Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Koreas folk hedrar minnet av Kim Jong Il

I Demokratiska Folkrepubliken Korea förbereder man nu firandet av den lysande stjärnans dag, den store ledaren general Kim Jong Ils födelsedag den 16 februari. Den dagen uppmärksammas också av vänskapsorganisationer och andra organisationer och enskilda människor världen över.

Kim Jong Il ledde den koreanska revolutionen i nära samverkan med president Kim Il Sung så länge denne levde. Efter presidentens bortgång ledde han med songun-politiken (militären främst) Demokratiska Folkrepubliken Korea genom stora svårigheter. Han försvarade socialismens idé och folkmakten, den unika juche-baserade koreanska modellen av socialism med det arbetande folket i centrum.

Under svåra omständigheter värnade han bestämt landets och folkets öde. Under hans ledning förbättrades befolkningens välstånd och Demokratiska Folkrepubliken Korea byggde ett kraftfullt försvar, grundlade en avskräckande kärnvapenstyrka och ökade det socialistiska Koreas internationella anseende. Han arbetade också intensivt för en fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen, av egen kraft, markerat särskilt av det nord-sydliga toppmötet i Pyongyang och den historiska 15 junideklarationen 2000.

General Kim Jong Il var en framstående ledare och patriot. I handling och med sina skrifter gav han ett betydande bidrag till världens folks strävan efter oberoende.

Dagens anmärkningsvärda utveckling i DFRK, under ledning av ordförande Kim Jong Un, president för statsangelägenheter i DFR Korea, bygger på det revolutionära arv som general Kim Jong Il lämnade efter sig. Det koreanska folket möter alla hot och utmaningar med hög värdighet och är med all rätt stolta över framstegen i det socialistiska bygget, som de menar är direkt kopplade till den store generalens enastående idé, hans brinnande kärlek till sitt folk och hans odödliga bedrifter. De visar djup respekt för den store generalen som ägnade sitt liv åt partiet och revolutionen, landet och folket och kommande generationer.

2023/02/11 23:45

Vind och sol viktiga energikällor

Demokratiska Folkrepubliken Korea använder aktivt naturliga energikällor som vind- och solenergi. Den tekniken ses som ett svar på såväl inhemska behov som globala energiförsörjningsproblem beroende på begränsade fossila energiresurser och ett allt mer onormalt klimat orsakat av miljöföroreningar och global uppvärmning. Andelen av den totala energiförbrukningen från förnybar energi ökade från cirka 7 procent 1992 till nära 25 procent 2015. Dessutom har DFRK vidtagit politiska åtgärder, som lagen om förnybar energi 2013. Småskaliga förnybara energikällor som solpaneler och vindkraftverk lämpar sig särskilt väl för bostadsområden på landsbygden. 2015 började DFRK bygga småskaliga vindkraftverk som genererar mellan 100 och 300 Watt effekt.


2023/02/01 23:10

Nya utmanande mål för det nya året

Årsskiftet blev en rejäl kraftuppvisning i DFRK med en stor mobilisering av Koreas arbetarparti och hela folket för att stärka landets ekonomi, öka folkets levnadsstandard och ytterligare förbättra landets försvarsförmåga.

Under det gamla årets sista dagar samlades Koreas arbetarpartis centralkommitté i ett veckolångt möte den 26–31 december för att noga utvärdera de två senaste årens kamp och ange nya mål för året 2023. Mötet avslutades med en uppvisning av nya avancerade egenutvecklade vapen och med ett storslaget nyårsfirande.

Det var partiets åttonde centralkommitté som höll sitt sjätte plenarmöte. Generalsekreterare Kim Jong Un föredrog en utförlig rapport om utvecklingen sedan den åttonde partikongressen och besluten vid efterföljande plenarmöten under år 2022, som han betecknade som ”en period av utmaningar och hot utan motstycke” med ”plötsliga och allvarliga förändringar i den inre och yttre situationen” under vilken ”partiet och folket har gjort stadiga och kraftfulla framsteg samtidigt som de fört en mödosam kamp i fast enhet”.

Han framhöll bland annat elimineringen av Covid 19 i DFRK, flera stora projekt för att förbättra befolkningens levnadsstandard och den framgångsrika uppbyggnaden av det nationella försvaret, inklusive den nya kärnvapenlagen.

– Fantastiska framgångar som symboliserar kampen för år 2022 har gjorts i byggandet av Hwasong- och Ryonpho-områdena, som var de viktigaste uppgifterna inom byggområdet. Projekt av stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och förbättringen av folkets försörjning avslutades. Det nya programmet för landsbygdsrevolution startade dynamiskt, modellhus som representerade den nya eran av landsbygdsutveckling byggdes i städer och län över hela landet och den ekonomiska förvaltningen har kraftigt förbättrats, sade han.

Han framhöll folkets anda av självtillit, djärvhet och kreativitet som drivkraft bakom framstegen och kritiserade tendensen till ”förlegade idéer” bland vissa ekonomiska tjänstemän, som att försöka kompromissa med principen om självtillit och inte överge beroendet av andras teknologi.

Han uppmanade arbetarna, vetenskapsmännen och teknikerna i den nationella ekonomins nyckelsektorer att övervinna de svårigheter som revolutionen står inför genom sina egna ansträngningar och åter hålla 1960- och 70-talens stridsanda och fana högt.

