De hävdar att männen ”hoppat av” och önskar stanna i södra Korea men det är en lögn som bara syftar till att dölja en kidnappning. Man har också avvisat vår begäran att få träffa våra familjemedlemmar.
Våra söner lovade att de skulle återvända snarast med båten full av fångst och min man lovade också att snart vara tillbaka samtidigt som han klappade sina barn som fallit i sömn. Hur skulle dessa människor vilja överge sina föräldrar, sin älskade fru och sina barn?

Nordkoreanska Röda Korset uppmanar internationella organisationer att sätta press på sydkoreanska myndigheter att släppa de kidnappade männen.

Svensk-Koreanska föreningen fördömer Sydkoreas agerande och ställer sig bakom kravet på att männen genast ska släppas och få återvända hem till sina familjer.

2015/07/23 11:18

Nya ekonomiska metoder ger resultat

Nordkorea prövar nya metoder för att stimulera landets ekonomi. Bönder och företagsledare uppmuntras att ”sköta verksamheten kreativt”. Enligt nordkoreanska ekonomer har åtgärderna resulterat i högre löner och ökade skördar. Det bekräftas också av utländska Koreakännare.

» Läs mer..

2015/07/20 18:28

Hälsning till minne av Kim il Sung

Den 8 juli är 21-årsdagen av president Kim Il Sungs bortgång 1994. Med anledning av den dagen har Svensk-Koreanska föreningen skickat en hälsning till DFRK:s ledare Kim Jong Un. Där sägs:

”President Kim Il Sung var en enastående ledare som ägnade hela sitt liv åt kampen för Koreas nationella oberoende, det koreanska folkets framåtskridande och den internationella rörelsen för oberoende, fred och sociala framsteg. Han mobiliserade kraftfullt sitt folk mot formidabla motståndare som den japanska kolonialismen och den USA-ledda imperialismen. Han grundade och försvarade framgångsrikt folkets Korea, baserat på de arbetande klasserna, folkets breda massor, och byggde socialismen samtidigt som han på ett konstruktivt sätt verkade för nationens högsta gemensamma intressen – oberoende, fred och nationell återförening. Under sin verksamhet genom många decennier utvecklade han jucheidén, en unik progressiv ideologi för att vägleda och organisera folkets kamp, och initierade songunpolitiken. Han löste också på ett föredömligt sätt frågan om att föra revolutionen vidare i generation efter generation tills målet är fullständigt uppnått.”

Hälsningen konstaterar också att Kim Il Sungs Korea, folkets Korea, idag under ledning av förste sekreterare Kim Jong Un, förblir en stabil och dynamisk kraft för framåtskridande och att det koreanska folket framgångsrikt går vidare på den väg som banats av president Kim Il Sung, mot de mål som utstakats av honom och hans efterträdare generalsekreterare Kim Jong Il.

2015/07/07 22:51

Två årsdagar

På måndag den 15 juni, är det 15 år sedan generalsekreterare Kim Jong Il och den dåvarande sydkoreanska presidenten Kim Dae Jung träffades i Pyongyang och antog den historiska nord-sydliga 15 juni-deklarationen vid det historiska första nord-sydliga toppmötet.

Den 19 juni är det 51 år sedan ledaren Kim Jong Il började arbeta för Koreas Arbetarpartis centralkommitté, den 19 juni 1964.

Dessa två årsdagar var tema för ett tal som föreningens ordförande höll Svensk-Koreanska Föreningens vårutflykt 2015 till Bergianska trädgården vid Brunnsviken i Stockholm.

» Läs mer..

2015/06/14 16:23

Solens dag

15 april firas i Korea varje år Solens dag, till minne av president Kim Il Sungs födelse. För att uppmärksamma detta höll Svensk-Koreanska föreningen ett föredrag i Stockholm 11 april 2015 som här kan läsas:
» Kim Il Sung och Koreas unika ledarstil

2015/04/22 22:43

Sydkoreanska ”säkerhetslagen” – ett brott mot mänskliga rättigheter

Den ”nationella säkerhetslagen” infördes i södra Korea 1948 av (den av USA handplockade ledaren) Syngman Ri för att undertrycka och utrota progressiva individer och andra människor i södra Korea som stod emot den proamerikanska diktaturregimen.

Lagen tillämpas än i dag. Efter att Park Geun Hye tillträdde som president i södra Korea har den tillämpats än mer vildsint än tidigare.

Säkerhetslagen är en odemokratisk, rent fascistisk, lag som kränker grundläggande mänskliga rättigheter och blockerar nationell försoning, enhet och återförening. Den stämplar DFRK och organisationer av utländska landsmän som ”regeringsfientliga” och den hindrar fria besök, kontakter och dialog mellan norr och söder.

» Läs mer..

2015/04/04 11:50

Husrannsakningar mot koreaner i Japan

Två förgrundsgestalter för den koreanska organisationen Chongryon i Japan utsattes 26 mars för plötsliga och hänsynslösa husrannsakningar av polisstyrkor på order av Japans Polisministerium.

Polisingripandet mot Chongryon betecknas som fascistiskt våld och fördöms skarpt i ett uttalande av DFRK:s kommitté för kulturella relationer med främmande länder (CCRFC).

» Läs mer..

2015/04/04 11:43

Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/14 21:54 (extern redigering)
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0