Rapporten satte som huvudmål de ekonomiska indexen och tolv huvudmål som ska uppnås av alla sektorer av den nationella ekonomin under det nya året och specificerade sätten att uppnå dem.

Rapporten diskuterades vid sektionsvisa workshops och rådgivande möten under två dagar. Därefter summerade partiets politbyrå förslagen till ändringar och kompletteringar i förslaget till resolution, varefter resolutionsförslaget överlämnades till plenarmötet. Mötet fastställde uppgifter för det kommande året och gjorde några förändringar i Koreas arbetarpartis centrala ledarorgan.

Plenarmötet noterade att stora framgångar hade gjorts när det gäller att stärka partiet. Dessutom bekräftade det att oberoende, självförsörjning och självtillit är ”den koreanska revolutionens oföränderliga riktlinje”.

I sin rapport sade generalsekreterare Kim Jong Un att 2023 skulle bli ett mycket betydelsefullt år för DFRK eftersom det då är 70 år sedan segern i fäderneslandets befrielsekrig och 75 år sedan Demokratiska Folkrepubliken Koreas grundande samt det tredje året av den femårsplan som fastställdes av Koreas arbetarpartis åttonde kongress i januari 2021.

Bostadsbyggandet angavs som den första stora politiska uppgiften, däribland en ny gata med 3 700 lägenheter tillsammans med byggandet av 10 000 lägenheter i andra etappen i Hwasong-området och det tredje året av byggandet av 50 000 lägenheter i huvudstaden Pyongyang. Rapporten betonade även behovet av större ansträngningar i landsbygdsbyggandet på grundval av de erfarenheter som samlats under år 2022.

Rapporten angav uppgifter för jordbrukssektorn, lätt industri, regional industri, offentlig service, fiske, stadsförvaltning och andra sektorer direkt relaterade till folkets livsföring, samt vetenskap och teknologi, utbildning, hälsovård och olika kulturområden.

Det ökade hotet från USA-imperialisterna, deras sydkoreanska marionetter och andra krafter gör att DFRK för att bestämt värna om landets absoluta värdighet, suveränitet och rätt till existens, måste öka sin nationella försvarsförmåga inklusive ”en exponentiell ökning av landets kärnvapenarsenal”.

– Under 2022 stationerade USA upprepade gånger olika medel för kärnvapenangrepp i södra Korea på nivån av konstant utplacering, vilket ökade nivån av militärt tryck på DFRK till det maximala. Samtidigt driver de på förverkligandet av trepartssamarbete med Japan och södra Korea i full skala samtidigt som de arbetar hårt för att etablera ett nytt militärt block som en asiatisk version av Nato under benämningen ”förstärkt allians”.

– Vår kärnvapenstyrka ser som det första uppdraget att avskräcka krig och värna fred och stabilitet, men om den inte lyckas avskräcka kommer den att utföra det andra uppdraget, vilket inte kommer att vara defensivt.

Uppgiften ställdes att utveckla ytterligare ett ICBM-system vars huvudsakliga uppdrag är snabba kärnvapenangrepp. DFRK kommer också att skjuta upp sin första militära spaningssatellit.

Koreanska folkarmén kommer att stärkas ideologiskt och politiskt eftersom det kommande året kommer att se både 70-årsdagen av segern i fäderneslandets befrielsekrig mot de amerikanska imperialistiska angriparna och 60-årsdagen av den militanta revolutionära sloganen ”En match för hundra”.

De beslut som mötet antog kommer att vara riktlinjer för den koreanska revolutionens segrar 2023. När de genomförs kommer levnadsstandarden för folket i DFRK att skjuta i höjden och DFRK:s nationella försvarsförmåga kommer att stärkas ytterligare.

2023/01/06 13:04

Elva år sedan Kim Jong Il gick bort

Kim Jong Il var det koreanska folkets store ledare under en avgörande period i Koreas utveckling. Den 17 december i år är det elva år sedan han gick bort, en dag som uppmärksammas såväl i Korea som av progressiva människor världen över.

Född den 16 februari 1942 som son till den store partisanledaren, senare president, Kim Il Sung och hans fru Kim Jong Suk, växte han upp i en revolutionär omgivning och fick tidigt gedigen politisk skolning. Den 25 augusti 1960 inspekterade han Seoul Ryu Kyong Su-vaktens 105:e stridsvagnsdivision med den store ledaren Kim Il Sung, vilket ses som inledningen på hans songun-baserade ledarskap.

Den 22 juli 1961 antogs han vid 19 års ålder som medlem av Koreas arbetarparti och den 19 juni 1964 började han arbeta i Koreas arbetarpartis centralkommitté. I oktober 1972 invaldes han som medlem av centralkommittén. I september 1973 valdes han till sekreterare för partiets centralkommitté och i februari 1974 valdes han till medlem av centralkommitténs politiska kommitté och utsågs som efterträdare till den store ledaren Kim Il Sung.

Vid Koreas arbetarpartis 6:e kongress i oktober 1980 valdes han till medlem av centralkommitténs politiska byrås presidium, sekreterare för partiets centralkommitté och medlem av partiets centralkommittés centrala militärkommission.

Under åren 1982–2002 valdes han till delegat till de 7:e, 8:e, 9:e, 10:e och 11:e Högsta folkförsamlingarna. I maj 1990 valdes han till förste vice ordförande i DFRK:s Nationella försvarskommission, den 24 december 1991 valdes han till överbefälhavare för Koreanska folkarmén, den 20 april 1992 utsågs han till marskalk och den 9 april 1993 valdes han till ordförande i DFRK:s Nationella försvarskommission.

Den 8 oktober 1997 valdes han till Koreas arbetarpartis generalsekreterare.

Han gick bort alltför tidigt vid 69 års ålder, den 17 december 2011, då han var på hemväg från en på-platsen-vägledning vid en fabrik, en produktionsanläggning i ett avlägset område i DFRK. Han sörjdes djupt av sitt folk.

Under sin verksamma period skrev han ett stort antal betydelsefulla arbeten, där han med djupgående kunskap utvecklade juche-idén och belyste för revolutionen viktiga ideologiska och praktiska frågor och erfarenheter. Hans Selected Works (Valda verk) omfattar 14 volymer och För slutförandet av juche-revolutionens sak 10 volymer.

Bland hans verk kan nämnas titlar som Om juche-idén, Revolutionärt partibyggande, Socialism är vårt folks livlina, Låt oss gå fram under marxismen-leninismens och juche-idéns fana, Om att bevara juche och nationalkaraktären i revolutionen.

Då flera andra länder övergav socialismen skrev han viktiga skrifter, däribland Socialism är vetenskap och Att missbruka socialismen är oacceptabelt!

Den 4 augusti 1997 publicerades hans Låt oss utföra kamrat Kim Il Sungs instruktioner för nationell återförening, som kan ses som ett led i förberedelserna för det första nord-sydliga toppmötet i Pyongyang 15 juni 2000.

Kim Jong Il reste också utomlands. Han besökte Sovjetunionen 1959, Indonesien 1965, Kina 1983, 2000, 2001 och 2004 och Ryska federationen 2001 och 2002.

Till hans historiska bidrag och prestationer hör etablerandet av songun-politiken (militären främst) och utvecklandet av DFRK:s avskräckande kärnvapenkapacitet. Tack vare songun-politiken lyckades det koreanska folket under hans ledning ta sig igenom ”den mödosamma marschen” på 1990-talet och slå vakt om sin unika juchebaserade socialistiska folkmakt och DFRK:s fred och självständighet.

Den 31 augusti 1998 sköt DFRK framgångsrikt upp ”Kwanggwangsong 1”, den första konstgjorda satelliten i omloppsbana, som följdes av ”Kwanggongsong 2” den 5 april 2009. DFRK genomförde sitt första kärnvapenprov den 9 oktober 2006 (tre år efter USA:s invasion av Irak, som i Korea sågs som ett allvarligt omen för det egna landets säkerhet) och dess andra kärnvapenprov den 25 maj 2009.

Den 15 juni 2000 hölls, som tidigare nämnts, det första nord-sydliga toppmötet i Pyongyang mellan ledaren Kim Jong Il och södra Koreas president Kim Dae Jung. Det mötet inledde en återföreningsera med flera gemensamma deklarationer och ett andra nord-sydligt toppmöte den 7 oktober 2007.

Efter president Kim Il Sungs bortgång den 8 juli 1994 utlyste Kim Jong Il tre års sorgeperiod och beslutade att den store ledaren Kim Il Sung skulle förbli Demokratiska Folkrepubliken Koreas president för evigt. Han införde juche-eran, en tidräkning som börjar med president Kim Il Sungs födelseår som Juche 01 och han beslöt att den 15 april, president Kim Il Sungs födelsedag, ska firas som Solens dag, som uttryck för högsta respekt för den evige presidenten och den stora ledaren kamrat Kim Il Sung.

Tack vare Kim Jong Ils mer än fyra decennier långa ledarskap kunde hans efterträdare Kim Jong Un överta ledarskapet för en stark och självständig nation, där ledaren, folket, partiet och armén står helhjärtat och orubbligt enade och bygger sitt land för att förverkliga president Kim Il Sungs stora vision om ett starkt, självständigt och återförenat Folkets Korea.

2022/12/12 09:17

Lyckat test av Hwasongpho-17

18 november genomförde DFRK en andra testuppskjutningen av vad som troligen är världens största interkontinentala ballistiska missil, Hwasongpho-17. Detta monster väger ca 100 ton, är 25 m lång och bärs av ett 11-axlat terrängfordon. Den tros ha en räckvidd på 15 000 km. Det betyder att om den används för att bära en stridsspets från DFRK så är hela USA, eller Europa, inom räckvidd. Samtidigt är raketen en möjlig plattform för att lyfta satelliter till omloppsbana. DFRK:s ledare Kim Jong Un bevittnated testuppskjutningen tillsammans med sin dotter. I ett uttalande sade han att Demokratiska Folkrepubliken Koreas mål är förfoga över världens starkaste strategiska försvar.

2022/11/27 17:59

Hård kamp för fred och välstånd – Koreas arbetarparti 77 år

Idag, 10 oktober 2022, firar Koreas arbetarparti sin 77-årsdag.

För en månad sedan, den 8 september, antog Demokratiska Folkrepubliken Koreas 14:e högsta folkförsamling, en lag som befäste republikens ställning som kärnvapennation. Den politiken ligger fast oavsett vilka hot, sanktioner och locktoner man utsätts för, fastslog lagen.

Med denna lag fastställde Högsta folkförsamlingen en politik och en institutionell mekanism för att definitivt garantera statens och folkets säkerhet under en mycket lång tid framöver. I ett utförligt tal klargjorde landets ledare ordförande Kim Jong Un att så länge imperialismen, vars inneboende natur och tillvaro är aggression och plundring, existerar, kan roten till krig inte utrotas, och motsättningen och kampen mellan socialismen, som strävar efter självständighet och fred, och imperialismen är oundviklig. Beslutet låg i linje med den femårsplan som antogs vid Koreas arbetarpartis åttonde kongress i januari 2021 och det baseras på partiets och folkets erfarenheter av den sekellånga och ytterst hårda kampen för nationellt oberoende, fred och suveränitet.

Koreahalvön med sitt strategiska läge i Ostasien har genom historien utsatts för rivalitet mellan stormakter, främst USA, Ryssland, Kina och Japan. I början av 1900-talet gjorde den japanska imperialismen Korea till en koloni och försökte utplåna dess nationella identitet. Efter landets befrielse ockuperades södra delen av landet av USA-imperialisterna, som några år senare försökte lägga under sig hela Koreahalvön, en ambition som de trots sitt nederlag i kriget aldrig övergett.

Koreas arbetarparti har, sedan bildandet den 10 oktober 1945, i 77 år lett det koreanska folkets kamp mot imperialismen, för nationell suveränitet och återförening och dess socialistiska uppbygge för att uppnå massornas självständighet. Partiet har gått en otrampad väg, samlat rika erfarenheter och format en unik koreansk socialistisk modell, som gjort Demokratiska Folkrepubliken Korea till en ointaglig befästning för den antiimperialistiska kampen och för socialismen. Partiets politik sätter folkets intressen främst och det strävar att i allt sitt agerande med moderlig omsorg tjäna folket.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har utsatts för mer långvariga och hårdare sanktioner och blockad än något annat land. Så försöker imperialistmakterna med alla upptänkliga metoder undergräva landets ekonomi, kväva det och därigenom skapa missnöje bland folket i förhoppningen att detta ska riktas mot mot partiet och regeringen och att landet så ska försvagas och avväpnas.

Demokratiska Folkrepubliken Korea står inför allvarliga ekonomiska svårigheter; för att möta dem mobiliserar Koreas arbetarparti hela folket, fast enat med en gemensam ideologi och vilja, till hängivna ansträngningar för landets ekonomiska utveckling och folkets välfärd. Enligt femårsplanen ska BNP öka med mer än 40 procent och produktionen av konsumtionsvaror med mer än 30 procent i slutet av 2025 jämfört med 2020. En kraftfull insats görs för att bygga 50 000 lägenheter i Pyongyang och stora byggprojekt pågår i provinserna och på landsbygdsbygden. Jordbruket och industrin utvecklas kraftfullt liksom produktionen av livsmedel och konsumtionsvaror. Man övervann den hotande folkhälsokrisen, den första i sitt slag sedan statens grundande.

Koreahalvön är en hörnsten för Ostasiens säkerhet och den nuvarande historiska perioden är mycket viktig inte bara för den koreanska revolutionen utan också för den framtida utvecklingen i regionen och hela världen. I sitt tal konstaterade Kim Jong Un:

”Det är mänsklighetens önskan att leva i en fredlig värld fri från aggression och krig. Men fred kommer inte av sig själv bara för att man önskar det; det är något som vi kan uppnå och försvara endast när vi är starka nog att stå emot imperialismens tyranni.”


2022/10/10 20:19

DFRK fyller 74 år

Den 9 september firas 74-års-jubiléet av Demokratiska Folkrepubliken Koreas utropande. Med anledning av detta hölls ett Europa-baserat online-seminarium 3 september 2022 och vi publicerar här en svensk översättning av inledningen till detta, författad av Christer Lundgren, ordförande för Svensk-Koreanska föreningen.

Kära vänner till det koreanska folket,

Välkomna till detta viktiga internationella online-seminarium som hålls för att fira jubiléet av utropandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) och dess stora segrar under 74 år, ledd av de stora ledarna president Kim Il Sung, generalsekreterare Kim Jong Il och ordförande Kim Jong Un.

Utropandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea 9 september 1948 var en extraordinär händelse i landets historia, när de koreanska massorna, ledda av Kim Il Sung, för första gången i landets femtusenåriga historia grundade sin egen stat för att säkerställa Koreas oberoende existens, för säkerhet och framgång. Denna storslagna seger var resultatet av flera decenniers kamp mot japansk kolonialism och USA-imperialism, för nationell enhet och suveränitet.

Genom implementeringen av demokratiska reformer såsom jordbruksreform, nationalisering av nyckelindustrier, jämlikhet mellan könen, och genom upprättandet av folkstyre, utvecklade DFRK en unik samhällsmodell; progressiv demokrati av koreansk karaktär med de arbetande massorna som herrar.

USA-imperialisterna, som redan hade ockuperat södra Korea, var nu desperata att fortsatt hindra koreanskt oberoende och krossa den unga demokratiska folkrepubliken och upprätta deras egen hegemoni över hela Koreahalvön. Genom det vi kallar Koreakriget försökte de göra just detta. De mobiliserade enorma styrkor och flera av sina allierade, men den koreanska republiken kämpade hjältemodigt och stod emot de imperialistiska invadörerna och försvarade Republiken.

Återuppbygget av landet efter kriget genomfördes sedan på mindre än tre år. Och efter 14 år hade socialistisk industrialisering genomförts i anda av den legendariska hästen Chollima, som enligt sägnen kan springa 400 km på en dag. Chollima-Korea blev ett internationellt känt begrepp.

Sedan sina första dagar har Demokratiska Folkrepubliken Korea uppnått anmärkningsvärda prestationer i socialistiskt uppbygge genom att fullt ut tillämpa Juche-idén och organisera allt i folkets intresse. Fri sjukvård och fri utbildning infördes och en glansperiod av socialism påbörjades i alla samhällets områden.

Socialismens kollaps i många andra länder i slutet av förra århundradet försvagade tron på socialismen bland många människor runt om i världen. De internationella imperialisterna försökte utnyttja denna kollaps för att kuva DFRK, men dess ledare Kim Jong Il, ordförande i DFRK:s nationella försvarskommission, publicerade viktiga texter till socialismens försvar och om dess oundviklighet.

Genom den kraftfulla Songun-politiken genomförde det koreanska folket Den mödosamma marschen och krossade därmed den offensiv som de imperialistiska krafterna påbörjat för att kväva det socialistiska Korea. Man försvarade det socialistiska systemet och inledde en ny era för att bygga ett kraftfullt socialistiskt land.

Demokratiska Folkrepubliken Korea visade sig vara ett oövervinnerligt socialistiskt fort som ingen kan förstöra. Hemligheten bakom DFRK:s segrar är den helhjärtade enighet mellan folket och dess ledare som tillsammans delar nationens syfte och öde. Den enhälliga enheten, som är unik i världen, är det mest kraftfulla och oförstörbara politiska vapen.

Folkets sak, den socialistiska Juche-idéns sak, vars fasta hörnstenar tillhandahölls av President Kim Il Sung och som sedan utvecklades vidare av Ordförande Kim jong Il, ser nu sin glansperiod av utveckling under Kim Jong Un.

Idag är Demokratiska Folkrepubliken Korea en stark och oberoende socialistisk stat, vars folk, under ledning av Ordförande Kim Jong Un, trotsar alla svårigheter och hinder och tar sig an det socialistiska uppbygget med enorm styrka, fast enighet och vilja att kämpa för folkets liv och säkerhet och försvara freden på den koreanska halvön.

2022/09/03 20:44

Biologisk terrorism från södra Korea

Det omfattande coronavirusutbrott som drabbade Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) under sommarmånaderna berodde på smitta från föremål illegalt inskickade med luftburna ballonger från södra Korea. Det är slutsatsen av en omfattande vetenskaplig studie av smittspridningen, vars resultat nu presenterats.

» Läs mer..

2022/08/24 20:24

USA övar för invasion av Nordkorea

Idag, måndagen den 22 augusti, inledde Förenta staterna och den sydkoreanska krigsmakten sin största gemensamma militärövning på flera år, benämnd ”Ulchi Freedom Shield”.

Övningarna, de första fullskaliga ”krigsspelen” på fyra år, inkluderar fältövningar med flygplan, krigsfartyg, stridsvagnar och potentiellt tiotusentals trupper. De beräknas pågå i södra Korea till och med början av september och ska inkludera simulerade gemensamma attacker, frontlinjeförstärkningar av vapen och bränsle och ”avlägsnande av massförstörelsevapen” – vilket förmodligen betyder angrepp mot Demokratiska Folkrepubliken Koreas strategiska avskräckande kärnvapen.

Washington och Seoul kallar sina övningar defensiva, men de är uppenbart förberedelser för militär aggression mot och invasion av norra Korea. De är särskilt oroväckande i en situation då Förenta Staternas ledare arbetar för högtryck för att skärpa motsättningarna i Ostasien.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har varnat USA och den sydkoreanska regimen att de kommer att möta ”oöverträffade” säkerhetsutmaningar om de inte upphör med sina gemensamma militärövningar och andra fientliga militära provokationer.

Svensk-Koreanska föreningen uppmanar alla politiska krafter i vårt land att protestera mot de gemensamma militärövningarna i södra Korea och mot den USA-ledda militära upptrappningen i regionen och att verka för fred och avspänning på Koreahalvön i enlighet med de tidigare nord-sydliga gemensamma uttalandena.

För Svensk-Koreanska föreningen, Christer Lundgren OrdförandeI södra Korea genomförs stora demonstrationer mot dessa övningar:

2022/08/23 10:10

DFRK erkänner Donetsk och Lugansk

DFRK meddelade 13 juli att man erkänner folkrepublikerna Donetsk och Lugansk.
DFRK:s utrikesminister Choe Son Hui skickade brev till sina motsvarigheter i Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk, där hon informerade dem om att DFRK:s regering beslutat att erkänna Folkrepubliken Donetsks och Folkrepubliken Lugansks oberoende och uttryckte sin vilja att utveckla de mellanstatliga relationerna med dessa länder enligt idén om självständighet, fred och vänskap.

Utrikesdepartementet i DFRK kommenterar beslutet:
”Ukraina, som tidigare hade begått handlingar som strider mot opartiskhet och rättvisa i relationerna mellan stat och stat samtidigt som det anslutit sig till USA:s orimliga och olagliga fientliga politik gentemot DFRK, har ingen rätt och kvalifikation att ta strid med DFRK om dess legitima utövande av suveränitet. DFRK kommer som alltid att utveckla förbindelser av vänskap och samarbete med alla andra länder i världen som respekterar dess suveränitet och är vänskapliga mot den, enligt principerna om suveränitet, jämlikhet, icke-inblandning och ömsesidig respekt.”

Vid en mottagning på DFRK:s ambassad i Moskva överlämnade Koreas ambassadör Sin Hong Chul officiella dokument till folkrepublikernas ambassadörer i Ryssland, Olga Makeeva respektive Rodion Miroshnik.

2022/07/18 21:21

Nord och syd enade om principer för återförening

Den 4 juli 2022 är det 50 år sedan det historiska gemensamma uttalandet den 4 juli mellan norra och södra Korea publicerades, det första nord-sydliga avtalet sedan Koreas delning 1945.

Att återförena den koreanska nationen var och är det koreanska folkets stora gemensamma önskan och strävan. President Kim Il Sung arbetade hela sitt liv enträget för stor koreansk enighet och nationell självständighet. För att förverkliga landets återförening lade han fram de tre principerna för nationell återförening – oberoende, fredligt och i stor nationell enighet – som båda sidorna enades om i uttalandet den 4 juli 1972. Senare presenterade han ett stort antal förslag, däribland 10-punktsprogrammet för hela nationens enande och för en återförening av landet, som offentliggjordes den 6 april 1993.

Livskraften i den gemensamma nord-sydliga 4 juli-deklarationen och det koreanska folkets gemensamma önskan om nationell återförening bekräftades vid de två omgångarna av nord-syd-toppmöten under generalsekreterare Kim Jong Il – den 15 juni 2000 och 4 oktober 2007, detaljerade program för samverkan och gemensam utveckling mellan nord och syd. Denna strävan bekräftades åter vid de tre nord-syd-toppmöten med ordförande Kim Jong Un som hölls enbart under år 2018. I två gemensamma nord-sydliga uttalanden preciserades vilka steg som var nödvändiga för att uppnå den koreanska nationens stora önskan om återförening.

Den koreanska nationen är utsatt för hårt tryck från yttre och inre krafter som vill permanenta landets delning och så splittring och fiendskap mellan norra och södra Korea enligt principen söndra och härska.

Koreavänner världen över lyckönskar marskalk Kim Jong Un och det koreanska folket i det fortsatta arbetet för att förverkliga president Kim Il Sungs och generalsekreterare Kim Jong Ils strävan att uppnå en snar nationell återförening.

Vi uppmanar alla berörda parter på Koreahalvön och utomlands att i praktiken följa det första nord-sydliga avtalet den 4 juli och övriga nord-sydliga gemensamma uttalanden.

Vi uppmanar Förenta staterna att dra bort de amerikanska trupperna från Koreas territorium och att ersätta vapenstilleståndsavtalet från 27 juli 1953 med ett fredsavtal mellan DFRK och USA och låta det koreanska folket återförenas i en anda av ”av vår nation själv”!

Det är det enda sättet att trygga permanent fred och säkerhet på Koreahalvön och bidra till en varaktig fred i Asien och i hela världen.

Christer Lundgren

Ordförande, Svensk-Koreanska föreningen» Läs här 10-Punktsprogrammet för Koreas återförening

2022/07/03 00:03

Beslutsam insats mot stort virusutbrott

Efter två och ett halvt år med strikta karantänsregler rapporterade DFRK i mitten av maj för första gången om ett större utbrott av feber och andra symptom på spridning av corona­virus.

Den 25 maj rapporterade nyhetsbyrån KCNA att det totala antalet personer med feber sedan slutet av april är över 3 170 380, av vilka mer än 2 898 500 hade tillfrisknat och minst 271 810 befann sig under medicinsk behandling. Antalet dödsfall uppgavs den 21 maj till 66 personer.

» Läs mer..

2022/06/03 23:53

DFRK: Situationen i Ukraina beror helt på USA och Väst

I FN:s generalförsamling röstade Demokratiska Folkrepubliken Korea den 2 mars emot en resolution som fördömde Rysslands invasion av Ukraina och krävde omedelbart tillbakadragande av ryska militära styrkor.

Det var bara fem länder som röstade emot resolutionen: Ryssland, Vitryssland, Syrien, DFRK, och Eritrea.

141 länder röstade för resolutionen, 35 länder lade ner sina röster och 12 länder uteblev från omröstningen.

Till de länder som inte ville fördöma Rysslands agerande hörde jättarna Indien och Kina samt Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, Mongoliet, Iran, Irak, de forna sovjetrepublikerna Turkmenistan och Uzbekistan, vänskapligt sinnade regeringar i Kuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia och El Salvador och ett stort block afrikanska medlemsländer: Algeriet, Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Kongo, Ekvatorialguinea, Mali, Moçambique, Madagaskar, Namibia, Senegal, Sudan, Sydsudan, Zimbabwe och den största ekonomiska och politiska aktören på kontinenten, Sydafrika.

Chefen för den nordkoreanska delegationen, Kim Song, motiverade sitt lands ställningstagande:

”Idag är situationen i Ukraina föremål för världens uppmärksamhet. Den grundläggande orsaken till den nuvarande krisen ligger helt i den hegemonistiska politik som bedrivs av USA och Väst, vilka ägnat sig åt översitteri och godtycklighet mot and­ra länder.
USA och Väst har systematiskt underminerat säkerhet och stabilitet i Europa genom att motsätta sig rimliga förslag och krav från Ryska federationen om juridiska garantier för säkerhet samtidigt som de demonstrativt drivit på Natos expansion österut och försöken att utplacera strategiska vapensystem.
Vi minns klart hur Iraks, Afghanistans, Libyens suveränitet och territoriella integritet kränktes av USA och Väst i det förgångna under förevändning av internationell fred och säkerhet. Det är därför inte rimligt för USA och Väst, som har ödelagt Irak, Afghanistan och Libyen, att tala om respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Det har ingen trovärdighet alls.
Det är typiskt för den rådande internationella ordningen att frön till oenighet sås i alla regioner och länder där USA blandar sig i och stör relationen mellan länder.
Den fara som måste hanteras nu är USA:s och dess efterföljares översitteri och godtycklighet, som skakar om stabilitet och fred överallt.
Verkligheten visar, ännu en gång, att fred och stabilitet aldrig kan tryggas i världen så länge USA:s unilaterala dubbelmoral, som hotar länders fred och stabilitet, existerar.”

2022/06/03 23:33

Inga nya FN-sanktioner

Både Kina och Ryssland använde sina veton för att blockera en resolution i FN:s säkerhetsråd, initierad av USA, som om den antogs skulle skruva upp sanktionerna mot norra Korea ytterligare. Detta rapporterar RT.

2022/05/27 22:29

Hwasong-17

Torsdag 24 mars genomfördes ett lyckat test av vad som troligen är världens hittills största interkontinentala ballistiska missil, benämnd Hwasong-17. Om den används till att bära en stridsspets från Korea är räckvidden fullgod för att nå mål i hela USA (och även i hela Europa). Den bidrar därför på ett viktigt sätt till DFRK:s militära avskräckningsförmåga.
Samtidigt är raketen en möjlig plattform för att lyfta satelliter i omloppsbana, vilket det talas om att man snart kommer att börja tillämpa. Se här en välproducerad film om rakettestet:

2022/03/25 12:27

DFRK testar hypersonisk glidfarkost

Norra Korea har i skrivande stund genomfört tre tester, ett i september 2021 och två i januari 2022, av en hypersonisk glidfarkost (hypersonic glide vehicle) som skickas upp med en ballistisk missil av typ Hwasong-8.

En traditionell missil följer en ballistisk trajektoria och når höga höjder, vilket gör den relativt lätt att upptäcka långt innan nedslag med hjälp av landbaserad radar. En sådan missil är möjlig att skjuta ner, även om sannolikheten för träff med dagens missilförsvarssystem ligger långt under 100%.

Om missilen istället bär på en glidfarkost kan denna avskilja tidigt från bärarraketen och sedan glida genom de övre luftlagren tills den når sitt mål. Stridsspetsen befinner sig då aldrig utanför atmosfären, vilket gör tidig detektering från marken omöjligt. Glidflygning innebär också manövrerbarhet, som för ett flygplan, vilket innebär att farkosten kan röra sig på ett sätt som inte går att förutspå av något missilförsvarssystem. Om man dessutom lyckas behålla hypersonisk fart (alltså mer än Mach 5) så är möjligheten att skjuta ner den nära noll.

Hittills är det mycket få länder som tillgodogjort sig denna teknologi. Ryssland aviserade sin första sådan missil, Avangard, under 2018. Kina offentliggjorde sin DF-ZF i oktober 2019, medan USA inte ännu har någon motsvarighet i bruk trots en lång historia av forskning i ämnet. Mot den bakgrunden är det en mycket imponerad bedrift av DFRK att genomföra lyckade tester av ett sådant vapen.

2022/01/14 00:03

Nya dokument

I år är det 95 år sedan Kim Il Sung 1926 vid 14 års ålder grundade Ned-med imperialismen-unionen (NIU), en organisation som kan sägas vara den koreanska revolutionens vagga. Bakgrunden beskrivs (på svenska) i denna artikel som vi fått från DFRK:s ambassad: Kim Il Sungs grundande av Ner med Imperialismen-unionen

Demokratiska Folkrepubliken Koreas konstitution, alltså dess grundlag, har genom åren ändrats och kompletterats vid flera tillfällen. Den nu gällande versionen, benämnd Kim Il Sung–Kim Jong Il-konstitutionen för Demokratiska Folkrepubliken Korea, finns nu på svenska: Kim Il Sung – Kim Jong Il-konstitutionen för Demokratiska Folkrepubliken Korea

2021/11/10 00:14

Kinesisk film om Koreakriget

I dagarna hade en ny kinesisk film om Koreakriget premiär på biografer i Kina.
Filmen, som på engelska heter The Battle at Lake Changjin, visar de kinesiska frivilligstyrkornas kamp mot amerikanerna och har redan efter några dagar slått rekord i biografintäkter.

2021/10/09 23:57

Koreas arbetarpartis historia

Den 10 oktober firas årsdagen av Koreas arbetarpartis bildande, som skedde i norra Korea den 10 oktober 1945, knappt två månader efter befrielsen från Japans kolonialvälde den 15 augusti 1945.
Då partiet bildades bestod det av några tusen erfarna kadrer, med en kärna av verkliga patrioter som hade bekämpat den japanska imperialismen i många år. Inom några år växte partiet till hundratusentals medlemmar och samlade miljoner kring sig.
Korea hade, enligt den amerikanske historikern Bruce Cumings, Asiens äldsta kommunistiska rörelse med en mängd erfarna ledare. Det kan förefalla överraskande eftersom det inte fanns något koreanskt kommunistparti.
Koreas kommunistiska parti hade upplösts 1928 dels på grund av interna fraktionsstrider, dels efter besluten på Kominterns sjätte kongress på sommaren 1928 om principen Ett land, ett parti.
Koreanska kommunister utomlands uppmanades av Komintern att verka inom kommunistpartierna i de länder där de bodde, främst Kina och Sovjetunionen.
Inne i Korea saknades demokratiska rättigheter. Politisk aktivitet var förbjuden.
Trots det fanns det både inom landet och bland koreaner utomlands en stark revolutionär rörelse mot kolonialism och imperialism.
Kominterns linje, utformad av finländaren Otto Ville Kuusinen, gick ut på att återuppbygga kommunistpartiet genom Röda fackföreningsrörelsen. En rörelse för bildande av röda fackföreningar och röda bondeorganisationer svepte över hela landet från slutet av 1920-talet till mitten av 1930-talet. Dessa organisationer var till en början legala, men blev efterhand till en underjordisk rörelse med målet att återuppbygga kommunistpartiet.
Efter Kominterns sjunde kongress 1935 diskuterades idén att istället för att återuppbygga kommunistpartiet bilda ett antijapanskt frontparti. ”Koreas nationella revolutionära parti”.
Men i slutet av 1930-talet skärpte den japanska kolonialmakten sin jakt på kommunister. Antikommunistiska grupper bildades i alla provinser, lokalkontor och polisstationer och i byar, fabriker och företag. Deltagande i antikommunistiska diskussioner blev obligatoriskt på arbetsplatser och i andra sammanhang – i sig ett mått på hur attraktiva socialistiska idéer var. Motsträviga arbetare och intellektuella tvingades göra avbön och skriftligt förklara sig lojala med kolonialmakten.
De röda fackföreningarna och bondeorganisationerna krossades eller gick under jorden.
Samtidigt organiserade Kim Il Sung motstånd mot kolonialmakten bland den koreanska befolkningen i nordöstra Kina (östra Manchuriet). I juli 1930 bildade han embryot till en ny typ av partiorganisation – en förening som gavs det enkla namnet Samfundet för att samla kamrater.
Tanken var att inte börja med att utropa particentrum, utan att först bilda fullständigt förberedda partiorganisationer och stadigt utvidga dem för att partiet omedelbart efter sitt bildande skulle slå djupa rötter bland de breda massorna.
När den väpnade kampen hade utvecklats, blev Koreanska folkets revolutionära armé (KPRA) den ledande kraften i partibygget.
KPRA:s partikommitté beslöt efter ingående diskussioner att bilda Arbetskommittén för hemlandspartiet med Kim Il Sung som ordförande.
Bildandet av partiorganisationer i hemlandet under vägledning av Arbetskommittén för hemlandspartiet var en fullständigt oberoende rörelse och kamp, helt skild från den rörelse för partibyggande som stöddes av Komintern.
Kim Il Sung och hans anhängare skilde mellan partiorganisationer och den enade fronten, Förbundet för fäderneslandets återupprättande (ARF), som inte var ett politiskt parti. De försökte samtidigt knyta kontakt med det nätverk som återstod av de röda fackföreningarna och röda bondeorganisationerna och organisera particeller där.
Nätverket av partiorganisationer och fronten ARF kom att sträcka sig långt utöver norra Korea, till centrala Korea, inklusive huvudstaden Seoul, till provinserna Kyongsangs och Jollas gränstrakter samt till ön Jeju och till Japan.
De blev sedan grunden till bildandet av Koreas arbetarparti.
Partiet har sedan sitt bildande hållit fast vid sin självständighet och den politiska grundinställning som går under benämningen juche, även när motsättningar skakade den internationella kommunistiska rörelsen.
Partiet och Demokratiska Folkrepubliken Korea har hållit fast vid socialismen, vid den specifikt koreanska formen av socialism, när andra länder övergivit socialismen.
Demokratiska Folkrepubliken Korea har stått emot västvärldens omfattande sanktioner och påtryckningar, som syftar till att landet skall förtvina genom att dess ekonomi stagnerar, att landet på alla områden kvävs och kollapsar.

Arbetarpartiet och närliggande organisationers historia beskrivs utförligt i president Kim Il Sungs memoarer. Här kan ett stycke ur dessa, som berör partiorganisationen, ses:

2021/10/09 23:36

Den Alliansfria Rörelsen

Demokratiska Folkrepubliken Korea är sedan länge en tongivande medlem i den Alliansfria Rörelsen (engelska: Non-Aligned Movement). Vi har här glädjen att kunna publicera en ny text från Korea, i svensk översättning, som resonerar kring denna rörelse och sammanfattar president Kim Il Sungs ord om densamma: President Kim Il Sung — Den Alliansfria Rörelsen

2021/09/08 23:07

Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2020/01/01 18:20 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan